WindsurfingBoard

Copyright (c) N. Cabilis 2014
Χρησιμοποιείστε το μενού της εφαρμογής (πάνω δεξιά) για επιλογές. Πατήστε στο άρθρο για ανάγνωση.

WindsurfingBoard & live to the edge! by N. Cabilis

ΕΞΩΦΥΛΛΟWindsurfing: Ο ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ!
< Flip
Ν. Cabilis

WindsurfingBoard

Υφένωση

Titouan Flechet – 11 χρονών
και κάνει windsurf που... σκοτώνει. Συντάκτης: Ν. Καμπύλης. 3 Οκτωβρίου 2014Ο Titouan Flechet εί­ναι μό­λις 11 χρο­νών και κά­νει windsurfπου ‘σκο­τώ­νει’. Με τα α­πί­στευ­τα, για αυ­τή την η­λι­κία, cheese rolls και άλ­μα­τα που κά­νει πι­στεύου­με ό­τι θα έ­χει έ­να πο­λύ λα­μπρό μέλ­λον μπρο­στά του αν συ­νε­χί­σει με αυ­τόν τον ρυθ­μό.
Προ­τεί­νου­με να δεί­τε το video και ι­διαί­τε­ρα τις φι­γού­ρες που κά­νει προς το τέ­λος.


Δείτε το video

Φάρος, Δρέπανο Πάτρας: το ξέρουν και στην Ευρώπη!

Στον φάρο, στο Δρέπανο της Πάτρας υπάρχει ένα εκπληκτικό windsurfing spot, γνωστό ακόμα και στην Ευρώπη για τις φοβερές συνθήκες που συναντά κανείς εκεί, καθώς πολύ αθλητές που επιστρέφουν στις χώρες τους οδικώς μέσω Πάτρας, δοκιμάζουν πάντα λίγο από... Δρέπανο. Το μέρος είναι ευλογημένο γιατί δουλεύει σχεδόν με όλες τις διευθύνσεις και είναι για όλα τα επίπεδα και στυλ, freestlye, slalom, speed. Χρειάζεται όμως πολύ προσοχή, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς το σποτ αποτελεί παράδεισο όχι μόνο για τους windsurfers, αλλά και για kitesurfing. Γι'αυτό πάντα σας προτείνουμε να είστε πιστοί στους κανόνες προτεραιότητας, αλλά και να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας αν κάτι πάει στραβά. Απολάυστε λοιπόν ένα βίντεο από τον Φάρο στο Δρέπανο, με πολύ freestyle action!


PWA La Torche - Επιστροφή σε ένα θρυλικό spot! Published May 3, 2012

Αν σήμερα το La Pointe de la Torche είναι γνωστό στους λάτρεις του surfing και των υπολοίπων θαλασσίων σπορ, ευθύνεται πράγματι το windsurfing που ανακαλύφθηκε αυτό το θρυλικό spot. Η ιστορία πηγαίνει πίσω στην δεκαετία του '80. Το la Torche είναι μια Μέκκα του windsurfing, καθώς πολλοί αγώνες πραγματοποιήθηκαν εκεί. Το 1986, το Παγκόσμιο Κύπελλο Windsurf λαμβάνει χώρα λοιπόν εκεί με συνθήκες "καταιγίδας". Το κοινό που παρακολουθούσε ήταν πραγματικά μεγάλο και όλοι είχαν μαζευτεί εκεί για να δουν ένα μαγευτικό θέαμα. Το la Torche είναι επίσης το spot όπου ο Robby Naish, ο Robert Teriitehau και άλλοι θρύλοι του windsurfing γεννήθηκαν! Εκεί έγινε η αρχή για την κάλυψη από τα μέσα ενημέωσης αγώνων windsurfing και προώθηση του σπορ! 20 χρόνια μετά: Η επιστροφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο La Torche ! Το 2014 θα είναι η χρονιά της επιστροφής στην πατρίδα του windsurfing! Από 18 έως 26 Οκτώβριος 2014, οι καλύτεροι αναβάτες του κόσμου θα συγκεντρωθούν στο La Pointe de la Torche να ανταγωνιστούν για το PWA Wolrd Tour Στο πρόγραμμα των αγώνων, Wave και Slalom!

Ο Victor Fernandez, ένας από τους καλύτερους αθλητές στην κατηγορία Wave στις μέρες μας, είναι ήδη εκεί και προπονείται στις συνθήκες τις περιοχής. Απολαύστε λοιπόν ένα βίντεο από το μέρος των αγώνων Ο Victor Fernandez, ένας από τους καλύτερους αθλητές στην κατηγορία Wave στις μέρες μας, είναι ήδη εκεί και προπονείται στις συνθήκες τις περιοχής. Απολαύστε λοιπόν ένα βίντεο από το μέρος των αγώνωνΟ Victor Fernandez, ένας από τους καλύτερους αθλητές στην κατηγορία Wave στις μέρες μας, είναι ήδη εκεί και προπονείται στις συνθήκες τις περιοχής. Απολαύστε λοιπόν ένα βίντεο από το μέρος των αγώνων.

5 Ασκήσεις για Ενδυνάμωση από τον Dave Kalama Ν. ΚΑΜΠΥΛΗΣ 12/12/2015

Smiley face

“Eί­ναι ση­μα­ντι­κό να κά­νεις προ­πό­νη­ση με τέ­τοιο τρό­πο, ώ­στε να μην την φο­βά­σαι ή να μην την βα­ριέ­σαι”, λέει ο Dave Kalama. Ένας τρό­πος για να το κά­νεις αυ­τό εί­ναι να χρη­σι­μο­ποιείς το πε­ρι­βάλ­λον σου. “Στο γυ­μνα­στή­ριο εί­ναι ό­λα μο­νο­διά­στα­τα. Όμως ό­ταν πη­γαί­νεις σε έ­να βου­νό ή σε έ­να πάρ­κο ή σε μια πα­ρα­λία, η ά­σκη­ση γί­νε­ται πιο ευ­χά­ρι­στη και εν­δια­φέ­ρου­σα. Χρη­σι­μο­ποίη­σε τα δέ­ντρα, τα πα­γκά­κια, κού­τσου­ρα πε­σμέ­να στο έ­δα­φος, πε­ζο­δρό­μια, χρη­σι­μο­ποίη­σε ο­τι­δή­πο­τε έ­χει. Όλη μου η ζωή έ­χει γί­νει πιο δια­σκε­δα­στι­κή.” Ο Kalama μας προ­τεί­νει 5 α­σκή­σεις, τις ο­ποίες εάν α­κο­λου­θή­σου­με έ­στω και τρεις φο­ρές την ε­βδο­μά­δα θα δού­με σί­γου­ρα με­γά­λη δια­φο­ρά στην εν­δυ­νά­μω­σή μας. Αυ­ξά­νο­ντας στα­δια­κά τον α­ριθ­μό των ε­πα­να­λή­ψεων κα­τά μία ή δύο, βελ­τιώ­νου­με την δύ­να­μή μας.LUNGES: Κάνε 30, κάνοντας 10 κανονικά βήματα μετά από κάθε σετ των 10. Γιατί; “Τα lunges μας βοηθούν να χτίσουμε δύναμη και γερά θεμέλια για τις επόμενες ασκήσεις.” Δείτε το VIDEO εδώ.
MOUNTAIN CLIMBERS: Κά­νε 20 με 30, με κά­θε ε­ναλ­λα­γή να με­τρά­ει σαν μία ε­πα­νά­λη­ψη. Η ά­σκη­ση ξε­κι­νά­ει α­πό θέ­ση push-up με τους γλου­τούς στον αέ­ρα, οι πα­λά­μες α­κου­μπούν στο έ­δα­φος και οι ώ­μοι στο ά­νοιγ­μά τους. Με­τά φέρ­νου­με τα πό­δια ε­ναλ­λάξ και ό­σο πιο γρή­γο­ρα μπο­ρού­με, μπρος και πί­σω. Τα πό­δια θα πρέ­πει να εί­ναι πά­ντα α­νά­με­σα α­πό τα χέ­ρια και οι γλου­τοί να μην ση­κώ­νο­ντια πο­λύ ψη­λά. Για­τί; “Έτσι ε­νερ­γο­ποιού­με τους μύες α­πό τους μοι­ρούς μέ­χρι πά­νω στους ώ­μους, συν­δέ­ο­ντας την δύ­να­μη α­πό το κά­τω μέ­ρος στο πά­νω μέ­ρος του σώ­μα­τός. Δείτε το VIDEO εδώ
PULL-UPS:Κά­νε 3 σετ των 6. Για­τί; “Έτσι δυ­να­μώ­νου­με τα χέ­ρια και τους ώ­μους, δύ­να­μη που χρεια­ζό­μα­στε σε κά­θε watersport εί­τε εί­ναι windsurfing, SUP, Kitesurfing κτλ. . Γε­νι­κό­τε­ρα σε κά­θε σπορ που χρεια­ζό­μα­στε έ­να δυ­να­τό σώ­μα α­πό τον κορ­μό και πά­νω.” Δείτε το VIDEO εδώ
PUSH-UPS:Κά­νε 55 (5 σετ των 15, 10, 10, 10 και 10), με 5 λε­πτά jogging α­νά­με­σα α­πό κά­θε σετ. Για­τί; “Ενδυ­να­μώ­νου­με τους ώ­μους, τον κορ­μό και τα ι­σχία μας”. Δείτε το VIDEO εδώ
BICYCLE CRUNCHES:Ξε­κί­να με 50. Ξα­πλω­μέ­νος σε κα­θι­στή θέ­ση, φέ­ρε τον α­ρι­στε­ρό σου α­γκώ­να στο δε­ξί γό­να­το, τε­ντώ­νο­ντας το α­ρι­στε­ρό πό­δι και στην συ­νέ­χεια το α­ντί­θε­το, φέρ­νο­ντας τον δε­ξί α­γκώ­να στο α­ρι­στε­ρό γό­να­το, τε­ντώ­νο­ντας το δε­ξί πό­δι. Ση­μα­ντι­κό εί­ναι να κρα­τάς τον σβέρ­κο ευ­θεία και να κοι­τάς ψη­λά. Για­τί; “Για να δυ­να­μώ­σεις τον κορ­μό. Στα πε­ρισ­σό­τε­ρα σπο­ρ, ό­πως το SUP και άλ­λα, ό­λη η δύ­να­μη έρ­χε­ται α­πό τον κορ­μό μας.” Δείτε το VIDEO εδώΤριμάρισμα σανίδας N. CABILIS 3/12/2015

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε βήμα προς βήμα, τι πρέπει να κάνουμε για να τριμάρουμε σωστά τον εξοπλισμό μας πριν μπούμε στην θάλασσα. Μία διαδικασία που μετά από λίγο καιρό θα κάνεις με κλειστά τα μάτια! ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΑΝΙΔΑΣ

Smiley face Βα­σι­κά δεν υ­πάρ­χουν και πολ­λά πράγ­μα­τα που πρέ­πει να προ­ε­τοι­μά­σει κα­νείς στην σα­νί­δα του. Βά­ζου­με τον σύν­δε­σμο (mast base), το fin και την κα­ρί­να εάν το σα­νί­δι μας έ­χει φυ­σι­κά. Εάν χρη­σι­μο­ποιού­με δέ­στρες πρέ­πει να τις βι­δώ­σου­με στο σκά­φος και να ρυθ­μί­σου­με το ά­νοιγ­μα α­νά­λο­γα το μέ­γε­θος του πο­διού μας. Το τε­λευ­ταίο συ­νή­θως το κά­νου­με μια φο­ρά μέ­χρι να αλ­λά­ξου­με δέ­στρες. Συ­νή­θως, ο κα­τα­σκευα­στής προ­σφέ­ρει μα­ζί με την σα­νί­δα έ­να εγ­χει­ρί­διο με λε­πτο­μέ­ρειες.
Υπάρ­χουν διά­φο­ρα συ­στή­μα­τα συν­δέ­σμων. Όλα έ­χουν έ­να "base plate"ή "πιά­το" α­λά Ελλη­νι­κά και πε­ρι­λαμ­βά­νουν το κομ­μά­τι, το ο­ποίο μπαί­νει και κου­μπώ­νει με το extension. Το κομ­μά­τι αυ­τό συ­νή­θως εί­ναι έ­να "καρ­φί". Σαν τον σύν­δε­σμο που βλέ­που­με δη­λα­δή στην ει­κό­να 2. Πριν α­γο­ρά­σε­τε τον σύν­δε­σμο βε­βαιω­θεί­τε πως κου­μπώ­νει και κε­λι­δώ­νει κα­λά με το extension. Οι πε­ρι­πτώ­σεις να μην κου­μπώ­νει κα­λά εί­ναι λί­γες, ό­μως πρέ­πει να το ε­λέν­ξε­τε για­τί τεί­θε­ται θέ­μα α­σφά­λειας.

Πλέ­ον υ­πάρ­χουν 4 ει­δών fins. Το πιο δια­δε­δο­μέ­νο εί­ναι το Powerbox. Υπάρ­χουν ε­πί­σης τα US.Box και τα Tuttlebox και τα τε­λευ­ταία χρό­νια εμ­φα­νί­στη­καν τα Slot.Box. To Powerbox fin εί­ναι το πιο εύ­κο­λο για να βι­δώ­σε­τε στην σα­νί­δα. Το Τuttlebox μοιά­ζει με το Powerbox, αλ­λά έ­χει 2 βί­δες α­ντί για μία. Το US.Box και το Slot.Box βι­δώ­νουν κά­τω α­πό την σα­νί­δα μας και μας δί­νουν την δι­να­τό­τη­τα να το­πο­θε­τή­σου­με τα fins πά­νω σε μία ρά­γα ό­σο πί­σω ή ό­σο μπρο­στά θέ­λου­με. Τα δύο τε­λευ­ταία τα συ­να­ντά­με συ­νή­θως σε wave σα­νί­δες.


1. Τοποθέτηση mast base:Ξε­βι­δώ­νου­με το πα­ξι­μά­δι στο κά­τω μέ­ρος σχε­δόν μέ­χρι να βγει τε­λείως, το βά­ζου­με στον σι­δη­ρό­δρο­μο και το σέρ­νου­με μπρο­στά μέ­χρι το ε­πι­θυ­μη­τό ση­μείο (συ­νή­θως στην μέ­ση). Γυ­ρί­ζου­με το mast base δε­ξιό­στρο­φα μέ­χρι να σφί­ξει.
2. Ρύθμιση του mast base:Το mast base μπο­ρεί να βι­δω­θεί ό­που θέ­λου­με πά­νω στον σι­δη­ρό­δρο­μο. Η συ­μπε­ρι­φο­ρά της σα­νί­δας μπο­ρεί να αλ­λά­ξει α­νά­λο­γα με το που θα βά­λου­με τον σύν­δε­σμο. Ο κά­θε κα­τα­σκευα­στής μπο­ρεί να δώ­σει δια­φο­ρε­τι­κές ο­δη­γίες για την το­πο­θέ­τη­ση του συν­δέ­σμου.
3. Η καρίνα:Η κα­ρί­να εί­ναι έ­να με­γά­λο fin που α­πο­σπά­ται και δεν εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη για τον α­να­βά­τη. Μπο­ρεί να κα­τέ­βει και να α­νέ­βει κα­τά την διάρ­κεια της πλεύ­σης. Βο­η­θά­ει στην στα­θε­ρό­τη­τα της σα­νί­δας αλ­λά και στο να μά­θει ο α­να­βά­της να ορ­τσά­ρει.
4. Τοποθέτηση fin:Το Powerbox εί­ναι το πιο συ­νη­θι­σμέ­νο εί­δος finbox.
Δεν χρειά­ζε­ται να κά­νου­με κα­μία ρύθ­μι­ση, α­πλά το­πο­θε­τού­με το fin μέ­σα στην σχι­σμή.
5. Βίδωμα fin:Το fin βι­δώ­νει α­πό πά­νω με την βί­δα που έρ­χε­ται μα­ζί με την σα­νί­δα α­πό τον κα­τα­σκευα­σή, μα­ζί με μία ρο­δέ­λα και έ­να λα­στι­χά­κι-τσι­μού­χα. Ένα σταυ­ρο­κα­τσά­βι­δο με με­γά­λο κε­φά­λι χρειά­ζε­ται μό­νο. Βι­δώ­νου­με κα­λά το fin. Προ­σέ­χου­με να μην βά­λου­με υ­περ­βο­λι­κή δύ­να­μη για­τί μπο­ρεί να χα­λά­σου­με τις βόλ­τες και να χά­σου­με το fin μέ­σα στην θά­λασ­σα.
6. Τοποθέτηση foot straps:Οι δέ­στρες έρ­χο­νται πά­ντα μα­ζί με την σα­νί­δα α­πό τον κα­τα­σκευα­στή και βι­δώ­νο­νται με το ί­διο κα­τσα­βί­δι που χρη­σι­μο­ποιού­με για το fin. Υπάρ­χουν αρ­κε­τές θέ­σεις πά­νω στην σα­νί­δα για τις δέ­στρες. Δώ­στε προ­σο­χή στο manual του κα­τα­σκευα­στή για το που θα τις βι­δώ­σε­τε.
7. Ρύθμιση foot straps:Όσον α­φο­ρά την θέ­ση, οι αρ­χά­ριοι κα­λό εί­ναι να α­κο­λου­θή­σουν τον κα­νό­να “ό­σο πιο μπρο­στά και προς το κέ­ντρο της σα­νί­δας”. Ρυθ­μί­ζου­με ε­πί­σης το ά­νοιγ­μα της δέ­στρας. Ανοί­γου­με α­πλά το Velcro βά­ζου­με το πό­δι μας στην δέ­στρα και ρυθ­μί­ζου­με. Υπο­λο­γί­ζου­με λί­γο πε­ρισ­σό­τε­ρο χώ­ρο, εάν πρό­κει­ται να χρη­σι­μο­ποιή­σου­με πα­που­τσά­κια.
8. Βαλβίδες:Βαλ­βί­δες υ­πάρ­χουν σε ό­λες τις σα­νί­δες τε­χνο­λο­γίας sandwich. Πριν μπού­με στην θά­λασ­σα ε­λέγ­χου­με ό­τι η βαλ­βί­δα εί­ναι κλει­στή. Προ­σέ­χου­με να μην βι­δώ­σου­με πο­λύ και χα­λά­σει το τσι­μου­χά­κι, για­τί θα μπει νε­ρό στο ε­σω­τε­ρι­κό της σα­νί­δας. Θυ­μί­ζου­με ό­τι α­νοί­γου­με την βαλ­βί­δα ό­ταν τα­ξι­δεύου­με σε α­ε­ρο­πλά­νο, αλ­λά ε­πί­σης ό­ταν η σα­νί­δα μας μέ­νει ε­κτε­θει­μέ­νη στον ή­λιο ή στην ζέ­στη για πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό 10 λε­πτά. Πράγ­μα που συμ­βαί­νει πο­λύ συ­χνά με το κλί­μα που έ­χου­με στην Ελλά­δα.Οι πρωτοπόροι του Windsurfing! Συντάκτης: Ν. Καμπύλης, 2015

Smiley face

Γραβάτα, άλογο και windsurfing! Φαντάζει ουτοπικό; Όχι για τους κυρίους της φωτογραφίας, οι οποίοι Qui trust fund artisan, ullamco jean shorts craft beer ad forage. Kale chips scenester stumptown fugiat, magna nostrud aliqua. Chambray nihil gastropub 3 wolf moon food truck, cillum leggings. Mumblecore do iphone umami pork belly. Enim banh mi ut consequat, mixtape bushwick portland leggings sustainable officia nulla. Tattooed cillum ex, cray letterpress locavore marfa synth organic etsy minim williamsburg exercitation twee. Single-origin coffee cillum nulla polaroid ethical, fugiat incididunt. Helvetica ex godard selvage, sriracha echo park ut portland forage cardigan. Retro readymade williamsburg cliche laboris pinterest. Mollit aliqua direct trade, tumblr vegan lo-fi shoreditch semiotics sed 8-bit. Incididunt keffiyeh PBR cray, assumenda yr butcher nisi. Mustache brunch kogi, farm-to-table small batch odio fugiat consequat fap esse quinoa. Iphone banh mi brunch jean shorts sartorial, letterpress culpa direct trade master cleanse banksy fap whatever quinoa biodiesel. Portland eiusmod minim nihil Austin, sartorial aesthetic occupy tofu sriracha pitchfork seitan.

Surf στην Ελλάδα! Κι όμως δεν είναι ανέκδοτο...Ν. Καμπύλης 13/12015

Η φάση είχε ως εξής: μία παραλία πίσω από τις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, με ντάλα ήλιο, κόσμο στη θάλασσα, φοίνικες, τα go kart να σπινιάρουν και ρυθμική μουσική σε συνεχή λούπα να βγαίνει από τις εγκαταστάσεις της συγχρονισμένης κολύμβησης. Μαζευτήκαμε εκεί γιατί με τα παιδιά του ΚΥΜΑ Surf Shop είπαμε να κάνουμε μια φωτογράφιση και μια συνέντευξη για το όλο εγχείρημα του πρώτου ελληνικού surf brand. Τα παιδιά γούσταραν πολύ, έφεραν και φίλους, μέχρι που η φάση έγινε εν τέλει υπερπαραγωγή. Ένα χίπικο ροζ βανάκι VW, μια βέσπα, ρούχα, κι άλλα ρούχα, skate, κόλπα και πολλά σανίδια.
Ωραία σανίδια, έτοιμα να τα φάει ο ήλιος, το κύμα και η αλμύρα. Κοίταξα προσεκτικά το setting που έστησε ο εξαιρετικός για τέτοια φωτογράφος Freddie F. Μπορεί να μην ήμασταν στην Cardiff Reef του Σαν Ντιέγκο ή σε μια περιγραφή από το Έμφυτο Ελάττωμα του Τόμας Πίντσον με το αλλόκοτο κουβάρι των surfάδων του Λος Άντζελες, αλλά τα παιδιά από το ΚΥΜΑ έχουν μεγάλη συνέπεια σε αυτό που κάνουν: απλώς κυνηγάνε το (καλό) κύμα κι έτσι έφτιαξαν τον δικό τους, πιο οικείο εξοπλισμό γι' αυτό το κυνήγι. Ο founder του KYMA Surf Shop (θέλησε να μείνει ανώνυμος) μου μίλησε για το ΚΥΜΑ, τα κύματα και το surf στην Ελλάδα. Ξέρω 'γω, μπορεί σε μερικά χρόνια να γίνει η Βουλιαγμένη το Μάουι της Μεσογείου! Πηγή: www.lifo.gr
Δείτε και ένα surf βίντεο αποτέλεσμα πολλών ωρών κυνηγιού για το τέλειο κύμα. Με μια λίστα απο γνωστά spots και riders της Ελληνικής σκηνής θα δείτε ωραίο surf και πλάνα που σε ταξιδεύουν. Απολαύστε το!

Waterstart Jim Athanis 3/12/2015

Το waterstart είναι μια τεχνική που στο σύγχρονο windsurfing δεν απαιτεί μεγάλη δεξιότητα αλλά η εκμάθησή του μπορεί να χαρακτηριστεί αναγκαία για να ξεχάσουμε για πάντα την ταλαιπωρία της 'σκότας'.

Το waterstart σαν τε­χνι­κή του windsurf εί­ναι εύ­κο­λο, αλ­λά για να το μά­θου­με χρειά­ζε­ται ε­ξά­σκη­ση και έ­ντα­ση του α­νέ­μου πά­νω α­πό 10knot. Το waterstart μπο­ρεί να γί­νει με ο­ποιο­δή­πο­τε σκά­φος, αλ­λά θα σας φα­νεί ι­διαί­τε­ρα χρή­σι­μο εάν κα­τα­φέ­ρε­τε να το κά­νε­τε με έ­να σκά­φος με λί­γα λί­τρα. Βα­σι­κά το waterstart εί­ναι έ­να beachstart σε βα­θιά νε­ρά, ό­που η δύ­να­μη του α­νέ­μου σας ‘βγά­ζει’ α­πό το νε­ρό και σας α­νε­βά­ζει στο σκά­φος. Συ­νι­στού­με να ξε­κι­νή­σε­τε την ε­ξά­σκη­ση στο waterstart σε βά­θος νε­ρού στο ύ­ψος των ώ­μων σας.
Ακο­λου­θούν τα βα­σι­κά που θα πρέ­πει να θυ­μά­στε πριν ξε­κι­νή­σε­τε την προ­πό­νη­ση:
Βε­βαιω­θεί­τε ό­τι το σκά­φος εί­ναι ευ­θυ­γραμ­μι­σμέ­νο με τον ά­νε­μο
Ευ­θυ­γραμ­μί­στε το άλ­μπου­ρο με τον ά­νε­μο πριν ξε­κι­νή­σε­τε να α­νυ­ψώ­νε­τε το rig για να αρ­χί­ζει να γε­μί­ζει με αέ­ρα και να ‘ξε­νε­ρώ­νει’.
Αφή­στε τον ά­νε­μο γε­μί­σει το πα­νί.
Όταν το rig γε­μί­σει αέ­ρα και ση­κω­θεί πά­νω α­πό το κε­φά­λι σας, πιέ­στε με το μπρο­στι­νό χέ­ρι σας και τρα­βήξ­τε το πί­σω μέ­ρος της μά­τσας έ­τσι ώ­στε η μύ­τη του σκά­φους να στρα­φεί προς την φο­ρά του α­νέ­μου.
Σι­γά-σι­γά το­πο­θε­τή­στε το πί­σω πό­δι κα­τά προ­τί­μη­ση με την φτέρ­να, στο σκά­φος με­τα­ξύ των δε­στρών.
Ση­κώ­στε το rig και στρίψ­τε το προς τα ε­μπρός, α­νε­βά­ζο­ντας και το μπρο­στι­νό πό­δι κρα­τώ­ντας τα πό­δια ε­λα­φρά λυ­γι­σμέ­να.
Πά­ντα να εί­στε προ­σε­κτι­κοί να μην τρα­βή­ξε­τε ή λυ­γί­στε τα χέ­ρια σας πά­ρα πο­λύ ή να ση­κω­θεί­τε πά­ρα πο­λύ γρή­γο­ρα. Απο­φύ­γε­τε να ση­κώ­νε­τε υ­περ­βο­λι­κά τους γο­φούς ή να α­νε­βά­σε­τε το μπρο­στι­νό πό­δι ε­πά­νω στο σκά­φος πο­λύ σύ­ντο­μα.
Το video που α­κο­λου­θεί εί­ναι πο­λύ κα­τα­το­πι­στι­κό και προ­τεί­νου­με να το δεί­τε με προ­σο­χή πριν ξε­κι­νή­σε­τε την προ­πό­νη­ση στην θά­λασ­σα.

Πώς επιλέγουμε την κατάλληλη στολή Ν. Καμπύλης 11/12/2015

Wetsuits - Ποια εί­ναι η κα­τάλ­λη­λη για μέ­να ; Smiley face Εί­σαι έ­τοι­μος να α­γο­ρά­σεις την πρώ­τη σου στο­λή; Σκέ­φτε­σαι να συ­νε­χί­σεις το α­γα­πη­μέ­νο σου σπορ και τον χει­μώ­να; Αυ­τό το άρ­θρο θα σε βο­η­θή­σει να δια­λέ­ξεις την κα­τάλ­λη­λη στο­λή για σέ­να.

Ποιό μέ­γε­θος;

Κα­τ’ αρ­χάς να ση­μειώ­σου­με πως οι στο­λές για άν­δρες και γυ­ναί­κες εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κές. Εί­ναι πο­λύ ση­μα­ντι­κό να δια­λέ­ξεις το σω­στό μέ­γε­θος. Εάν η στο­λή εί­ναι πο­λύ με­γά­λη, τό­τε θα μπαί­νει πο­λύ νε­ρό, αν πά­λι εί­ναι μι­κρή δεν θα μπο­ρείς να κου­νη­θείς. Σί­γου­ρα θα πρέ­πει να δο­κι­μά­ζου­με την στο­λή πριν την α­γο­ρά­σου­με.

Ποιό πά­χος;

Η στο­λή μας προ­στα­τεύει α­πό υ­πο­θερ­μία, τον ή­λιο, αλ­λά και α­πό χτυ­πή­μα­τα. Ο ι­δα­νι­κός τύ­πος στο­λής, ε­ξαρ­τά­ται α­πό τις και­ρι­κές συν­θή­κες. Όσο πε­ρισ­σό­τε­ρο κρύο, τό­σο πιο πα­χιά στο­λή χρειά­ζε­ται για να μας κρα­τά­ει ζε­στούς. Το πά­χος με­τριέ­ται σε χι­λιο­στά­τα (mm) και πά­ντα α­να­φέ­ρε­ται στο ό­νο­μα του μο­ντέ­λου.


RESPONSE 32mm JUNIOR SHORTy

Μια κο­ντο­μά­νι­κη στο­λή 3/2mm για πα­ρά­δειγ­μα, έ­χει πά­χος 3mm στην πε­ριο­χή του θώ­ρα­κα και της πλά­της και 2mm στα χέ­ρια και στα πό­δια. Μια τέ­τοια στο­λή θα ή­ταν ι­δα­νι­κή για θερ­μο­κρα­σία αέ­ρα και νε­ρού πά­νω α­πό 23°C. Ένα λύ­κρα για να προ­στα­τέ­ψει τα χέ­ρια α­πό την η­λια­κή α­κτι­νο­βο­λία θα ή­ταν ε­πί­σης κα­λό. Σε πε­ρί­πτω­ση που κά­νεις windsurf κα­λο­καί­ρι, αλ­λά σε χώ­ρες τις κε­ντρι­κής και βό­ριας Ευ­ρώ­πης (πχ. Γερ­μα­νία, Γαλ­λία, Αγγλία) τό­τε μια στο­λή 4/3mm θα ή­ταν προ­τι­μό­τε­ρη ε­πι­λο­γή. Εάν θέ­λεις να συ­νε­χί­σεις το α­γα­πη­μέ­νο ά­θλη­μα α­κό­μα και τον χει­μώ­να, τό­τε υ­πάρ­χουν στο­λές 5 ή 6 mm, αλ­λά και άλ­λα α­ξε­σουάρ που θα σου εί­ναι χρή­σι­μα, ό­πως νε­ο­πρέν πα­που­τσά­κια, κου­κού­λες και γά­ντια.

C4 Steamer 53 black blue front-800x800 Mesh ή Double-Lined; mesh VS doublelined

Υπάρ­χουν 2 εί­δη στο­λών. Mesh και double-lined. Οι Mesh εί­ναι σί­γου­ρα πιο ζε­στές κα­θώς το νε­ρό γλυ­στρά­ει πά­νω στην στο­λή και φεύ­γει, αλ­λά και το wind chill μειώ­νε­ται ση­μα­ντι­κά. Από την άλ­λη με­ριά, η double lined εί­ναι πιο ε­λα­στι­κή και πιο αν­θε­κτι­κή στο­λή.

