Υπηρεσία Κρατήσεων Δωματίων

Πο­λύ­γλωσ­ση υ­πη­ρε­σία ξε­νο­δο­χεια­κών κρα­τή­σεων που ται­ριά­ζει α­πό­λυ­τα σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα.

Online Υπη­ρε­σία Κρα­τή­σεων Ξε­νο­δο­χείου που πα­ρέ­χει μια ι­σχυ­ρή λει­τουρ­γία δια­χεί­ρι­σης κρα­τή­σεων δω­μα­τίων και σας ε­πι­τρέ­πει να ε­γκα­τα­στή­σε­τε μια σα­φή έκ­κλη­ση για δρά­ση «Κά­ντε κρά­τη­ση τώ­ρα» στο site του ξε­νο­δο­χείου σας.

Η Υπη­ρε­σία κρα­τή­σεων του ξε­νο­δο­χείου εί­ναι έ­να σύ­στη­μα ι­διαί­τε­ρα προ­σαρ­μό­σι­μο και ε­νω­μα­τώ­νε­ται τέ­λεια σε ο­ποια­δή­πο­τε ι­στο­σε­λί­δα.

 ΔΕΙΤΕ TO DEMO

project-kratisi

 

75,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
Μηνιαία Συνδρομή
One core
25% guarantee cpu
3 GB (guaranteed) ECC FB RAM
75 GB high
speed SAS / NLSAS Disk storage
Βασικός Αριθμός χρηστών 1-2
(ταυτόχρονα)
99,00 + ΦΠΑ
Χρέωση ενεργοποίησης (εφαπαξ)
90,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
Μηνιαία Συνδρομή
Two core
25% guarantee cpu
6 GB (guaranteed) ECC FB RAM
75 GB high
speed SAS / NLSAS Disk storage
Βασικός Αριθμός χρηστών 1-2
(επέκταση έως 6+)
99,00 + ΦΠΑ
Χρέωση ενεργοποίησης (εφαπαξ)
120,00€
το μήνα + ΦΠΑ
Μηνιαία Συνδρομή
Four core
25% guarantee cpu
12 GB (guaranteed) ECC FB RAM
100 GB high
speed SAS / NLSAS Disk storage
Βασικός Αριθμός χρηστών 1-2
(επέκταση έως 12+)
99,00 + ΦΠΑ
Χρέωση ενεργοποίησης (εφαπαξ)
160,00 €
το μήνα + ΦΠΑ
Μηνιαία Συνδρομή
Six core
25% guarantee cpu
16 GB (guaranteed) ECC FB RAM
125 GB high
speed SAS / NLSAS Disk storage
Βασικός Αριθμός χρηστών 1-2
(επέκταση έως 15+)
120,00 + ΦΠΑ
Χρέωση ενεργοποίησης (εφαπαξ)

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin