clou logo

 

Η O.S.B παρέχει λύ­σεις Cloud Computing και σας δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα να ερ­γά­ζε­στε και να επι­κοι­νω­νεί­τε από οπου­δή­πο­τε. Δεί­τε κι επε­ξερ­γα­στεί­τε τα δε­δο­μέ­να σας από όπου κι αν βρί­σκε­στε με τη χρή­ση υπο­λο­γι­στή, tablet, ή έξυ­πνου κι­νη­τού τη­λε­φώ­νου.

Απο­γειώ­στε την επι­χεί­ρη­ση σας !!!

Ξε­χά­στε τον τρό­πο που δου­λεύ­α­τε μέ­χρι τώ­ρα. O χρό­νος εί­ναι πο­λύ­τι­μος και τα δε­δο­μέ­να και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες πρέ­πει να εί­ναι δια­θέ­σι­μα ανά πά­σα στιγ­μή. Αυ­τό πα­λαιό­τε­ρα ήταν αδύ­να­τον, όμως σή­με­ρα εί­ναι πραγ­μα­τι­κό­τη­τα!

Εκτε­λέ­στε οποια­δή­πο­τε εφαρ­μο­γή αδια­φο­ρώ­ντας για την τα­χύ­τη­τα του δι­κού σας Η/Υ ή συ­σκευ­ής! Η υπη­ρε­σία ενερ­γο­ποιεί­ται online άμε­σα, χω­ρίς κα­μία αλ­λα­γή στον υπάρ­χον εξο­πλι­σμό σας.

Αφή­στε τον ει­κο­νι­κό server να δου­λεύ­ει για εσάς και εκ­με­ταλ­λευ­τεί­τε την απί­στευ­τη υπο­λο­γι­στι­κή ισχύ. Ερ­γα­στεί­τε ει­κο­νι­κά από πα­ντού μέ­σω Internet, χω­ρίς την ανά­γκη κά­ποιου γρή­γο­ρου ή και σύγ­χρο­νου Η/Υ ή πο­λύ­πλο­κων εφαρ­μο­γών και server.

Μη­νιαία συν­δρο­μη­τι­κή υπη­ρε­σία που πα­ρέ­χει τις υπο­δο­μές που χρειά­ζε­ται μία επι­χεί­ρη­ση για να λει­τουρ­γή­σει χω­ρίς κα­νέ­να πά­γιο έξο­δο.

Ει­κο­νι­κός server με την δυ­να­τό­τη­τα να ερ­γά­ζε­στε πά­νω από αυ­τόν με απί­στευ­τες τα­χύ­τη­τες και μέ­γι­στη ασφά­λεια.


Και­νο­το­μί­ες

 • Μπο­ρεί­τε να εκτε­λέ­σε­τε οποια­δή­πο­τε εφαρ­μο­γή – πρό­γραμ­μα στις υπο­δο­μές μας.
 • Κά­θε Συ­σκευή (Tablet, Laptop, Smartphone Κι­νη­τό τη­λέ­φω­νο κτλ.) πλέ­ον εί­ναι ένα ερ­γα­λείο πρό­σβα­σης στα δε­δο­μέ­να σας.
 • Εκτε­λέ­στε οποια­δή­πο­τε εφαρ­μο­γή αδια­φο­ρώ­ντας για την τα­χύ­τη­τα του δι­κού σας Η/Υ ή συ­σκευ­ής! Εκ­με­ταλ­λευ­τεί­τε την απί­στευ­τη υπο­λο­γι­στι­κή ισχύ.