Dry ή Semi Dry;

Οι κα­νο­νι­κές στο­λές ε­πι­τρέ­πουν στο νε­ρό να ει­σέλ­θει α­πό το φερ­μουάρ και τα μα­νί­κια. Όμως αυ­τό δεν εί­ναι πρό­βλη­μα, κα­θώς έ­τσι λει­τουρ­γούν οι Semi Dry στο­λές, συ­γκρα­τώ­ντας μια πο­σό­τη­τα νε­ρού μέ­σα της. Το νε­ρό παίρ­νει την θερ­μο­κρα­σία του σώ­μα­τος και έ­τσι πα­ρα­μέ­νου­με ζε­στοί. Σε πε­ρί­πτω­ση που η θερ­μο­κρα­σία αέ­ρα πέ­σει κά­τω α­πό 7°C μια Dry στο­λή θα ή­ταν η κα­λύ­τε­ρη ε­πι­λο­γή. Οι στο­λές αυ­τές εί­ναι πιο ά­νε­τες και α­διά­βρο­χες. Το νε­ρό δεν περ­νά­ει μέ­σα και πρέ­πει να φο­ριού­νται με κά­ποιο thermal polyester ε­σώ­ρου­χο α­πό μέ­σα. Οι Dry εί­ναι οι πιο ζε­στές στο­λές για τον χει­μώ­να, α­πό την άλ­λη ό­μως εί­ναι α­κρι­βό­τε­ρες και πιο ευαί­σθη­τες.

3 Tips για να αποφύγετε τις κράμπες στο windsurfing N. Cabilis, 13/1/2015

Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι windsurfers που α­σχο­λού­νται συ­χνά με το σπο­ρ, έ­χουν πά­θει κρά­μπα κα­τά την διάρ­κεια που κά­νουν windsurfing. Κρά­μπες μπο­ρούν να μας χτυ­πή­σουν πο­λύ συ­χνά σε beachstart ή waterstart, αλ­λά και ό­ταν κου­βα­λά­με τον ε­ξο­πλι­σμό μας α­πό το νε­ρό προς την στε­ριά με­τά το τέ­λος του session. Τι μπο­ρού­με να κά­νου­με ώ­στε να βο­η­θή­σου­με τον ορ­γα­νι­σμό μας για να μην βρε­θού­με σε αυ­τήν την δυ­σά­ρε­στη και ε­πι­κίν­δυ­νη συ­νά­μα κα­τά­στα­ση; Η α­φυ­δά­τω­ση μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει κρά­μπες Το σώ­μα μας χρειά­ζε­ται πε­ρί­που 3,5 λί­τρα υ­γρά την η­μέ­ρα. 1 με 1,5 λί­τρα παίρ­νου­με έμ­με­σα α­πό το φα­γη­τό. - Πιές ε­πι­πλέ­ον 2 λί­τρα νε­ρό την η­μέ­ρα. - Κα­λό εί­ναι να μην το πιείς ό­λο μα­ζί, αλ­λά σε ό­λη την διάρ­κεια της η­μέ­ρας. - Πιές 0,5 λί­τρο νε­ρό πριν μπεις για windsurfing. - Ο κα­φές κα­λό εί­ναι να α­πο­φεύ­γε­ται για­τί εί­ναι διου­ρη­τι­κός και έ­τσι χά­νου­με υ­γρά. - Για με­γά­λα windsurfing sessions, προ­μη­θεύ­σου έ­να Hydration Bag! hydration bag Η έλ­λει­ψη μα­γνη­σίου και κα­λίου α­πό τον ορ­γα­τι­σμό μας, εί­ναι γνω­στό ό­τι προ­κα­λέι κρά­μπες. Ακο­λου­θούν με­ρι­κές τρο­φές που πε­ριέ­χουν μαν­γή­σιο και κά­λιο. Τρο­φές που πε­ριέ­χουν Μα­γνή­σιο: - Σπα­νά­κι 100 gr = 88 mg Μα­γνή­σιο - Μπα­νά­να 135 gr = 45 mg Μα­γνή­σιο - Αλεύ­ρι 30 gr = 43 mg Μα­γνή­σιο - Λα­χα­νά­κια Βρυ­ξελ­λών 85 gr = 25 mg Μα­γνή­σιο - Μο­σχά­ρι 125 gr = 23 mg Μα­γνή­σιο - Σκό­νη Cacao 100 gr = 520 mg Μα­γνή­σιο - Σου­σά­μι 100 gr = 350 mg Μα­γνή­σιο - Ηλιό­σπο­ρος 100 gr = 355 mg Μα­γνή­σιο - Καρ­πός Cashews 100 gr = 260 mg Μα­γνή­σιο casewnuts Ο ορ­γα­νι­σμός μας χρειά­ζε­ται κα­θη­με­ρι­νά: Για τις γυ­ναί­κες: 300 mg Μα­γνή­σιο Για τους άν­δρες: 350 mg Μα­γνή­σιο Τρο­φές που πε­ριέ­χουν Κά­λιο: - Απο­ξη­ρα­μέ­νη Μπα­νά­να 100 gr = 1490 mg Κά­λιο - Απο­ξη­ρα­μέ­νη Papaya 100 gr = 1439 mg Κά­λιο - Πα­τα­τά­κια 100 gr = 1190 mg Κά­λιο - Σι­τη­ρά 100 gr = 1060 mg Κά­λιο - Αρα­κάς 100 gr = 1100 mg Κά­λιο peas2 Ο ορ­γα­νι­σμός μας χρειά­ζε­ται κα­θη­με­ρι­νά: Για τις γυ­ναί­κες: 3,1 g Κά­λιο Για τους άν­δρες: 3,5 g Κά­λιο Streching και Μα­σά­ζ Κά­νο­ντας δια­τά­σεις και μα­σάζ με­ρι­κά λε­πτά πριν μπού­με στο νε­ρό βο­η­θά­με τους μυς μας να "ζε­στα­θού­ν". Επί­σης, οι μυς δια­τη­ρούν την ε­λα­στι­κό­τη­τά τους και εί­ναι χα­λα­ροί, πράγ­μα που βο­η­θά­ει πο­λύ στην α­πο­φυ­γή κρά­μπας.

magazine reader

Windsurfing Magazine 2015

Windsurfing for Android

Ένα τεράστιο άλμα από τον Dale Cook
στο “Hatch” του Columbia River GorgePublished May 3, 2012

Ο Dale Cook έ­κα­νε έ­να τε­ρά­στιο άλ­μα με windsurf ό­χι στε κά­ποιο σερ­φό­το­πο αλ­λά σε πο­τά­μι και συ­γκε­κρι­μέ­να στο Columbia River Gorge.


Οι συν­θή­κες ή­ταν ι­δα­νι­κές, με τον ά­νε­μο στα 45 μί­λια α­νά ώ­ρα (72,4 χι­λιό­με­τρα α­νά ώ­ρα) και το πο­τά­μι να ρέει με ρυθ­μό 342.000 κυ­βι­κά μέ­τρα α­νά δευ­τε­ρό­λε­πτο, ό­λοι οι windsurfers ή­ταν ε­κεί έ­τοι­μοι για δρά­ση. Ο Cook βρή­κε την ι­δα­νι­κή ρά­μπα, πή­ρε τα­χύ­τη­τα και βρέ­θη­κε στον αέ­ρα κά­νο­ντας έ­να άλ­μα 4,5 δευ­τε­ρο­λέ­πτων. Το τέ­λος του άλ­μα­τος δεν ή­ταν αυ­τό που ή­θε­λε ο Dale και βρέ­θη­κε να κυ­νη­γά τον ε­ξο­πλι­σμό του στο πο­τά­μι. Το “Hatch” βρί­σκε­ται πε­ρί­που τέσ­σε­ρα χι­λιό­με­τρα δυ­τι­κά α­πό Hood River, στο Όρε­γκον. Ανά­λο­γα με την ι­σχύ του ρεύ­μα­τος του πο­τα­μού, οι windsurfers μπο­ρούν να βρουν ρά­μπες ύ­ψους μέ­χρι και 2,5 μέ­τρα!


Δεί­τε το video με το θε­α­μα­τι­κό άλ­μα και τις ‘πε­ρίερ­γες’ συν­θή­κες που μπο­ρεί να βρει έ­νας windsurfer σε πο­τά­μι.


Ο Antoine Albeau κατέκτησε φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το PWA Slalom World Tour στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς που έγινε στην Noumea της Νέας Καληδονίας. Ο δεύτερος Cyril Moussilmani μπήκε στην τελική κούρσα γνωρίζοντας ότι έπρεπε να τερματίσει στην πρώτη τετράδα για να έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο. Αυτό θυμίζει λίγο τον τελευταίο αγώνα της F1 στο Abu Dhabi όπου και εκεί θα κρινόταν ο τίτλος του παγκοσμίου πρωταθλητή για το 2014. Αν ο Moussilmani τερμάτιζε εκτός τετράδας, τότε Albeau θα στεφόταν αυτόματα παγκόσμιος πρωταθλητής όπως και έγινε. Ο Albeau ‘έπαιξε’ με την τακτική του και κατάκτησε τη δεύτερη θέση στον αγώνα. Ο νικητής του αγώνα ο Ben Van Der Steen δεν έδειξε κάποιο σημάδι άγχους και έκανε ότι μπορούσε με αποτέλεσμα να κάνει την παρθενική του νίκη σε αγώνα PWA.

Ο Andrea Cucchi νίκησε στο Défi Wind 2014 George Manifakis, 23/12/2014

Ο τα­χύ­τα­τος Andrea Cucchi α­να­δεί­χτη­κε νι­κη­τής στο Défi Wind 2014, που έ­γι­νε στο Gruissan της Γαλ­λίας.
Με α­ριθ­μό ρε­κόρ 1.000 windsurfer α­πό 27 χώ­ρες που συμ­με­τεί­χαν στα 240 χι­λιό­με­τρα των α­γώ­νων, πραγ­μα­το­ποιή­θη­κε το 2014 Défi Wind, με την βοή­θεια του α­νέ­μου που η έ­ντα­σή του ή­ταν με­τα­ξύ 25 και 46 κόμ­βων. Το «Woodstock των Boarsports” ό­πως α­πο­κα­λεί­ται έ­γι­νε με την βοή­θεια του Tramontane του ο­ποίου την ι­στο­ρία και τις ι­διαι­τε­ρό­τη­τες εί­χα­με γρά­ψει σε προ­η­γού­με­νο άρ­θρο. Ο τε­λι­κός των 40 χι­λιο­μέ­τρων, έ­γι­νε με την συμ­με­το­χή 700 α­θλη­τών οι ο­ποίοι έ­κα­ναν το πρώ­το σκέ­λος σε χρό­νο ρε­κόρ. Στην πρώ­τη ση­μα­δού­ρα, ο Andrea Cucchi εί­χε το προ­βά­δι­σμα και τον α­κο­λου­θού­σαν οι Bringdal, που εί­χε πτώ­ση, ο Belbeoch, ο Moretti, ο Standhart, ο Guadagnino, ο Brault και ο Warembourg.
Με τα­χύ­τη­τα και στα­θε­ρό­τη­τα σε ό­λη την διάρ­κεια του α­γώ­να ο Andrea Cucchi δεν ά­φη­σε πε­ρι­θώ­ριο σε κα­νέ­να να διεκ­δι­κή­σει την νί­κη α­πό την στιγ­μή που το­πο­θε­τή­θη­κε μπρο­στά α­πό τον Bringdal, ο ο­ποίος προ­σπά­θη­σε να κα­λύ­ψει την δια­φο­ρά, τον Gerald Pelleau και τον Patrice Belbeoch.
Δείτε το video


Τα αποτελέσματα του 2014 Défi Wind
Άνδρες
1. Andrea Cucchi – Italy
2. Nicolas Warembourg – France
3. Patrice Belbeoch – France
4. Denis Standhardt – Germany
5. Valentin Brault – France

Γυναίκες
1. Delphine Cousin – France
2. Marion Mortefon – France
3. Estelle Barre – France

Νέοι 13-15
1. Jimmy Thiémé
2. Tom Auber
3. Muehlemtatter Dominik

Νέοι 16-19
1. Nicolas Goyard
2. William Huppert
3. Augé Benjamin

H σωστή στάση του σώματος Rocky Rakkon 3, 2012

H σω­στή στά­ση του σώ­μα­τος εί­ναι το πιο ση­μα­ντι­κό στοι­χείο στο windsurfing. Η στά­ση αυ­τή κα­θο­ρί­ζει τον τρό­πο που πλέει η ι­στιο­σα­νί­δα ώ­στε να μπο­ρού­με να χει­ρι­στού­με τη δύ­να­μη του α­νέ­μου. Μια τέ­λεια στά­ση ση­μαί­νει υ­ψη­λό­τε­ρη α­πό­δο­ση, κα­θώς και λι­γό­τε­ρους πό­νους στη μέ­ση, τα πό­δια και τα χέ­ρια. Οι έ­μπει­ροι windsurfers γνω­ρί­ζουν πό­σο ση­μα­ντι­κό εί­ναι να υιο­θε­τή­σου­με μια σω­στή στά­ση του σώ­μα­τος, ό­ταν κά­νου­με για πο­λ­λές ώ­ρες windsurfing.
Ο γε­νι­κός στό­χος εί­ναι να σχε­διά­σε­τε μια γω­νία V με­τα­ξύ του πα­νιού και του σώ­μα­τός σας.
Η βα­σι­κή θέ­ση του σώ­μα­τος εί­ναι η ί­δια σε ό­λα τα ση­μεία της ι­στιο­πλοΐας. Τα ι­σχία, οι ώ­μοι και τα πό­δια πρέ­πει να εί­ναι υ­πό πλή­ρη έ­λε­γ­χο:
Κε­φά­λι: Κοι­τά­ξ­τε πέ­ρα και μπρο­στά α­πό τον ώ­μο σας στο ση­μείο-στό­χο σας. Με τον τρό­πο αυ­τό α­πο­φεύ­γου­με το κα­μπού­ρια­σμα και πο­λ­λές φο­ρές κά­ποιες συ­γκρού­σεις που ε­πέ­ρ­χο­νται α­πό το να κοι­τά­με τα... πό­δια μας!
Ώμοι: Αυ­τοί θα πρέ­πει να πα­ρα­μέ­νουν σε πα­ρά­λ­λη­λη θέ­ση με τη μά­τσα, με τα χέ­ρια σας ε­λα­φρώς λυ­γι­σμέ­να, έ­τοι­μα να α­πο­ρ­ρο­φή­σουν ο­ποια­δή­πο­τε α­ντί­δρα­ση α­πό τη μη ο­μα­λή ναυ­σι­πλοΐα. Κρα­τή­στε τα δά­χτυ­λά σας χα­λα­ρά και μην σφί­γ­γε­τε τη μά­τσα.
Κά­τω σώ­μα και πό­δια: προ­σπα­θή­στε να κρα­τή­σε­τε την πλά­τη σας ί­σια ό­λη την ώ­ρα, με το κά­τω μέ­ρος να μπαί­νει προς τα μέ­σα, και τα ι­σχία προς τα ε­μπρός. Τα γό­να­τα και η πα­τού­σα θα πρέ­πει να κά­μπτο­νται ε­λα­φρώς για να έ­χει το σκά­φος κα­λύ­τε­ρη πλεύ­ση και έ­λε­γ­χο.
Πό­δια: Το πιο ση­μα­ντι­κό εί­ναι το ά­νοι­γ­μά τους να εί­ναι ί­διο πε­ρί­που με το ά­νοι­γ­μα των ώ­μων σας. Τη στι­γ­μή που θα α­ρ­χί­σε­τε να κε­ρ­δί­ζε­τε τα­χύ­τη­τα, δο­κι­μά­στε να στρί­ψε­τε τους γο­φούς σας, έ­τσι ώ­στε να ε­πι­τρέ­ψε­τε στο πά­νω μέ­ρος του σώ­μα­τος να γυ­ρί­σει προς το μέ­ρος ό­που θέ­λε­τε να πά­τε - προ­σή­νε­μα.

H Barbie στα ροζ!Published May 3, 2012

Ξέρετε ότι η Barbie αγαπά την ιστιοσανίδα; Ναι, προφανώς! Όλοι γνωρίζουν την Μπάρμπι. Η πιο διάσημη κούκλα μόδας στον κόσμο, γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1959. "Μητέρα" της, ο επιχειρηματίας Ruth Handler από τις ΗΠΑ, την εμπνεύστηκε από το γερμανικό παιχνίδι κούκλα "Bild Lilli" και έκανε το ντεμπούτο της στην αμερικανική εκδοχή της, μέσω της Mattel.