Κά­θε πα­κέ­το πε­ρι­λαμ­βά­νει:

 • Δω­ρε­άν τε­χνι­κός σύμ­βου­λος
 • Ημε­ρή­σιο Backup
 • 24ώ­ρη Επο­πτεία
 • Disaster backup για 7 ημέ­ρες
 • 24ω­ρη Τε­χνι­κή υπο­στή­ρι­ξη
 • GDPR compliance
 • Τα­χύ­τη­τα Internet 100 Mbit/s
 • ΑΠΕ­ΡΙΟ­ΡΙ­ΣΤΟΣ Όγκος Με­τα­φο­ράς Δε­δο­μέ­νων
 • Windows Server 2008 R2, 2012 R2, 2016 (64-bit w/ 32-bit compatibility) Enterprise version with Windows Firewall and Antivirus.

Πλε­ο­νε­κτή­μα­τα

 • Μη­δε­νι­κό κό­στος αγο­ράς εξο­πλι­σμού server, άδειες, ups, νέ­ους Η/Υ.
 • Μπο­ρεί­τε να εκτε­λέ­σε­τε οποια­δή­πο­τε εφαρ­μο­γή/πρό­γραμ­μα στις υπο­δο­μές μας.
 • Το Desktop, το Laptop, το Tablet και το Smartphone Κι­νη­τό τη­λέ­φω­νο σας πλέ­ον εί­ναι ένα ερ­γα­λείο πρό­σβα­σης στα δε­δο­μέ­να σας.
 • Δεν χρειά­ζε­ται πα­ρα­με­τρο­ποί­η­ση στο χώ­ρο σας ού­τε και τε­χνι­κό onsite. Όλα γί­νο­νται online (ακό­μα και οι εκτυ­πώ­σεις).
 • Δεν χρειά­ζε­ται η εγκα­τά­στα­ση κά­ποιου προ­γράμ­μα­τος client.
 • Δεν απαι­τεί­ται η αλ­λα­γή Η/Υ. Μπο­ρεί να δου­λέ­ψει με οποια­δή­πο­τε συ­σκευή ή Η/Υ πα­λαιό ή νέο, το ίδιο γρή­γο­ρα.
 • Δεν απαι­τεί­ται η ύπαρ­ξη κά­ποιου το­πι­κού server!
 • Δε νοιά­ζε­στε για backup και ασφά­λεια δε­δο­μέ­νων (πα­ρέ­χο­νται δω­ρε­άν, με δια­θε­σι­μό­τη­τα ανά πά­σα στιγ­μή).
 • Υψη­λές τα­χύ­τη­τες Internet 100Mbit συμ­με­τρι­κά μέ­σα από τον virtual server (σερ­φά­ρε­τε μέ­σω browser έως 100Mbps)
 • Υψη­λές τα­χύ­τη­τες κα­τα την υπο­στή­ρι­ξη μέ­σω Teamviewer κ.λπ. (λό­γω της με­γά­λης γραμ­μής 100Mbps up/down που έχει ο v-server).
 • Τα δε­δο­μέ­να και το σύ­στη­μα εί­ναι πά­ντα online και δια­θέ­σι­μα 24 ώρες, 365η­μέ­ρες τον χρό­νο.
 • Σταθ­μι­σμέ­νο χα­μη­λό κό­στος λει­τουρ­γί­ας ανά μή­να.
 • Λει­τουρ­γεί με όλα τα λει­τουρ­γι­κά συ­στή­μα­τα Windows (XP, Vista, 7, 8, 10, 2003, 2008, 2012) (32bit & 64bit), Linux, Android, Apple IOS κ.λπ.
 • Προ­ε­γκα­τε­στη­μέ­νοι όλοι οι γνω­στοί τύ­ποι εκτυ­πω­τών.
 • Πι­στο­ποί­η­ση ISO27001 για την ασφα­λή δια­χεί­ρι­ση δε­δο­μέ­νων.
 • Τε­λευ­ταί­ας τε­χνο­λο­γί­ας υπο­δο­μές και συ­στή­μα­τα Enterprise class.

Προ­σαρ­μο­γή στο GDPR με το πε­ρι­βάλ­λον του Go Virtual... Go Cloud...