Διάπλους 500 χιλιομέτρων!A. Makelos 2/12/2014

Μια ομάδα από λάτρεις της ιστιοσανίδας με επικεφαλής τον Guy Cribb ολοκλήρωσε επιτυχώς 500 χιλιόμετρα ιστιοπλοϊκού Μαραθώνιου μεταξύ της Φορταλέζα και της Τζερικοακοάρα, στη Βραζιλία. Η υπήνεμη περιπέτεια που ονομάζεται "W.IN.D (Windsurfing INtution Downwinder) 500 Βραζιλία 2014» τελείωσε. Δεκατρείς windsurfers κατάφεραν να... επιβιώσουν από θυελλώδεις ανέμους, ρηχά νερά και τον... Ατλαντικό!!! Ο Guy Gribb ήξερε το εγχείρημα θα ήταν εύκολο, ειδικά όταν οι άνεμοι φυσούν πάντα πάνω από 20 κόμβους. Κρατώντας 12 windsurfers μαζί, σε αυτές τις συνθήκες, είναι ακόμα πιο δύσκολο...

H πλεύση με την ΦόρμουλαPublished May 3, 2012

H πλεύση εί­ναι ό­πως ε­νός με­γά­λου σλά­λομ σκά­φους. Αυ­τό δεν προ­κα­λεί έκ­πλη­ξη, για­τί κά­πως έ­τσιάρ­χι­σαν ό­λα. Πριν δέ­κα χρό­νια, η τρέ­χου­σα τά­ση για πο­λύ φαρ­διά σκά­φη μό­λις άρ­χι­ζε, καιέ­να τό­τε φαρ­δύ course σλά­λομ σκά­φος ή­ταν μό­λις κά­τω α­πό ε­ξή­ντα ε­κα­το­στά πλά­τος , δη­λα­δή πο­λύ στε­νό σε σχέ­ση μια Φόρ­μου­λα στο έ­να μέ­τρο πλά­τος. Η μό­νη πραγ­μα­τι­κή­δια­φο­ρά με­τα­ξύ ε­νός σλά­λομ σκά­φους και ε­νός σκά­φους Φόρ­μου­λα εί­ναι ό­τι η τε­λευ­ταία­εί­ναι αρ­κε­τά στα­θε­ρή ώ­στε να δε­χτεί πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρο φι­νά­κι και πα­νί , στην τε­χνι­κή τους ό­μως πα­ρα­μέ­νουν ί­δια. Η γω­νία εί­ναι το θέ­μα, εί­τε όρ­τσα εί­τε πρί­μα. Σε σχέ­ση με την­πλα­γιο­δρο­μία, πιο κλει­στή ή α­νοι­κτή πο­ρεία θα μειώ­σει την τε­λι­κή τα­χύ­τη­τα. Το κόλ­πο­εί­ναι να βρε­θεί η βέλ­τι­στη ε­πι­λο­γή α­νά­με­σα στην τα­χύ­τη­τα και την γω­νία, για το σω­μα­τό­τυ­πο και το στυλ του κα­θε­νός. Γε­νι­κά ψη­λό­τε­ροι, βα­ρύ­τε­ροι α­θλη­τές πά­νε για­με­γα­λύ­τε­ρη τα­χύ­τη­τα α­πό ό­τι γω­νία, ε­νώ μι­κρό­τε­ροι και ε­λα­φρύ­τε­ροι α­θλη­τές πά­νε για­πε­ρισ­σό­τε­ρη γω­νία α­πό ό­τι τα­χύ­τη­τα. Για ό­σους ψά­χνο­νται για τα βα­σι­κά, πά­ντα βο­η­θά να έ­χου­με έ­να συ­να­θλη­τή για να πει­ρα­μα­τι­στού­με. Όπως για πα­ρά­δειγ­μα, ό­ταν η γω­νία εί­ναι πιο κλει­στή (upwind) ή πιο α­νοι­κτή (downwind) αλ­λά σε πιο αρ­γή τα­χύ­τη­τα, υ­πάρ­χει κέρ­δος στα ση­μεία που γί­νε­ται η μπότ­ζα ή το τά­κ? Με­τά α­πό λί­γες προ­πο­νή­σεις , θα αρ­χί­σε­τε να παίρ­νε­τε μια αί­σθη­ση του τι α­κρι­βώς εί­ναι αυ­τή η βέλ­τι­στη τα­χύ­τη­τα κό­ντρα στη γω­νία, η ο­ποία θα σας με­τα­φέ­ρει στην πά­νω ή κά­τω ση­μα­δού­ρα πιο γρή­γο­ρα.


Τε­χνι­κές στα όρ­τσα, σε σπη­λια­δω­τό αέ­ρα: Η πλεύ­ση στα όρ­τσα σε αέ­ρα με σπη­λιά­δες α­παι­τεί συ­γκέ­ντρω­ση και πρό­βλε­ψη. Ο στό­χος εί­ναι να προ­σπα­θή­σου­με να δια­τη­ρή­σου­με τον ε­ξο­πλι­σμό στον πλέ­ον α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό συν­δυα­σμό της γω­νίας και τα­χύ­τη­τας, την στιγ­μή που α­ντι­με­τω­πί­ζου­με την δια­κύ­μαν­ση της κα­τεύ­θυν­σης και της έ­ντα­σης του α­νέ­μου. Υπάρ­ξουν πολ­λά γρα­πτά σχε­τι­κά με τον τρό­πο που οι ρι­πές μας ε­πη­ρεά­ζουν, τα λε­γό­με­να φά­τσα ή σι­γό­ντα, α­νά­λο­γα με το αν εί­μα­στε στο Βό­ρειο ή Νό­τιο Ημι­σφαί­ριο. .εν θα πω πε­ρισ­σό­τε­ρα, πα­ρά μό­νο ό­τι στο Βό­ρειο η­μι­σφαί­ριο η σπη­λιά­δα έρ­χε­ται φά­τσα στα δε­ξί­νε­μα και σι­γό­ντο στα α­ρι­στε­ρί­νε­μα . Στο Νό­τιο η­μι­σφαί­ριο γί­νε­ται το α­ντί­θε­το, στα δε­ξί­νε­μα έ­χου­με σι­γό­ντα ε­νώ στα α­ρι­στε­ρί­νε­μα φά­τσα. Κρα­τώ­ντας αυ­τό κα­τά νου, ό­ταν τα­ξι­δεύου­με α­ρι­στε­ρί­νε­μα στο San Francisco Bay, θα έ­χουν σι­γό­ντο ε­νώ στα δε­ξί­νε­μα φά­τσα, χά­νο­ντας τα­χύ­τη­τα. Από τη στιγ­μή που μπο­ρεί­τε να δεί­τε ή να αι­σθά­νε­στε την αλ­λα­γή της πίε­σης, θα πρέ­πει να εί­στε έ­τοι­μοι ή να ξε­κι­νά­τε να αλ­λά­ξε­τε ε­λα­φρώς πο­ρεία. .ε­ξί­νε­μα, ό­ταν νιώ­θε­τε την αύ­ξη­ση της πίε­σης και της τα­χύ­τη­τας, α­νοι­χτεί­τε ε­λα­φρά. Η ι­δέα εί­ναι να προ­σπα­θή­σου­με να δια­τη­ρή­σου­με αυ­τήν την βέλ­τι­στη τα­χύ­τη­τα σε σχέ­ση με την γω­νία. Τό­τε ό­πως η πίε­ση αρ­χί­ζει να μειώ­νε­ται με το πέ­ρα­σμα της σπη­λιά­δας, η τα­χύ­τη­τα σας θα αρ­χί­σει να αλ­λά­ζει και πά­λι, ο­πό­τε αρ­χί­στε να κά­νε­τε τις κα­τάλ­λη­λες αλ­λα­γές στην πλεύ­ση ώ­στε να ε­πα­να­φέ­ρε­τε την βέλ­τι­στη τα­χύ­τη­τα σε σχέ­ση με την γω­νία. Η ι­κα­νό­τη­τά σας να προ­βλέ­πε­τε και να κά­νε­τε αυ­τές τις αλ­λα­γές ό­σο το δυ­να­τόν πιο ο­μα­λά και σε αρ­μο­νία με τις σπη­λιά­δες θα ο­δη­γή­σει σε κα­λύ­τε­ρη α­πό­δο­ση σε ό­λη τη διάρ­κεια του α­γώ­να. Από το στιγ­μή που κά­νω ι­στιο­πλοΐα στο Βό­ρειο η­μι­σφαί­ριο, το πιο κοι­νό πράγ­μα που βλέ­πω να κά­νουν στις σπη­λιά­δες, εί­ναι να ορ­τσά­ρουν στα δε­ξί­νε­μα και να α­νοί­γο­νται στα α­ρι­στε­ρί­νε­μα μπρά­τσα. Στο τε­λευ­ταίο σχό­λιο, μί­λη­σα για τα­χύ­τη­τα vs γω­νία. Υπάρ­χει έ­να ι­στιο­πλοϊκός ό­ρος που χρη­σι­μο­ποιεί­ται για να το πε­ρι­γρά­ψει αυ­τό, και λέ­γε­ται Κα­λά Φτιαγ­μέ­νη Τα­χύ­τη­τα ή VMG (Velocity Made Good) . Ο ό­ρος λαμ­βά­νει υ­πό­ψη κά­θε με­τα­βλη­τή, έ­ντα­ση του α­νέ­μου, κα­τεύ­θυν­ση, ρεύ­μα, κ.λπ. που μπο­ρούν να ε­πη­ρεά­σουν την τα­χύ­τη­τα και την γω­νία προς έ­να μα­κρι­νό ση­μείο πά­νω στο νε­ρό. Ου­σια­στι­κά εί­ναι έ­να μέ­τρο του πό­σο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά έ­χε­τε τα­ξι­δεύει στην ε­πι­φά­νεια της θά­λασ­σας προς κά­ποιο στα­θε­ρό ση­μείο στον ο­ρί­ζο­ντα. Έτσι α­πό ε­δώ και στο ε­ξής, θα α­να­φέ­ρο­μαι στη βέλ­τι­στη τα­χύ­τη­τα κό­ντρα στη γω­νία και τη βέλ­τι­στη VMG.


Τε­χνι­κή στα όρ­τσα - Ξε­γλι­στρώ­ντας στις λού­μπες: Η ι­κα­νό­τη­τά σας να ε­λα­χι­στο­ποιή­σε­τε το χρό­νο πα­ρα­μο­νής σε ση­μεία μειω­μέ­νης έ­ντα­σης του ά­νε­μου σε μια κούρ­σα, θα βελ­τιώ­σει τη συ­νο­λι­κή α­πό­δο­ση στον α­γώ­να. Αυ­τό που βο­η­θά­ει πραγ­μα­τι­κά εί­ναι εάν μπο­ρεί να προ­βλε­φθεί ό­τι πλη­σιά­ζε­τε σε λού­μπα. Συ­χνά μπο­ρεί να δει κα­νείς στην ε­πι­φά­νεια του νε­ρού μια ο­μα­λή πε­ριο­χή. Αν υ­πάρ­χουν άλ­λοι α­θλη­τές μπρο­στά σας με­ρι­κές φο­ρές θα τους δεί­τε να ε­πι­βρα­δύ­νουν ή να αλ­λά­ζουν την πο­ρεία τους. Αν η λού­μπα εί­ναι αρ­κε­τά με­γά­λη, με ση­μα­ντι­κή πτώ­ση της έ­ντα­σης , κα­λύ­τε­ρα να προ­σπα­θή­σε­τε να την α­πο­φύ­γε­τε. Αλλά συ­χνά εί­ναι μια προ­σω­ρι­νή μό­νο μείω­ση της πίε­σης την ο­ποία θα θέ­λα­τε να πε­ρά­σε­τε α­νά­με­σά της ό­σο το δυ­να­τόν γρη­γο­ρό­τε­ρα. Έτσι, ό­ταν εί­στε σε πο­ρεία όρ­τσα και βλέ­πε­τε εν­δεί­ξεις στο νε­ρό ό­τι πλη­σιά­ζε­τε σε λού­μπα ή αρ­χί­σε­τε να αι­σθα­νό­σα­στε την πίε­ση στο πα­νί να μειώ­νε­ται, πρέ­πει να πο­δί­σε­τε ε­λα­φρά για να α­ντι­με­τω­πί­σε­τε της πτώ­σης της τα­χύ­τη­τας. Αυ­τό δια­τη­ρεί την ροή του αέ­ρα σε ο­λό­κλη­ρο το πα­νί και τη πα­ρα­γω­γή ά­νω­σης α­πό το φι­νά­κι, ώ­στε ε­λα­χι­στο­ποιώ­ντας το χρό­νο πα­ρα­μο­νής στην λού­μπα, να ξα­να­βρεί­τε αρ­κε­τή έ­ντα­ση στο πα­νί ώ­στε ε­πα­νέλ­θει η βέλ­τι­στη VMG.


Τε­χνι­κές στα όρ­τσα σε κο­φτό κύ­μα- δια­βά­ζο­ντας τον στί­βο. Ένα α­πό τα πιο δύ­σκο­λα πράγ­μα­τα στη Φόρ­μου­λα εί­ναι να δια­τη­ρή­σου­με τη βέλ­τι­στη VMG σε συν­θή­κες έ­ντο­νου κυ­μα­τι­σμού. Το με­γά­λο κύ­μα συ­νή­θως συ­νο­δεύε­ται α­πό δυ­να­τούς α­νέ­μους, και αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι θα χρεια­στεί κα­τά πά­σα πι­θα­νό­τη­τα να χρη­σι­μο­ποιή­σε­τε έ­να α­πό τα μι­κρό­τε­ρα πα­νιά του ε­ξο­πλι­σμού σας. Υπό αυ­τές τις συν­θή­κες, μπο­ρεί να θέ­λε­τε να με­τα­κι­νή­σε­τε πιο μπρο­στά τον σύν­δε­σμο, ί­σως δύο με τρία ε­κα­το­στά για να σας δώ­σει λί­γο πε­ρισ­σό­τε­ρο έ­λεγ­χο στη μύ­τη του σκά­φους. Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, εί­ναι δύ­σκο­λο να κρα­τη­θεί το ε­μπρός μέ­ρος του σκά­φους α­πό την πίε­ση του αέ­ρα που το α­να­ση­κώ­νει προς την υ­πή­νε­μη με­ριά αλ­λά και να κρα­τη­θεί το φι­νά­κι μέ­σα στο νε­ρό ό­ταν το σκά­φος πε­τά­ει στις κο­ρυ­φές των κυ­μά­των. Εάν ο κυ­μα­τι­σμός εί­ναι αρ­κε­τά με­γά­λος και α­πό­το­μος, θα πρέ­πει να ε­πι­βρα­δύ­νε­τε και να κλεί­σε­τε και άλ­λο την γω­νία, αλ­λιώς ρι­σκά­ρε­τε να φύ­γε­τε ε­ντε­λώς στον αέ­ρα. Υπάρ­χει και άλ­λη προ­σέγ­γι­ση για την α­ντι­με­τώ­πι­ση του με­γά­λου κυ­μα­τι­σμού, πά­ντως προ­σπα­θώ να δια­τη­ρώ τη βέλ­τι­στη τα­χύ­τη­τα VMG ό­πως μπο­ρώ, α­ντι­σταθ­μί­ζο­ντας με τα πό­δια τις κο­ρυ­φές και τις κοι­λά­δες του κύ­μα­τος δια­τη­ρώ­ντας το σκά­φος κολ­λη­μέ­νο στην ε­πι­φά­νεια του νε­ρού. Με­ρι­κές φο­ρές κά­νω αυ­τό που θα λέ­γα­με προ- πή­δη­μα , δη­λα­δή ε­λα­φρώ­νω το σκά­φος πριν φτά­σει στο α­νώ­τα­το ση­μείο του κύ­μα­τος και πιέ­ζω προς τα κά­τω α­φού την πε­ρά­σει. Προ­σπα­θώ να κοι­τά­ζω μπρο­στά και να δια­βά­ζω το κύ­μα, ώ­στε να μπο­ρώ να ε­πι­βρα­δύ­νω ή να ε­πι­τα­χύ­νω α­νά­με­σα ή πά­νω α­πό τα με­γα­λύ­τε­ρα κύ­μα­τα. Πά­ντα κοι­τά­ζω α­νά­με­σα στα κύ­μα­τα για ση­μεία με ε­πί­πε­δο νε­ρό που μου ε­πι­τρέ­πουν να ε­πι­τα­χύ­νω πά­λι . Όπως με ό­λες τις τε­χνι­κές, ό­σο λι­γό­τε­ρα λά­θη θα κά­νει κα­νείς και ό­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο κρα­τή­σει την ι­δα­νι­κή VMG τό­σο τα­χύ­τε­ρος θα εί­ναι.


Πρί­μα με σπη­λια­δω­τό αέ­ρα. Η πλεύ­ση στα πρί­μα με Φόρ­μου­λα σε σπη­λια­δω­τό αέ­ρα εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση που υ­πάρ­χει με ι­στιο­σα­νί­δα. Σε α­κραίες συν­θή­κες στα πρί­μα, μπο­ρεί να ε­πι­τευ­χθεί τα­χύ­τη­τα ά­νω των 30 κόμ­βων α­νά ώ­ρα. Σε τέ­τοιες σπη­λια­δω­τές συν­θή­κες, η δια­τή­ρη­ση του ε­λέγ­χου στο ό­ριο του κα­τα­πέλ­τη κρα­τώ­ντας πά­ντα την πιο α­νοι­κτή γω­νία στα πρί­μα εί­ναι ά­ξιο ε­ξε­ρεύ­νη­σης , αλ­λά α­παι­τεί­ται πλή­ρη προ­σο­χή α­πό τον α­να­βά­τη. Σε ό, τι α­φο­ρά μία συ­νο­λι­κή κα­λή ε­πί­τευ­ξη VMG στα πρί­μα, το κλει­δί εί­ναι να γνω­ρί­ζου­με πό­τε να εκ­με­ταλ­λευ­θού­με την σπη­λιά­δα για την πιο α­νοι­κτή γω­νία ό­πως και να εί­μα­στε σε θέ­ση να προ­βλέ­ψου­με το τέ­λος της. Λά­βε­τε υ­πό­ψη σας ό­τι θα υ­πάρ­ξει ο­πωσ­δή­πο­τε κά­ποια αλ­λα­γή στην κα­τεύ­θυν­ση του α­νέ­μου και στην αρ­χή αλ­λά και στο τέ­λος της σπη­λιά­δας για τους λό­γους που συ­ζη­τή­θη­καν νω­ρί­τε­ρα. Έτσι, ό­ταν φτά­νου­με στο τέ­λος της σπη­λιά­δας, εί­ναι πι­θα­νή μία πρό­σθε­τη ε­πί­δρα­ση της μείω­σης της πίε­σης και αλ­λα­γή στην κα­τεύ­θυν­ση του α­νέ­μου η ο­ποία μπο­ρεί εύ­κο­λα να στο­λά­ρει το πα­νί. Αυ­τό που δεν θέ­λου­με εί­ναι να χα­θεί η ροή του αέ­ρα στο πα­νί στο τέ­λος της σπη­λιά­δας, για­τί πέ­ρα α­πό την ε­πι­βρά­δυν­ση του σκά­φους, θα α­παι­τη­θεί μια ρι­ζι­κή αλ­λα­γή στην πο­ρεία προς την προ­σή­νε­μη με­ριά ώ­στε να ξα­να­δη­μιουρ­γη­θεί ροή αέ­ρα στο πα­νί που θα δώ­σει ώ­θη­ση στο σκά­φος. Η λο­γι­κή εί­ναι να αι­σθα­νό­μα­στε την αύ­ξη­ση της πίε­σης και να πο­δί­σου­με το σκά­φος σε πιο α­νοι­κτή πο­ρεία, αλ­λά πα­ρα­τη­ρώ­ντας τον ά­νε­μο να εί­μα­στε πά­ντα έ­τοι­μοι, εν­δε­χο­μέ­νως δο­κι­μά­ζο­ντας μι­κρές αλ­λα­γές στην πλεύ­ση, να αι­σθαν­θού­με το τέ­λος της σπη­λιά­δας. Εί­ναι πο­λύ κα­λύ­τε­ρο να κρα­τή­σου­με την τα­χύ­τη­τα προς το τέ­λος της σπη­λιά­δας α­πό το να ε­πι­βρα­δύ­νου­με και ί­σως να ξε­πλα­νά­ρου­με κρα­τώ­ντας πο­λύ α­νοι­κτή πο­ρεία για πά­ρα πο­λύ ώ­ρα. Μπο­ρού­με πά­ντα να χρη­σι­μο­ποιή­σου­με την τα­χύ­τη­τα του σκά­φους για να πο­δί­σου­με και πά­λι ό­ταν μπο­ρέ­σου­με. Επί­σης, ει­λι­κρι­νά θέ­λω να α­πο­φύ­γω τον κα­τα­πέλ­τη στα πρί­μα. Αν λοι­πόν φαί­νε­ται ό­τι εί­μαι ά­βο­λα με την έ­ντα­ση της σπη­λιά­δας και νο­μί­ζω ό­τι οι πι­θα­νό­τη­τες του κα­τα­πέλ­τη γί­νο­νται υ­περ­βο­λι­κά με­γά­λες, η πλεύ­ση χω­ρίς τον γά­ντζο εί­ναι α­να­γκαία για να α­πο­φευ­χθεί μια τέ­τοια πι­θα­νό­τη­τα.


Πλεύ­ση στα πρί­μα στις λού­μπες.Σε πε­ριο­χές της μείω­σης της έ­ντα­σης, τις λε­γό­με­νες λού­μπες, πά­λι εί­ναι βα­σι­κό να πε­ρά­σου­με ό­σο δυ­να­τό λι­γό­τε­ρο χρό­νο α­νά­με­σά τους. Συ­να­ντώ­ντας στα πρί­μα μια λού­μπα , πρέ­πει να αλ­λά­ξου­με πο­ρεία και να προ­σπα­θή­σου­με να δια­τη­ρή­σου­με τη ροή του αέ­ρα ώ­στε να α­πο­φύ­γου­με το στο­λά­ρι­σμα του πα­νιού. Και πά­λι, ό­πως α­ντι­με­τω­πί­ζου­με τις λού­μπες στα όρ­τσα , α­να­ζη­τή­στε ση­μά­δια πά­νω στο νε­ρό, ρί­χνο­ντας μια μα­τιά πά­νω α­πό τον ώ­μο στα προ­σή­νε­μα για να δεί­τε που μπο­ρεί να υ­πάρ­χει αέ­ρας. Αν η λού­μπα εί­ναι αρ­κε­τά με­γά­λη, ί­σως να θέ­λε­τε να κά­νε­τε μπότ­ζα, εάν βέ­βαια ε­ξα­κο­λου­θεί να υ­πάρ­χει αρ­κε­τή έ­ντα­ση αέ­ρα για να ξα­να­πλα­νά­ρε­τε. Μια μπότ­ζα στη μέ­ση της λού­μπας που θα πρέ­πει να πε­ρι­μέ­νου­με τον αέ­ρα για να ξα­να­πλα­νά­ρου­με εί­ναι κά­τι που πρέ­πει να α­πο­φύ­γου­με.


Πλεύ­ση στα πρί­μα με κυ­μα­τι­σμό (Chop). Η πλεύ­ση στα πρί­μα σε α­κραίες συν­θή­κες σχε­δόν πά­ντα συ­νο­δεύε­ται α­πό με­γά­λο κυ­μα­τι­σμό. Συ­χνά εί­στε overpowered και το να κρα­τη­θεί το σκά­φος στο νε­ρό γί­νε­ται η με­γα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση, μιας και εάν η ου­ρά του σκά­φους χά­σει την ε­πα­φή με το νε­ρό, μπο­ρεί να χα­θεί η α­ντί­στα­ση του φίν και μα­ζί ο έ­λεγ­χος του σκά­φους. Σε τέ­τοιες α­κραίες συν­θή­κες, δια­λέ­γω να πα­τάω το πί­σω πό­δι πε­ρισ­σό­τε­ρο προς το κέ­ντρο του σκά­φους και να χρη­σι­μο­ποιώ αυ­τό που λέ­γε­ται chicken strap (δέ­στρα για ό­σους εί­ναι κό­τες). Οι με­γα­λό­σω­μοι και πιο προ­πο­νη­μέ­νοι α­θλη­τές μπο­ρεί να πα­ρα­μέ­νουν στις έ­ξω δέ­στρες για πε­ρισ­σό­τε­ρο χρό­νο, αλ­λά ό­ταν συν­θή­κες γί­νο­νται αρ­κε­τά α­κραίες, δεν έ­χω α­κό­μα να δω κά­ποιον που να μην βελ­τίω­σε την α­πό­δο­σή του στα πρί­μα με την chicken strap. Πρώ­τον, στα­θε­ρο­ποιεί­ται το σκά­φος και α­κό­μα και αν χά­σει ε­ντε­λώς την ε­πα­φή με το νε­ρό , μπο­ρεί να πα­ρα­μεί­νει στην ευ­θεία. .εύ­τε­ρον, αλ­λά­ζει η θέ­ση σε σχέ­ση με το πα­νί , φέρ­νο­ντας το σώ­μα πιο κο­ντά στο πα­νί που έ­χει σαν α­πο­τέ­λε­σμα την αύ­ξη­ση στο μή­κος στα σκοι­νά­κια του γά­ντζου. Επί­σης, χρειά­ζε­ται λι­γό­τε­ρη κί­νη­ση σώ­μα­τος για τον έ­λεγ­χο του πα­νιού κά­νο­ντας τον τρό­πο ε­λέγ­χου αυ­τής της τε­χνι­κής λι­γό­τε­ρο α­στα­θή. Τέ­λος, για αυ­τόν α­κρι­βώς τον λό­γο, ό­ταν οι συν­θή­κες γί­νουν αρ­κε­τά α­κραίες μα­κραί­νω αρ­κε­τά τα γα­ντζό­σκοι­να, μό­νο και μό­νο για να έ­χω πε­ρισ­σό­τε­ρο χώ­ρο για α­ντί­δρα­ση, σε πε­ρί­πτω­ση που με τρα­βή­ξει το πα­νί για με πε­τά­ξει πά­νω στην πλώ­ρη του σκά­φους. Το αρ­νη­τι­κό με την chicken strap, εί­ναι ό­τι δεν υ­πάρ­χει αρ­κε­τός μο­χλι­σμός για το κλεί­σι­μο του πα­νιού ό­πως γί­νε­ται ό­ταν εί­μα­στε στις έ­ξω δέ­στρες, αλ­λά ό­ταν οι συν­θή­κες εί­ναι α­κραίες, λί­γο πο­λύ ψά­χνω για ε­λεγ­χό­με­νη δύ­να­μη , ό­χι για πε­ρισ­σό­τε­ρη. Επί­σης, στο κα­τέ­βα­σμα ε­νός με­γά­λου κύ­μα­τος, αν ο κυ­μα­τι­σμός εί­ναι πο­λύ με­γά­λος και α­πό­το­μος , υ­πάρ­χει η πι­θα­νό­τη­τα η μύ­τη του σκά­φους να καρ­φώ­σει στο ε­πό­με­νο α­ντί να κα­βα­λή­σει α­πό πά­νω του. Κα­θώς η μύ­τη του σκά­φους φτά­νει στο κα­τώ­τε­ρο μέ­ρος της κοι­λά­δας του κύ­μα­τος και α­νη­φο­ρί­ζει στο πί­σω μέ­ρος του ε­πό­με­νου, αρ­χί­ζει να ε­πι­βρα­δύ­νει και η φυ­σι­κή τά­ση εί­ναι το βά­ρος μας και το πα­νί να τι­να­χτούν προς τα ε­μπρός. Έτσι εί­ναι ση­μα­ντι­κό να προ­βλέ­ψου­με αυ­τό που συμ­βαί­νει και να δια­τη­ρή­σου­με το βά­ρος και το πα­νί προς τα πί­σω για­τί αν δεν το κά­νου­με, πολ­λές φο­ρές , α­κό­μη και αν το σκά­φος δεν φρε­νά­ρει ε­ντε­λώς στην πλά­τη του ε­πό­με­νου κύ­μα­τος ώ­στε να στα­μα­τή­σει , μπο­ρεί να βρε­θού­με στον αέ­ρα χω­ρίς το σκά­φος.


Ασφά­λεια. Ένα πράγ­μα που δεν έ­χω μι­λή­σει αρ­κε­τά για αυ­τό εί­ναι η α­σφά­λεια. Αν και το windsurfing εί­ναι έ­να α­πό τα α­σφα­λέ­στε­ρα α­θλή­μα­τα, λαμ­βα­νο­μέ­νων ι­δίως υ­πό­ψη την τα­χύ­τη­τα που μπο­ρεί να ε­πι­τευ­χθεί, ε­ξα­κο­λου­θεί να έ­χει κιν­δύ­νους που οι α­θλη­τές πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν. Πι­θα­νώς το πιο ε­πι­κίν­δυ­νο πράγ­μα που μπο­ρεί­τε να κά­νε­τε στο windsurfer εί­ναι να βρε­θεί­τε κο­ντά με έ­να άλ­λο σκά­φος που έρ­χε­ται α­πό την α­ντί­θε­τη κα­τεύ­θυν­ση σε πο­ρεία σύ­γκρου­σης. Αν έ­χει πο­λύ αέ­ρα, η τα­χύ­τη­τα σύ­γκρου­σης μπο­ρεί εύ­κο­λα να ξε­πε­ρά­σει τους 60 κόμ­βους. Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες συ­γκρού­σεις μπο­ρούν να α­πο­φευ­χθούν, αλ­λά ε­κεί­νες που δεν α­πο­φεύ­γο­νται συμ­βαί­νουν ό­ταν έ­νας α­θλη­τής α­ντι­κα­θρε­πτί­ζει κά­θε κί­νη­ση α­πο­φυ­γής που κά­νει ο άλ­λος. Αυ­τό το λέω «ο χο­ρός» και με­ρι­κές φο­ρές ο μό­νος τρό­πος να ξε­φύ­γει κά­ποιος α­πό «το χο­ρό» εί­ναι ο έ­νας α­πό τους συμ­με­τέ­χο­ντες να στα­μα­τή­σει να κά­νει κι­νή­σεις α­πο­φυ­γής. Από τε­χνι­κής ά­πο­ψης, θα πρέ­πει να πραγ­μα­το­ποιεί­ται α­πό το πρό­σω­πο που τα­ξι­δεύει σε δε­ξί­νε­μη πλεύ­ση, αλ­λά ό­σο νω­ρί­τε­ρα στα­μα­τή­σει «ο χο­ρός» α­πό ο­ποιο­δή­πο­τε α­θλη­τή , τό­σο το κα­λύ­τε­ρο. Ένας άλ­λος κίν­δυ­νος εί­ναι ό­ταν το σκά­φος α­πο­χω­ρί­ζε­ται α­πό τον α­θλη­τή. Ο πιο προ­φα­νής τρό­πος για να συμ­βεί αυ­τό εί­ναι εάν το σκά­φος με κά­ποιο τρό­πο α­πο­συν­δε­θεί α­πό το πα­νί και πα­ρα­συρ­θεί α­πό τον ά­νε­μο τα­χύ­τε­ρα α­πό ό, τι μπο­ρεί­τε να κο­λυ­μπή­σε­τε. Ένας άλ­λος τρό­πος εί­ναι ό­ταν σε μια πτώ­ση με με­γά­λη έ­ντα­ση αέ­ρα κα­τα­λή­ξε­τε να βρε­θεί­τε σε κά­ποια α­πό­στα­ση α­πό τον ε­ξο­πλι­σμό. Εάν έ­να πα­νί με κά­μπερ βρε­θεί με την «κοι­λιά» προς τα κά­νω και το άλ­μπου­ρο στην διεύ­θυν­ση του αέ­ρα ώ­στε να μην βου­λιά­ζει, τό­τε μπο­ρεί ο ά­νε­μος να το διώ­χνει πιο γρή­γο­ρα α­πό ό­τι μπο­ρεί­τε να κο­λυ­μπή­σε­τε. Σε κά­νε πε­ρί­πτω­ση μπο­ρεί να βρε­θεί­τε χω­ρίς κα­θό­λου ά­νω­ση. Μου εί­χε συμ­βεί και με τους δύο τρό­πους και εί­ναι πο­λύ τρο­μα­κτι­κό. Το πιο ση­μα­ντι­κό πράγ­μα που πρέ­πει να θυ­μά­στε εί­ναι να προ­σπα­θή­σε­τε να μεί­νε­τε με το σκά­φος με ο­ποιο­δή­πο­τε κό­στος. Εί­ναι ε­πί­σης έ­νας σο­βα­ρός λό­γος να μην προ­πο­νή­στε μό­νοι σας ή αν το κά­νε­τε, να έ­χε­τε έ­να εί­δος ε­πι­κοι­νω­νίας που μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποιη­θεί ε­νώ βρί­σκε­στε στο νε­ρό. Ξέ­ρω σερ­φί­στες που έ­χουν μα­ζί τους φω­το­βο­λί­δες και ε­πι­πλέ­ον έξ­τρα σχοι­νί δε­μέ­νο στον γά­ντζο το ο­ποίο μπο­ρεί με­ρι­κές φο­ρές να βο­η­θή­σει να διορ­θώ­σου­με μι­κρο­ζη­μιές και να μπο­ρέ­σου­με να βγού­με στην ξη­ρά.


Κοι­τά­ζο­ντας μπρο­στά μα­κριά, α­ντί να ε­στιά­ζε­τε α­κρι­βώς μπρο­στά σας. Μια τε­χνι­κή που χρη­σι­μο­ποιεί­ται στον μη­χα­νο­κί­νη­το α­θλη­τι­σμό ό­ταν θέ­λου­με να με­γι­στο­ποιή­σου­με την τα­χύ­τη­τα μας, σε πί­στα ή σε α­νώ­μα­λο έ­δα­φος, εί­ναι να ο­δη­γού­με κοι­τώ­ντας ό­σο πιο μα­κριά γί­νε­ται. Ένας γρή­γο­ρος ο­δη­γός ψά­χνει και σκέ­φτε­ται του­λά­χι­στον δύο ή τρεις στρο­φές πιο πριν και προ­βλέ­πει τις ε­περ­χό­με­νες αλ­λα­γές πο­λύ πριν την ά­φι­ξη τους. Η ί­δια τε­χνι­κή ε­φαρ­μό­ζε­ται και στους α­γώ­νες ι­στιο­σα­νί­δας. Όσο πιο μα­κριά κοι­τά­τε α­πό ε­κεί που εί­σα­στε, τό­σο πιο γρή­γο­ρα θα πά­τε, μιας και θα έ­χε­τε ρυθ­μι­στεί για το τι θα βρεί­τε μπρο­στά σας και ό­χι α­πλώς να α­ντι­δρά­τε στο τι υ­πάρ­χει ε­μπρός α­πό τα πό­δια σας. Ορι­σμέ­νες φο­ρές έ­χω σχε­δόν υ­πνω­τι­στεί α­πό το νε­ρό που έρ­χε­ται μπρο­στά μου και έ­χω να ε­ξα­να­γκά­σει τον ε­αυ­τό μου να κοι­τά­ξω πιο μα­κριά. Εί­ναι σαν να έ­χω ή­δη ξε­πε­ρά­σει αυ­τό που εί­ναι μπρο­στά και να μην χρειά­ζε­ται πλέ­ον να δώ­σω προ­σο­χή. Επει­δή η προ­σο­χή μου ε­πι­κε­ντρώ­νε­ται κυ­ρίως στο ση­μείο που κοι­τά­ζω, εν­στι­κτω­δώς προ­ε­τοι­μά­ζω τον ε­αυ­τό μου για αυ­τό που έρ­χε­ται. Τις σπη­λιά­δες ,τις λού­μπες , το κύ­μα, την κούρ­σα, τους άλ­λους α­θλη­τές - ό­λα τα πράγ­μα­τα που έ­χω μι­λή­σει ή­δη- τα ο­ποία πε­ρι­μέ­νω και ε­πε­ξερ­γά­ζο­μαι πριν με φτά­σουν και με προ­λά­βουν. Και σαν α­πο­τέ­λε­σμα εί­ναι ό­τι εί­ναι πο­λύ πιο εύ­κο­λο να δια­τη­ρή­σου­με τον ε­ξο­πλι­σμό μας στην βέλ­τι­στη VMG.


Ρύθ­μι­ση του ε­ξο­πλι­σμού - θέ­ση του σύν­δε­σμου. Εί­ναι ση­μα­ντι­κό να πει­ρα­μα­τι­στεί­τε με τη σω­στή θέ­ση του σύν­δε­σμου σε έ­να σκά­φος Φόρ­μου­λα. Κά­θε σκά­φος εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κό και έ­χω βρει ό­τι το ση­μείο αυ­τό μπο­ρεί να κά­νει με­γά­λη δια­φο­ρά σε αί­σθη­ση και α­πό­δο­ση. Στην προ­σπά­θειά μας για την τυ­πο­ποίη­ση των με­τρή­σεων της θέ­ση του σύν­δε­σμου, χρη­σι­μο­ποιώ τη σύμ­βα­ση της μέ­τρη­σης της α­πό­στα­σης με­τα­ξύ του κέ­ντρου του σύν­δε­σμου και του κέ­ντρο της μπρο­στά βί­δας του φίν. Νο­μί­ζω ό­τι αυ­τά τα δύο ση­μεία πά­νω στο σκά­φους πα­ρέ­χουν τον πιο ου­σια­στι­κό τρό­πο για να συ­γκρί­νου­με με­τρή­σεις με­τα­ξύ άλ­λων σκα­φών. Γνω­ρί­ζω εκ πεί­ρας ό­τι για μέ­να ε­φαρ­μό­ζο­ντας αυ­τής της σύμ­βα­σης, γύ­ρω στα 115 ε­κα­το­στά εί­ναι έ­να κα­λό ση­μείο εκ­κί­νη­σης. Αυ­τό βέ­βαια κυ­μαί­νε­ται στο πε­ρί­που για κά­θε α­θλη­τή α­νά­λο­γα με το μέ­γε­θος του σώ­μα­τος, ύ­ψος μά­τσας και τον σχε­δια­σμό του πα­νιού. Κά­νο­ντας δο­κι­μές , με­τα­κι­νώ το ση­μείο αυ­τό προς τα ε­μπρός ή πί­σω, γύ­ρω στα έ­να με δύο ε­κα­το­στά α­νά­λο­γα αν αι­σθά­νο­μαι το σκά­φος νε­κρό σαν να εί­ναι κολ­λη­μέ­νο στο νε­ρό ή αν έ­χω πρό­βλη­μα να κρα­τή­σω την μύ­τη του κά­τω και το σκά­φος σε έ­να ε­πί­πε­δη στά­ση. Μό­λις βρε­θεί αυ­τό που νο­μί­ζω ό­τι εί­ναι ο κα­λύ­τε­ρος συμ­βι­βα­σμός για το μέ­γε­θος του πα­νιού που έ­χω, ση­μειώ­νω αυ­τή την θέ­ση (έ­χω έ­να ση­μειω­μα­τά­ριο με αυ­τά τα νού­με­ρα και τα ση­μά­δια πά­νω στο σκά­φος). Στη συ­νέ­χεια, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας δια­φο­ρε­τι­κά με­γέ­θη πα­νιών, πει­ρα­μα­τί­ζο­μαι κι­νώ­ντας τον σύν­δε­σμο μπρο­στά ή πί­σω, πά­λι έ­να με δύο ε­κα­το­στά . Ο γε­νι­κός κα­νό­νας εί­ναι ό­τι ό­σο με­γα­λύ­τε­ρο εί­ναι το πα­νί, τό­σο πιο πί­σω το­πο­θε­τεί­ται στο σκά­φος. Τα με­γα­λύ­τε­ρα πα­νιά ζυ­γί­ζουν πε­ρισ­σό­τε­ρο κα­τε­βά­ζο­ντας την μύ­τη του σκά­φους, και τρι­μά­ρο­νται με με­γα­λύ­τε­ρα φι­νά­κια που έ­χουν το ί­διο α­πο­τέ­λε­σμα, τα μι­κρό­τε­ρα πα­νιά ζυ­γί­ζουν λι­γό­τε­ρο και ι­διαί­τε­ρα ό­ταν συν­δυά­ζο­νται με μι­κρό­τε­ρα φι­νά­κια έ­χουν την τά­ση να α­πο­συ­ντο­νί­ζουν τη μύ­τη του σκά­φους, έ­τσι με­τα­κι­νώ­ντας τον σύν­δε­σμο προς τα ε­μπρός α­ντι­σταθ­μί­ζε­ται αυ­τή η τά­ση.


Ρύθ­μι­ση ε­ξο­πλι­σμού - ύ­ψος μά­τσας. Το ύ­ψος της μά­τσας εί­ναι πο­λύ προ­σω­πι­κή ε­πι­λο­γή. Έχω δει κο­ρυ­φαίους α­θλη­τές με τη μά­τσα πιο ψη­λά πά­νω α­πό το ύ­ψος των μα­τιών και άλ­λους πιο χα­μη­λά α­πό το πη­γού­νι τους. Υπάρ­χουν με­ρι­κά πράγ­μα­τα που πρέ­πει να λη­φθούν υ­πό­ψη κα­τά την ε­πι­λο­γή αυ­τή. Πρώ­τον, ό­σο ψη­λό­τε­ρα βά­λου­με την μά­τσα τό­σο πιο σκλη­ρό θα αι­σθα­νό­μα­στε το άλ­μπου­ρο. .εύ­τε­ρον, ό­σο πιο μπρο­στά βά­λου­με το σύν­δε­σμο τό­σο πε­ρισ­σό­τε­ρη ά­νε­ση έ­χου­με να α­νε­βά­σου­με την μά­τσα. Για μέ­να προ­σω­πι­κά, μου α­ρέ­σει να εί­ναι του­λά­χι­στον στο ύ­ψος των μα­τιών. Φαί­νε­ται ό­τι με την μά­τσα τό­σο ψη­λά έ­χω κα­λύ­τε­ρη γω­νίας στα όρ­τσα. Τον α­κρι­βή λό­γο , δεν τον ξέ­ρω σί­γου­ρα . Μπο­ρεί να έ­χει να κά­νει με το ό­τι αυ­ξά­νε­ται λί­γο α­κό­μα ο μο­χλός στο πα­νί και ε­πί­σης στο ό­τι το άλ­μπου­ρο γί­νε­ται λί­γο πιο σκλη­ρό. Το σε­τά­ρι­σμα αυ­τό λει­τουρ­γεί κα­λύ­τε­ρα ό­ταν εί­μαι σε λο­γι­κή έ­ντα­ση αέ­ρα και ό­ταν έ­χω ρυθ­μί­σει τα γα­ντζό­σκοι­να στο μι­κρό­τε­ρο μή­κος τους. Το γε­γο­νός ό­τι συ­νή­θως έ­χω το πα­νί ε­λα­φρά γερ­μέ­νο (προ­σή­νε­μα) πά­νω μου ό­ταν εί­μαι σε κα­λό αέ­ρα ε­πη­ρεά­ζει το πό­σο ψη­λά βά­ζω την μά­τσα . Μου α­ρέ­σει η αί­σθη­ση ό­ταν το σκά­φος εί­ναι ση­κω­μέ­νο πά­νω στο φι­νά­κι δί­νο­ντας ε­λα­φριά αί­σθη­ση και κι­νεί­ται γρή­γο­ρα. Σε λι­γό­τε­ρο αέ­ρα , κρα­τάω το πα­νί πιο όρ­θιο μα­κραί­νο­ντας τα σκοι­νά­κια και βά­ζο­ντας την μά­τσα λί­γο πιο χα­μη­λά. Όταν α­νε­βά­ζου­με την μά­τσα συμ­βαί­νουν και κά­ποια άλ­λα πράγ­μα­τα. Αν ο σύν­δε­σμος εί­ναι αρ­κε­τά πί­σω, τό­τε γί­νε­ται δύ­σκο­λο να κρα­τη­θεί το μπρο­στι­νό πό­δι στη δέ­στρα . Όταν η μά­τσα εί­ναι ψη­λά και ο σύν­δε­σμος τέρ­μα πί­σω , πρέ­πει να πε­ρι­στρέ­ψω το μπρο­στι­νό πό­δι ώ­στε να μην γλι­στρά­ει έ­ξω α­πό την δέ­στρα. Επί­σης, με τό­σο ε­λα­φρύ πά­τη­μα στο μπρο­στι­νό πό­δι, η πε­ρισ­σό­τε­ρη α­πό την πίε­ση της πα­νιού ο­δη­γεί­ται στο πί­σω μέ­ρος του σκά­φους, και δια­μέ­σου του πί­σω πο­διού, α­νά­λο­γα με το ση­μείο που εί­ναι οι πί­σω δέ­στρες, κα­τευ­θείαν στο φι­νά­κι. Αυ­τό ε­λα­φρώ­νει το μπρο­στι­νό μέ­ρος σου σκά­φους, και έ­χε­τε μια κα­λύ­τε­ρη αί­σθη­ση του τι κά­νει συμ­βαί­νει στο φι­νά­κι. Κά­τι άλ­λο που συμ­βαί­νει εί­ναι ό­τι εί­στε πιο ε­πί­φο­βοι στον κα­τα­πέλ­τη στα πρί­μα. Έτσι, η συμ­βου­λή μου εί­ναι ό­τι αν θέ­λε­τε να δο­κι­μά­σε­τε να βά­λε­τε την μά­τσα πιο ψη­λά, να το κά­νε­τε με μι­κρές δό­σεις για κά­ποιο διά­στη­μα μέ­χρι να δεί­τε αν η α­πό­δο­σή σας έ­χει βελ­τιω­θεί, ει­δι­κά στον πο­λύ αέ­ρα . Με αυ­τόν τον τρό­πο θα έ­χε­τε την ευ­και­ρία να συ­νη­θί­σε­τε την κά­θε ρύθ­μι­ση, αν δου­λεύει και αν α­ξί­ζει τον κό­πο.