Βα­σι­στεί­τε σε εμάς για να σας πα­ρέ­χου­με πο­λύ­τι­μες υπη­ρε­σί­ες που θα σας βοη­θή­σουν να εκ­πλη­ρώ­σε­τε τις απαι­τή­σεις του κα­νο­νι­σμού.

Εσείς και μό­νον εσείς ελέγ­χε­ται τα δε­δο­μέ­να που βά­ζε­τε στο cloud.
Τα δε­δο­μέ­να σας μέ­σα στην υπο­δο­μή μας εί­ναι εντε­λώς υπό τον έλεγ­χό σας. Τα δε­δο­μέ­να που βά­ζε­τε στο cloud μας δεν εί­ναι προ­σβά­σι­μα ού­τε χρη­σι­μο­ποιού­νται με κα­νέ­ναν τρό­πο από εμάς: δεν θα που­λή­σου­με ού­τε θα ανταλ­λά­ξου­με τα δε­δο­μέ­να σας με τρί­τους.

Όλα αυ­τά εί­ναι εγ­γυ­η­μέ­να και πι­στο­ποι­η­μέ­να, κα­θώς οι υπη­ρε­σί­ες μας συμ­μορ­φώ­νο­νται με τον κώ­δι­κα δε­ο­ντο­λο­γί­ας CISPE.

Ευ­ρω­παϊ­κό δί­κτυο και Κέ­ντρα Δε­δο­μέ­νων
Το ευ­ρω­παϊ­κό μας δί­κτυο σας δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα να επι­λέ­ξε­τε από 3 κέ­ντρα δε­δο­μέ­νων στην Ελ­λά­δα: μπο­ρεί­τε να ενερ­γο­ποι­ή­σε­τε τις υπη­ρε­σί­ες cloud σε λί­γα λε­πτά στις υπο­δο­μές μας.

Τα κέ­ντρα δε­δο­μέ­νων μας δια­θέ­τουν τα υψη­λό­τε­ρα επί­πε­δα πι­στο­ποί­η­σης για την αν­θε­κτι­κό­τη­τα και την ποιό­τη­τα των υπο­δο­μών που προ­βλέ­πει το πρό­τυ­πο ANSI/TIA 942-A.

Τα δε­δο­μέ­να των πε­λα­τών μας δια­τη­ρού­νται στην Ελ­λά­δα.
Το Go Virtual... Go Cloud... εί­ναι ένα εμπο­ρι­κό σή­μα που ανή­κει στην ACCESSIT: τα προ­σω­πι­κά και δια­χει­ρι­στι­κά σας δε­δο­μέ­να δια­χει­ρί­ζο­νται στην Ελ­λά­δα, σύμ­φω­να με την ευ­ρω­παϊ­κή νο­μο­θε­σία. 

Τα υψη­λό­τε­ρα πρό­τυ­πα όσον αφο­ρά την προ­στα­σία της ιδιω­τι­κής ζω­ής και την εμπι­στευ­τι­κό­τη­τα.
Η υπο­δο­μή του cloud μας δεν υπό­κει­ται σε νό­μους και κα­νο­νι­σμούς των ΗΠΑ, όπως ο Patriot Act ή το FISA (Πρά­ξη Επι­τή­ρη­σης Πλη­ρο­φο­ριών Εξω­τε­ρι­κού), που επι­βάλ­λουν μέ­τρα που επι­τρέ­πουν την πρό­σβα­ση σε δε­δο­μέ­να και πλη­ρο­φο­ρί­ες, με ση­μα­ντι­κή επί­πτω­ση στην ιδιω­τι­κή ζωή.

Πι­στο­ποί­η­ση ISO 27001
Εί­μα­στε συμ­μορ­φω­μέ­νοι με συ­γκε­κρι­μέ­να πρό­τυ­πα ασφά­λειας στη δια­χεί­ρι­ση των δε­δο­μέ­νων και των πλη­ρο­φο­ριών της εται­ρεί­ας μας, δια­τη­ρώ­ντας την ακε­ραιό­τη­τα, την εμπι­στευ­τι­κό­τη­τα και τη δια­θε­σι­μό­τη­τα τους.