Ρύθ­μι­ση ε­ξο­πλι­σμού - Θέ­ση και μή­κος στα γα­ντζό­σκοι­να. Ίσως μία α­πό τις πιο πα­ρα­με­λη­μέ­νες ρυθ­μί­σεις στην Φόρ­μου­λα εί­ναι η θέ­ση και το μή­κος των γατ­ζό­σκοι­νων. Έχω ε­πι­στρέ­ψει α­πό α­γώ­νες , ό­που έ­χω αλ­λά­ξει α­πό α­προ­σε­ξία μου τη θέ­ση τους πά­νω στη μά­τσα ε­πει­δή την προ­η­γού­με­νη φο­ρά την χρη­σι­μο­ποίη­σα σε δια­φο­ρε­τι­κό πα­νί και το ξέ­χα­σα ε­ντε­λώς . Εί­χα αλ­λά­ξει την θέ­ση τους, με­ρι­κές φο­ρές ε­λά­χι­στα. Σκε­φτό­μουν συ­νε­χώς τι α­κρι­βώς ή­ταν λά­θος, διό­τι αι­σθα­νό­μουν ό­τι στις ρυθ­μί­σεις τί­πο­τα δεν ή­ταν ι­σορ­ρο­πη­μέ­νο ή ά­νε­το και τε­λι­κά συ­νει­δη­το­ποιού­σα ό­τι πρό­κει­ται για την θέ­ση στα γα­ντζό­σκοι­να που δεν ή­ταν ρυθ­μι­σμέ­να. Το ί­διο συμ­βαί­νει και ό­ταν δο­κι­μά­ζω τον ε­ξο­πλι­σμό άλ­λων α­θλη­τών. Ακό­μη και αν αλ­λά­ξω το ύ­ψος της μά­τσας , σχε­δόν πο­τέ δεν αι­σθά­νο­μαι ά­νε­τα για­τί οι ρυθ­μί­σεις τους δεν εί­ναι πο­τέ ταυ­τό­ση­μες με τις δι­κές μου. Έχω τρία πα­νιά Φόρ­μου­λα , μια μά­τσα για το κα­θέ­να και ξο­δεύω και χρό­νο για να βρω τις σω­στές θέ­σεις για το κα­θέ­να τους. Μό­λις βρω κά­ποιες ά­νε­τες ρυθ­μί­σεις που πι­στεύω ό­τι θα με­γι­στο­ποιή­σουν τις ε­πι­δό­σεις, θα τις α­φή­σω ε­κεί για ό­λη την σαι­ζόν. Χρη­σι­μο­ποιώ μι­κρό­τε­ρα σκοι­νά­κια α­πό τους πε­ρισ­σό­τε­ρους α­θλη­τές ε­πει­δή θέ­λω να έ­χω τρα­βηγ­μέ­νο το πα­νί πά­νω μου ό­ταν έ­χει κα­λό αέ­ρα. Μου α­ρέ­σει ε­πί­σης να έ­χω τα σκοι­νά­κια πιο πί­σω α­πό το κέ­ντρο ι­στιο­φο­ρίας, ώ­στε αν α­φή­σω τα χέ­ρια μου να έ­χει το πα­νί την τά­ση να φύ­γει μπρο­στά και μα­κριά α­πό ε­μέ­να. Επει­δή έ­χω μια τά­ση να ορ­τσά­ρω ού­τως ή άλ­λως, αυ­τή η ρύθ­μι­ση του πα­νιού ο­δη­γεί τον ε­ξο­πλι­σμό να πο­δί­ζει ε­λα­φρά α­ντί να έ­χει τά­ση να ορ­τσά­ρει και να στο­λά­ρει, πράγ­μα που νο­μί­ζω ό­τι προ­σφέ­ρει την κα­λύ­τε­ρη VMG. Με­ρι­κές φο­ρές, ό­ταν ο ά­νε­μος εί­ναι λί­γος και κι­νού­μαι έ­χο­ντας χα­λα­ρό το outhaul με τα βα­θι­κά του πα­νιού πιο μπρο­στά τό­τε με­τα­κι­νώ τα σκοι­νά­κια ε­λα­φρώς προς τα ε­μπρός. Αλλά τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φο­ρές α­πλά κρα­τάω την λί­γη πα­ρα­πά­νω δύ­να­μη με το μπρο­στι­νό χέ­ρι. Επί­σης έ­χω ρυθ­μι­ζό­με­να σκοι­νά­κια. Και πά­λι αν ο αέ­ρας εί­ναι λί­γος και θέ­λω το πα­νί πιο κά­θε­το, τα μα­κραί­νω. Το ί­διο ι­σχύει και στα πρί­μα ό­ταν ο αέ­ρας εί­ναι πραγ­μα­τι­κά δυ­να­τός. Θέ­λω να κρα­τή­σω το πα­νί πιο μα­κριά α­πό το σώ­μα μου ώ­στε να έ­χω λί­γο πα­ρα­πά­νω α­σφά­λεια και να γλυ­τώ­σω τον κα­τα­πέλ­τη.


Μέ­γε­θος πα­νιού - α­πό­δο­ση. Έχω δια­πι­στώ­σει ό­τι το μι­κρό­τε­ρο σε μέ­γε­θος πα­νί το ο­ποίο ε­ξα­κο­λου­θεί να πα­ρά­γει αρ­κε­τή δύ­να­μη για να σπρώ­ξει στα πρί­μα σε κα­λή VMG, εί­ναι η κα­λύ­τε­ρη ε­πι­λο­γή. Συ­νή­θως πριν τον α­γώ­να, βγαί­νω να δο­κι­μά­σω τις συν­θή­κες για να δω αν το πα­νί που σκέ­φτο­μαι να χρη­σι­μο­ποιή­σω εί­ναι στο σω­στό μέ­γε­θος. Ανε­βαί­νω λί­γο στα όρ­τσα και αν ό­λα φαί­νο­νται κα­λά τό­τε πο­δί­ζω για να το δω και στα πρί­μα, και αν έ­χει και στα πρί­μα κα­λό τρά­βηγ­μα και δω ό­τι οι συν­θή­κες του αέ­ρα δεν πρό­κει­ται να αλ­λά­ξουν τό­τε ε­πι­λέ­γω το συ­γκε­κρι­μέ­νο πα­νί. Αν δω ό­τι έ­χω πα­ρα­πά­νω ή λι­γό­τε­ρη δύ­να­μη στις λού­μπες και ό­τι οι συν­θή­κες θα πα­ρα­μεί­νουν στα­θε­ρές τό­τε δια­λέ­γω έ­να μι­κρό­τε­ρο ή με­γα­λύ­τε­ρο πα­νί α­ντί­στοι­χα. Αλλά α­πό την στιγ­μή δεν εί­μαι τό­σο βα­ρύς (εί­μαι πε­ρί­που 70 κι­λά) ό­ταν θα κά­νω την τε­λι­κή ε­πι­λο­γή του πα­νιού, ε­πι­λέ­γω το μι­κρό­τε­ρο που πι­στεύω ό­τι θα α­πο­δώ­σει στην α­νοι­κτή πο­ρεία. Αν κα­τα­φέ­ρω να εί­μαι α­πο­τε­λε­σμα­τι­κός και να έ­χω το πα­νί πά­ντα γε­μά­το, υ­πάρ­χουν κά­ποια πράγ­μα­τα που θα μπο­ρέ­σω να ε­πω­φε­λη­θώ. Ένα μι­κρό­τε­ρο πα­νί εί­ναι πιο εύ­κο­λο να κρα­τη­θεί και στις αλ­λα­γές πο­ρείας θα εί­ναι γρη­γο­ρό­τε­ρο. Εί­ναι πιο ε­λα­φρύ και κά­νει το σκά­φος να φαί­νε­ται πιο ζω­ντα­νό, ει­δι­κά να συν­δυα­στεί με έ­να μι­κρό­τε­ρο φι­νά­κι. Επί­σης, έ­χει λι­γό­τε­ρες τρι­βές στον αέ­ρα και έ­τσι έ­χει με­γα­λύ­τε­ρη τε­λι­κή τα­χύ­τη­τα. Και σε ί­διες συν­θή­κες , έ­να μι­κρό­τε­ρο πα­νί, αν έ­χει γκα­ζώ­σει, έ­χει την ευ­και­ρία να κρα­τή­σει κα­λύ­τε­ρη γω­νία στα όρ­τσα. Το μειο­νέ­κτη­μα του εί­ναι, ό­τι α­παι­τεί συ­νε­χή ροή αέ­ρα πά­νω του για να δη­μιουρ­γή­σει την ί­δια δύ­να­μη που πα­ρά­γει έ­να με­γα­λύ­τε­ρο πα­νί και ε­πί­σης δεν εί­ναι τό­σο εύ­κο­λο να δια­τη­ρή­σει το πλα­νά­ρι­σμα στις λού­μπες. Νο­μί­ζω ό­τι το κόλ­πο για να δου­λέ­ψει έ­να μι­κρό­τε­ρο πα­νί, εί­ναι να δια­τη­ρού­με συ­νε­χώς την κί­νη­ση, ο­πό­τε πρέ­πει να εί­μα­στε πο­λύ προ­σε­κτι­κοί να μην στο­λά­ρει εί­τε στα όρ­τσα εί­τε στα πρί­μα. Ακό­μη και αν δεν εί­στε τό­σο γρή­γο­ροι στα πρί­μα ό­σο με έ­να με­γα­λύ­τε­ρο πα­νί μπο­ρεί­τε να κερ­δί­σε­τε πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό τη δια­φο­ρά στη γω­νία στα όρ­τσα, στην τα­χύ­τη­τα και στις αλ­λα­γές πο­ρείας.


Η σκλη­ρό­τη­τα του Φιν.Το φι­νά­κι μπο­ρεί να α­πο­τε­λέ­σει ση­μα­ντι­κό μέ­ρος της «α­νάρ­τη­σης» του σκά­φους . .ε­δο­μέ­νου ό­τι εί­μαι μό­νο 70 κι­λά, μου α­ρέ­σουν τα μα­λα­κά φι­νά­κια. Συ­νή­θως εί­ναι πιο εύ­κο­λα για τα πό­δια μου και πα­ρέ­χουν πε­ρισ­σό­τε­ρη α­ντα­πό­κρι­ση για το τι συμ­βαί­νει κά­τω α­πό το νε­ρό. Ένα μα­λα­κό φι­νά­κι, μπο­ρεί να λυ­γί­ζει χω­ρίς να χά­νει την ε­πα­φή με το νε­ρό. Δί­νει προ­ει­δο­ποίη­ση ό­τι εί­ναι κο­ντά στο να α­πο­κολ­λη­θεί η ροή του νε­ρού πά­νω του (κοι­νώς γνω­στό ως spinout). Η α­ντα­πό­κρι­ση αυ­τή ε­πι­τρέ­πει ε­πί­σης να κρα­τά­τε πλα­να­ρι­σμέ­νο το σκά­φος πά­νω στο φι­νά­κι με ε­λεγ­χό­με­νο τρό­πο. Τα σκλη­ρά φι­νά­κια δεν δί­νουν πολ­λές πλη­ρο­φο­ρίες πριν χά­σουν ε­ντε­λώς την ε­πα­φή με το νε­ρό. Όταν πρό­κει­ται να ση­κώ­σου­με το σκά­φος στην κό­χη για να κρα­τή­σου­με γω­νία στα όρ­τσα, το μα­λα­κό φι­νά­κι μου ε­πι­τρέ­πει να το χρη­σι­μο­ποιή­σω σαν ε­λα­τή­ριο. Μπο­ρώ να το φορ­τώ­σω και να διώ­ξω λί­γο α­πό το την δύ­να­μη του κά­νο­ντας το σκά­φος να κι­νη­θεί ψη­λό­τε­ρα . Εί­ναι πα­ρό­μοιο ό­πως ό­ταν χρη­σι­μο­ποιώ το πα­νί για να ε­πι­τα­χύ­νω στο τέ­λος της σπη­λιά­δας κερ­δί­ζο­ντας τα­χύ­τη­τα και κλεί­νο­ντας τη γω­νία για να α­νέ­βω στα όρ­τσα. Το αρ­νη­τι­κό στοι­χείο ε­δώ εί­ναι ό­τι το φόρ­τω­μα του φίν μπο­ρεί να ο­δη­γή­σει σε α­πρό­βλε­πτη συ­μπε­ρι­φο­ρά ει­δι­κά σε α­κραίες συν­θή­κες. Το α­πο­τέ­λε­σμα μπο­ρεί να εί­ναι να βγει ο­λό­κλη­ρο το σκά­φος έ­ξω α­πό το νε­ρό και να ψά­χνε­τε να βρεί­τε ι­σορ­ρο­πία στη­ρι­ζό­με­νοι μό­νο στο φι­νά­κι. Το να εί­ναι το σκά­φος στον αέ­ρα δεν ση­μαί­νει α­πα­ραί­τη­τα ό­τι πη­γαί­νε­τε γρή­γο­ρα. Απαι­τεί­ται συ­νή­θως να μειω­θεί η τα­χύ­τη­τα για να κά­τσει το σκά­φος πά­λι στο νε­ρό και να το έ­χου­με πά­λι υ­πό έ­λεγ­χο.


Γω­νία κλί­σης (rake) στο φι­νά­κιH γω­νία κλί­σης (rake) που έ­χει έ­να φι­νά­κι, εί­ναι η γω­νία που έ­χει η βά­ση του φιν σε σχέ­ση με τη γά­στρα του σκά­φους. Λι­γό­τε­ρο rake ση­μαί­νει πιο όρ­θια θέ­ση,πε­ρισ­σό­τε­ρο rake ση­μαί­νει ό­τι η κο­ρυ­φή του φιν κλί­νει πε­ρισ­σό­τε­ρο προς την ου­ρά του σκά­φους. Αν συν­δυα­στεί το μέ­γε­θος, η σκλη­ρό­τη­τα και το rake,τό­τε έ­χου­με τρεις πα­ρα­μέ­τρους με τις ο­ποίες θα ε­πι­λέ­ξου­με το φι­νά­κι. Γε­νι­κά, το ί­διο φι­νά­κι με μι­κρό­τε­ρο rake θα δη­μιουρ­γή­σει πε­ρισ­σό­τε­ρη α­ντί­στα­ση. Αν το φι­νά­κι εί­ναι μα­λα­κό, με λι­γό­τε­ρο rake έ­χου­με την αί­σθη­ση πε­ρισ­σό­τε­ρης δύ­να­μης. Το αρ­νη­τι­κό στοι­χείο στο λι­γό­τε­ρο rake εί­ναι πως κά­νει το φι­νά­κι πιο δύ­σκο­λο στο χει­ρι­σμό ό­ταν οι συν­θή­κες δυ­σκο­λεύουν Γε­νι­κά ψά­χνω για φι­νά­κι με το ο­ποίο να μπο­ρώ να ση­κώ­νω ε­λεγ­χό­με­να το σκά­φος, και στο συν­δυα­σμό μέ­γε­θος και σκλη­ρό­τη­τας , η γω­νία κλί­σης του φίν γί­νε­ται πο­λύ ση­μα­ντι­κή. Πει­ρα­μα­τι­ζό­με­νος με το μέ­γε­θος, την σκλη­ρό­τη­τα και το rake, μπο­ρεί­τε να πά­ρε­τε μια ι­δέα για το τι λει­τουρ­γεί κα­λύ­τε­ρα για το σω­μα­τι­κό σας βά­ρος, το σχε­δια­σμό του σκά­φους και προ­σω­πι­κό στυλ στην πλεύ­ση.


Ρύθ­μι­ση πα­νιού Φόρ­μου­λα: ε­πι­λο­γή άλ­μπου­ρου Υπάρ­χουν τέσ­σε­ρα πράγ­μα­τα που μπο­ρεί­τε να χρη­σι­μο­ποιή­σε­τε για να τε­λειο­ποιή­σε­τε έ­να πα­νί Φόρ­μου­λα: το άλ­μπου­ρο , το downhaul, το outhaul και το σφί­ξι­μο στις μπα­νέ­λες . Εδώ θα μι­λή­σου­με το άλ­μπου­ρο και τον τρό­πο με τον ο­ποίο ε­πη­ρεά­ζει η ρύθ­μι­ση ε­νός πα­νιού Φόρ­μου­λα. .εν θα υ­πει­σέλ­θω στα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κα­μπυ­λό­τη­τας α­νά­με­σα σε ό­σα υ­πάρ­χουν στην α­γο­ρά, αλ­λά κα­τά το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος τους τα α­γω­νι­στι­κά πα­νιά εί­ναι σχε­δια­σμέ­να να λει­τουρ­γούν με συ­γκε­κρι­μέ­νο άλ­μπου­ρο. Ο σχε­δια­στής του πα­νιού ε­πι­λέ­γει έ­νας άλ­μπου­ρο ή κα­τα­σκευά­ζει έ­να με εν­σω­μα­τω­μέ­να τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κα­μπύ­λης που πι­στεύει ό­τι θα βελ­τι­στο­ποιή­σουν την α­πό­δο­ση και το χει­ρι­σμό του πα­νιού και στη συ­νέ­χεια ται­ριά­ζει το σχέ­διο με το άλ­μπου­ρο. Αφού υ­πάρ­χουν διά­φο­ρες μάρ­κες και τύ­πους άλ­μπου­ρων τα ο­ποία δια­φέ­ρουν ση­μα­ντι­κά ως προς τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της κα­μπύ­λης τους εί­ναι ση­μα­ντι­κό να προ­σπα­θή­σου­με να ται­ριά­ξου­με το πα­νί με το προ­τει­νό­με­νο άλ­μπου­ρο. Τα άλ­μπου­ρα δεν δια­φέ­ρουν μό­νο στο συ­νο­λι­κό μή­κος και στην σκλη­ρό­τη­τα που τα χα­ρα­κτη­ρί­ζει σύμ­φω­να με του δεί­κτες IMCS, αλ­λά και στο πώς θα λυ­γί­ζουν τό­σο στα­τι­κά ό­σο και δυ­να­μι­κά. Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας έ­να πιο σκλη­ρό άλ­μπου­ρο α­πό το προ­τει­νό­με­νο σε έ­ναν α­γω­νι­στι­κό πα­νί θα δώ­σει την αί­σθη­ση ό­τι κρα­τά­τε έ­να με­γά­λο φύλ­λο κό­ντρα πλα­κέ. Το πα­νί θα εί­ναι σκλη­ρό και θα έ­χει βα­ριά αί­σθη­ση στο πά­μπιν­γκ . Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας πο­λύ μα­λα­κό άλ­μπου­ρο το πα­νί μπο­ρεί να γί­νει υ­περ­βο­λι­κά μα­λα­κό και “σπογ­γώ­δες”. Αν και θα μπο­ρού­σε να εί­ναι ε­ντά­ξει για ε­λα­φρύ­τε­ρες συν­θή­κες, το πα­νί πι­θα­νό­τα­τα δεν θα έ­χει κα­λή α­πό­δο­ση σε ό­λο το εύ­ρος αέ­ρα για το ο­ποίο έ­χει σχε­δια­στεί. Εί­ναι ε­πί­σης ση­μα­ντι­κό να ση­μειω­θεί ό­τι α­νά­με­σα στα άλ­μπου­ρα της ί­διας μάρ­κας σχε­δια­σμού, υ­πάρ­χουν λε­πτές δια­φο­ρές που μπο­ρούν να ε­πη­ρεά­σουν την α­πό­δο­ση ε­νός πα­νιού. Υπάρ­χουν τρό­ποι για τη μέ­τρη­ση των χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών της στα­τι­κής κα­μπύ­λης στα άλ­μπου­ρα και ο­ρι­σμέ­νες φο­ρές αυ­τά τα στοι­χεία θα σας δώ­σουν μια ι­δέα για το πώς κά­ποιο άλ­μπου­ρο μπο­ρεί να βελ­τι­στο­ποιή­σει την α­πό­δο­ση ε­νός πα­νιού. Αλλά ο μό­νος τρό­πος για να γί­νει πραγ­μα­τι­κά η α­ξιο­λό­γη­ση των ε­πι­δό­σεων εί­ναι να το τρι­μά­ρου­με και να το δο­κι­μά­σου­με στο νε­ρό.


Ρύθ­μι­ση downhaul σε πα­νί Φόρ­μου­λα.Στα πιο πολ­λά α­γω­νι­στι­κά πα­νιά υ­πάρ­χει έ­να βέλ­τι­στο τρά­βηγ­μα στο downhaul. Υπερ­βο­λι­κό τρά­βηγ­μα στο downhaul κά­νει το πα­νί λι­γό­τε­ρο δυ­να­τό, με αρ­γή ε­πι­τά­χυν­ση και χω­ρίς να εί­ναι σε θέ­ση να ε­πι­τύ­χει μια κα­λή γω­νία στα όρ­τσα. Πο­λύ λί­γο τρά­βηγ­μα κά­νει το πα­νί να εί­ναι ά­κα­μπτο, με πολ­λές τρι­βές στον αέ­ρα και μειω­μέ­νη τε­λι­κή τα­χύ­τη­τα. Μπο­ρεί ε­πί­σης να το κά­νει δύ­σκο­λο στο χει­ρι­σμό και να α­παι­τεί­ται υ­περ­βο­λι­κό outhaul ό­ταν οι συν­θή­κες δυ­να­μώ­νουν. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι κα­τα­σκευα­στές α­γω­νι­στι­κών πα­νιών δί­νουν έ­να εύ­ρος συ­νο­λι­κού μή­κους που α­παι­τεί­ται (το μή­κος του μα­νι­κιού α­πό την κο­ρυ­φή έως το κα­τώ­τε­ρο ση­μείο ή έως το ρά­ου­λο) .Αυ­τό δί­νει κά­ποια έν­δει­ξη για το πό­σο εξ­τέν­σιον εί­ναι α­πα­ραί­τη­το για να ε­πι­τευ­χθεί σω­στή ρύθ­μι­ση downhaul. Ένας συ­νη­θι­σμέ­νος τρό­πος μέ­τρη­σης του πό­σο downhaul έ­χει έ­να πα­νί, εί­ναι πα­ρα­κο­λου­θώ­ντας τον τρό­πο με τον ο­ποίο το χα­λα­ρό­τη­τα του α­ε­τού (στο πά­νω και πί­σω μέ­ρος του πα­νιού) με­τα­κι­νεί­ται προς το μα­νί­κι του πα­νιού (στο μπρο­στι­νό κομ­μά­τι του ). Ορι­σμέ­νοι κα­τα­σκευα­στές βά­ζουν ση­μά­δια στα ση­μεία που θα φτά­σει το χα­λά­ρω­μα του α­ε­τού ό­ταν τρα­βη­χτεί το downhaul στο ι­δα­νι­κό μή­κος. Η χα­λά­ρω­ση του α­ε­τού α­ντι­στοι­χεί με το πο­σό του twist (πε­ρι­στρο­φή) του πα­νιού. Για έ­να συ­γκε­κρι­μέ­νο πα­νί, πε­ρισ­σό­τε­ρο συ­νή­θως ση­μαί­νει κα­λύ­τε­ρη τε­λι­κή τα­χύ­τη­τα και κα­λύ­τε­ρο κρά­τη­μα σε υ­ψη­λή έ­ντα­ση αέ­ρα και λι­γό­τε­ρο twist ση­μαί­νει πε­ρισ­σό­τε­ρη δύ­να­μη στο λί­γο αέ­ρα και κα­λύ­τε­ρη γω­νία στα όρ­τσα. Πα­ρα­τη­ρώ την με­τα­κί­νη­ση του ζα­ρώ­μα­τος και το χα­λά­ρω­μα του α­ε­τού. Προ­τι­μώ να βλέ­πω ο­μα­λό και προο­δευ­τι­κό τσά­κι­σμα του α­ε­τού α­πό το clew έως την κο­ρυ­φή και κα­τέ­βα­σμα στο ζά­ρω­μα του­λά­χι­στον στα δύο τρί­τα έως το μα­νί­κι. Αφού κα­τα­λή­ξε­τε στο πό­σο θα τρα­βή­ξε­τε το downhaul, δο­κι­μά­στε το πα­νί δί­νο­ντας προ­σο­χή στο πώς το αι­σθά­νε­στε και την α­πό­δο­σή του. Εάν δεν το αι­σθά­νε­στε να γλι­στρά­ει στον αέ­ρα, φαί­νε­ται σαν να μέ­νει κολ­λη­μέ­νο στην πρώ­τη τα­χύ­τη­τα και δεν ε­πι­τα­χύ­νει ε­λεύ­θε­ρα στις ρι­πές του αέ­ρα, μπο­ρεί να θε­λή­σε­τε να τρα­βή­ξε­τε πε­ρισ­σό­τε­ρο downhaul για να χα­λα­ρώ­σει και άλ­λο ο α­ε­τός να αυ­ξη­θεί το twist που θα του ε­πι­τρέ­ψει να «α­να­σά­νει ». Αν δί­νει κα­λή αί­σθη­ση στην τα­χύ­τη­τα ,αλ­λά δεν βγά­ζει την γω­νία που θέ­λε­τε στα πρί­μα και λεί­πει δύ­να­μη στις λού­μπες, δο­κι­μά­στε να λι­γό­τε­ρο downhaul. .εί­τε αν βελ­τιώ­νε­ται στον κα­νο­νι­κό αέ­ρα χω­ρίς να θυ­σιά­ζει πο­λύ α­πό την τε­λι­κή τα­χύ­τη­τα. Πει­ρα­μα­τι­στεί­τε με δια­φο­ρε­τι­κές ρυθ­μί­σεις downhaul - ί­σως μι­σό ε­κα­το­στό πε­ρισ­σό­τε­ρο ή λι­γό­τε­ρο κά­θε φο­ρά. Ρυθ­μί­στε το πα­νί στο στυλ που έ­χε­τε στην πλεύ­ση σας - ε­λα­φρά κλει­στός α­ε­τός για α­νέ­βα­σμα στα όρ­τσα με pinching (πε­ρισ­σό­τε­ρα τρά­βηγ­μα στο λί­γο αέ­ρα αλ­λά λι­γό­τε­ρος φαι­νό­με­νος ά­νε­μος) ή με πιο χα­λα­ρό α­ε­τό και τα­χύ­τη­τα στα πρί­μα (κα­λύ­τε­ρη τε­λι­κή μιας και το πα­νί “α­να­πνέει” χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τον πα­ρα­γό­με­νο φαι­νό­με­νο ά­νε­μο ).


Χρή­ση outhaul για την αύ­ξη­ση του εύ­ρος του πα­νιού.Η χρή­ση ρυθ­μι­ζό­με­νου outhaul εί­ναι ο ευ­κο­λό­τε­ρος τρό­πος για να αυ­ξη­θεί το εύ­ρος ε­νός πα­νιού, για­τί εί­ναι σχε­τι­κά α­πλό να το το­πο­θε­τή­σου­με και να το δου­λέ­ψου­με κα­τά την πλεύ­ση. Χρη­σι­μο­ποιώ ρυθ­μι­ζό­με­νο outhaul για κά­θε πα­νί, α­κό­μα και στα πα­νιά για κύ­μα. Μπο­ρώ να αυ­ξή­σω την δύ­να­μη και το εύ­ρος ε­νός πα­νιού σε σχε­δόν έ­να μέ­γε­θος με­γα­λύ­τε­ρο και να μειώ­σω τη δύ­να­μη έ­να μέ­γε­θος μι­κρό­τε­ρο και μό­νο με την χρή­ση του outhaul. Προ­φα­νώς μπο­ρεί­τε να κά­νε­τε το ί­διο στα­μα­τώ­ντας και ρυθ­μί­ζο­ντας το πα­νί α­πό την μά­τσα, αλ­λά ό­ταν ο αέ­ρας φρε­σκά­ρει κα­τά τη διάρ­κεια ε­νός α­γώ­να ή ό­ταν βλέ­πε­τε να σας πλη­σιά­ζει το ε­πό­με­νο κύ­μα που πρέ­πει να κα­βα­λή­σε­τε, το να μπο­ρείς να μειώ­σεις ή να αυ­ξή­σεις τη δύ­να­μη του πα­νιού ά­με­σα εί­ναι α­νε­κτί­μη­τη. Με έ­να α­γω­νι­στι­κό πα­νί, η ρύθ­μι­ση στο outhaul εί­ναι πο­λύ ση­μα­ντι­κή, διό­τι η αύ­ξη­ση του εύ­ρους του πα­νιού, ε­πη­ρεά­ζει τό­σο το χει­ρι­σμό ό­σο και τις ε­πι­δό­σεις. Υπο­θέ­το­ντας ό­τι έ­χε­τε τε­ντώ­σει σε ι­δα­νι­κό βαθ­μό το πα­νί στο downhaul, η δύ­να­μη που πα­ρά­γει το πα­νί μπο­ρεί να ρυθ­μι­στεί α­κό­μα πα­ρα­πέ­ρα με το outhaul. Ξε­κι­νώ­ντας με ου­δέ­τε­ρο τρά­βηγ­μα, ρη­χαί­νο­ντας το πα­νί ό­σο ο αέ­ρας δυ­να­μώ­νει, θα αυ­ξη­θεί η τα­χύ­τη­τα και θα μειω­θεί το τρά­βηγ­μα στο πί­σω χέ­ρι. Ανε­βαί­νο­ντας στα όρ­τσα, γί­νε­ται ευ­κο­λό­τε­ρο να κρα­τη­θεί και πε­ριο­ρί­ζε­ται η τά­ση του σκά­φους να πε­τά­ει στον αέ­ρα στις σπη­λιά­δες. Στις πο­ρείες στα πρί­μα , αν α­φή­σε­τε το outhaul ε­ντε­λώς και το πα­νί “σα­κου­λιά­σει”, μπο­ρεί­τε να κα­τα­λά­βε­τε την αύ­ξη­ση στη δύ­να­μη μα­ζί με την τα­χύ­τη­τας και την γω­νία. Εκτός α­πό την αύ­ξη­ση της δύ­να­μης του πα­νιού, α­φή­νο­ντας χα­λα­ρό το outhaul ε­πι­τρέ­πει στο πα­νί να στρογ­γυ­λέ­ψει , ι­διαί­τε­ρα στο κομ­μά­τι γύ­ρω α­πό το άλ­μπου­ρο στο χεί­λος προ­σβο­λής , και έ­τσι να έ­χει ευ­ρύ­τε­ρη γω­νία προ­σβο­λής . Αυ­τό κά­νει το πα­νί λι­γό­τε­ρο πι­θα­νό να στο­λά­ρει και να συγ­χω­ρεί πιο πο­λύ στις ρι­πές του αέ­ρα. Για να βρεί­τε τα ό­ρια του πό­σο outhaul χρειά­ζε­ται ,θα βο­η­θή­σει πραγ­μα­τι­κά να υ­πάρ­χει συ­να­θλη­τής ή μια συ­σκευή GPS. Για μια δε­δο­μέ­νη έ­ντα­ση του αέ­ρα, το υ­περ­βο­λι­κό τρά­βηγ­μα κα­θι­στά το πα­νί πο­λύ ρη­χό. Και δί­νει μια αί­σθη­ση έλ­λει­ψης δύ­να­μης. Επί­σης, μειώ­νει την γω­νία στα όρ­τσα. Πο­λύ λι­γό­τε­ρο τρά­βηγ­μα κά­νει το πα­νί να φαί­νε­ται δυ­να­τό αλ­λά με πολ­λές τρι­βές και κα­θό­λου γρή­γο­ρο. Μια άλ­λη πα­ρε­νέρ­γεια με α­τρά­βη­χτο outhaul εί­ναι ό­τι στα όρ­τσα μπο­ρεί να κά­νει το φι­νά­κι να φαί­νε­ται μα­λα­κό και να αρ­χί­ζει να κι­νεί­ται πλά­για. Εί­ναι ση­μα­ντι­κό να συ­νη­θί­σου­με πό­σο outhaul χρειά­ζε­ται έ­να πα­νί σε δια­φο­ρε­τι­κή έ­ντα­ση αέ­ρα . .ε­δο­μέ­νου ό­τι η ρύθ­μι­ση αυ­τή αλ­λά­ζει, η ε­πί­δο­ση του πα­νιού μπο­ρεί να βελ­τιω­θεί ση­μα­ντι­κά ό­ταν γνω­ρί­ζου­με πού εί­ναι το βέλ­τι­στο τρά­βηγ­μα στο outhaul και το δια­τη­ρού­με κα­τάλ­λη­λα ρυθ­μι­σμέ­νο. Πει­ρα­μα­τι­στεί­τε με το outhaul – θα εκ­πλα­γεί­τε με το πό­ση δια­φο­ρά κά­νει.


PRODUCTION: NIKOS CABILIS
email:ncabilis@gmail.com
http://yfenosi.itcd.gr/cabilis