Ασφά­λεια υπο­δο­μών
Όλα τα κέ­ντρα δε­δο­μέ­νων μας δια­θέ­τουν προηγ­μέ­να συ­στή­μα­τα ηλε­κτρο­νι­κής και φυ­σι­κής ασφά­λειας (επι­τή­ρη­ση, πα­ρα­κο­λού­θη­ση, εφε­δρι­κή τρο­φο­δο­σία και εφε­δρι­κά συ­στή­μα­τα).


Ξε­κι­νή­στε το δι­κό σας GO VIRTUAL... GO CLOUD... τώ­ρα!


 

75,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
Μηνιαία Συνδρομή
One core
25% guarantee cpu
3 GB (guaranteed) ECC FB RAM
75 GB high
speed SAS / NLSAS Disk storage
Βασικός Αριθμός χρηστών 1-2
(ταυτόχρονα)
99,00 + ΦΠΑ
Χρέωση ενεργοποίησης (εφαπαξ)
90,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
Μηνιαία Συνδρομή
Two core
25% guarantee cpu
6 GB (guaranteed) ECC FB RAM
75 GB high
speed SAS / NLSAS Disk storage
Βασικός Αριθμός χρηστών 1-2
(επέκταση έως 6+)
99,00 + ΦΠΑ
Χρέωση ενεργοποίησης (εφαπαξ)
120,00€
το μήνα + ΦΠΑ
Μηνιαία Συνδρομή
Four core
25% guarantee cpu
12 GB (guaranteed) ECC FB RAM
100 GB high
speed SAS / NLSAS Disk storage
Βασικός Αριθμός χρηστών 1-2
(επέκταση έως 12+)
99,00 + ΦΠΑ
Χρέωση ενεργοποίησης (εφαπαξ)
160,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
Μηνιαία Συνδρομή
Six core
25% guarantee cpu
16 GB (guaranteed) ECC FB RAM
125 GB high
speed SAS / NLSAS Disk storage
Βασικός Αριθμός χρηστών 1-2
(επέκταση έως 15+)
120,00 + ΦΠΑ
Χρέωση ενεργοποίησης (εφαπαξ)

75,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
Μηνιαία Συνδρομή
One core
25% guarantee cpu
3 GB (guaranteed) ECC FB RAM
75 GB high
speed SAS / NLSAS Disk storage
Βασικός Αριθμός χρηστών 1-2
(ταυτόχρονα)
99,00 + ΦΠΑ
Χρέωση ενεργοποίησης (εφαπαξ)
90,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
Μηνιαία Συνδρομή
Two core
25% guarantee cpu
6 GB (guaranteed) ECC FB RAM
75 GB high
speed SAS / NLSAS Disk storage
Βασικός Αριθμός χρηστών 1-2
(επέκταση έως 6+)
99,00 + ΦΠΑ
Χρέωση ενεργοποίησης (εφαπαξ)
120,00€
το μήνα + ΦΠΑ
Μηνιαία Συνδρομή
Four core
25% guarantee cpu
12 GB (guaranteed) ECC FB RAM
100 GB high
speed SAS / NLSAS Disk storage
Βασικός Αριθμός χρηστών 1-2
(επέκταση έως 12+)
99,00 + ΦΠΑ
Χρέωση ενεργοποίησης (εφαπαξ)
160,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
Μηνιαία Συνδρομή
Six core
25% guarantee cpu
16 GB (guaranteed) ECC FB RAM
125 GB high
speed SAS / NLSAS Disk storage
Βασικός Αριθμός χρηστών 1-2
(επέκταση έως 15+)
120,00 + ΦΠΑ
Χρέωση ενεργοποίησης (εφαπαξ)

 

 

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin