academy systems 8 keno

 

   Οι ε­πο­χές που μπο­ρού­σε έ­νας α­θλη­τής να φτά­σει να α­γω­νί­ζε­ται σε υ­ψη­λές κα­τη­γο­ρίες χω­ρίς την κα­τάλ­λη­λη υ­πο­στή­ρι­ξη έ­χουν πα­ρέλ­θει α­νε­πι­στρε­πτί. Κοι­τώ­ντας σή­με­ρα το χώ­ρο του α­θλη­τη­σμού εί­μα­στε υ­πο­χρεω­μέ­νοι να εκ­συγ­χρο­νί­σου­με το βλέμ­μα μας και ό­σο κι αν αυ­τό α­πο­γο­η­τεύει, να πα­ρα­με­ρί­σου­με ρο­μα­ντι­κές α­ντι­λή­ψεις και ε­ρα­σι­τε­χνι­σμούς.

   Ακό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο, ό­ταν νέ­οι άν­θρω­ποι βα­σί­ζο­νται σε ει­δι­κούς για την α­το­μι­κή τους βελ­τίω­ση και α­νέ­λι­ξη. Για να κα­τα­φέ­ρει έ­νας α­θλη­τής να α­γω­νι­στεί σή­με­ρα σε υ­ψη­λό ε­πί­πε­δο πρέ­πει κά­ποιος να τον α­να­λά­βει, να τον προ­πο­νή­σει, να α­σχο­λη­θεί μα­ζί του, να ε­ντο­πί­σει τις α­δυ­να­μίες του, να τον βελ­τιώ­σει. Επι­πλέ­ον, κά­ποιος να τον ε­ντο­πί­σει. Κά­ποιος να τον προω­θή­σει. Και βέ­βαια και ο ί­διος να εί­ναι δε­κτι­κός α­πέ­να­ντι στο ά­θλη­μα.

   Ο εκ­συγ­χρο­νι­σμός των α­θλη­μά­των ο­δή­γη­σε στην α­νά­πτυ­ξη πα­ράλ­λη­λων δρα­στη­ριο­τή­των γύ­ρω α­πό αυ­τό. Στην πε­ρί­πτω­ση α­νά­δει­ξης και προώ­θη­σης νέων α­θλη­τών μι­λά­με για ε­ξει­δι­κευ­μέ­νους προ­πο­νη­τές, κυ­νη­γούς τα­λέ­ντων και managers. Το coaching, το scouting και το management, ει­σήλ­θαν στο χώ­ρο, και τα στα­τι­στι­κά προήχ­θη­σαν α­πό α­πλή κα­τα­γρα­φή ε­πι­δό­σεων σε πο­λύ­τι­μο ερ­γα­λείο για κά­θε έ­ναν α­πό τους το­μείς αυ­τούς.  

Αξιολόγηση Αθλητών:

aksiologisi

   Η α­ξιο­λό­γη­ση των α­θλη­τών γί­νε­ται με λή­ψη α­να­φο­ρών α­πό το πρό­γραμ­μα. Τα α­πα­ραί­τη­τα δε­δο­μέ­να συλ­λέ­γο­νται (βά­σει ει­δι­κής α­να­ζή­τη­σης) και δη­μιουρ­γεί­ται η ε­πι­θυ­μη­τή ε­νέρ­γεια, που πε­ρι­λαμ­βά­νει την α­ξιο­λό­γη­ση του α­θλη­τή.

   Πολ­λοί πα­ρά­γο­ντες/δε­δο­μέ­να εί­ναι ε­κεί­να που θα ε­πι­τρέ­ψουν τη σω­στή α­ξιο­λό­γη­ση. Αυ­τό εί­ναι και το μυ­στι­κό της ε­φαρ­μο­γής!

  Με μία πλη­θώ­ρα στα­τι­στι­κών δε­δο­μέ­νων, ο υ­πεύ­θυ­νος μπο­ρεί με έ­να “κλι­κ” να δη­μιουρ­γή­σει την “ει­κό­να” του α­θλη­τή του!

Scouting System:

scoutingΟλο­κλη­ρω­μέ­νο σύ­στη­μα Scouting παι­κτών με πλη­θώ­ρα πλη­ρο­φο­ριών ό­πως:

• Εργο­με­τρι­κών (Σω­μα­τι­κό Ύψος & Βά­ρος, Δεί­κτης Μά­ζας Σώ­μα­τος, Πο­σο­στό σω­μα­τι­κού λί­πους (BF%) & (FM), κτλ)
• Τε­χνι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών (Εκτέ­λε­ση κόρ­νε­ρ, ντρί­πλα, τε­λείω­μα φά­σης, υ­πο­δο­χή μπά­λας, ε­λεύ­θε­ρο λά­κτι­σμα, κε­φα­λιά, σου­τ, μα­κρι­νή μπα­λιά, κτλ).
• Ιδιο­συ­γκρα­σίας (Θάρ­ρος, ε­πι­θε­τι­κό­τη­τα, η­ρε­μία, συ­γκέ­ντρω­ση, δη­μιουρ­γι­κό­τη­τα, σω­στές ε­πι­λο­γές, α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, έν­στι­κτο, προ­σω­πι­κό­τη­τα, το­πο­θε­τή­σεις, ο­μα­δι­κό­τη­τα, κτλ)
• Φυ­σι­κών χα­ρα­κτη­ρι­στι­κώ­ν(Επι­τά­χυν­ση, ευ­κι­νη­σία, ι­σορ­ρο­πία, άλ­μα, φυ­σι­κή δύ­να­μη, α­ντο­χή, μυι­κή δύ­να­μη, τα­χύ­τη­τα, αλ­τι­κό­τη­τα)
• Εκθέ­σεων α­ξιο­λό­γη­σης (Κα­λύ­τε­ρη θέ­ση, Εναλ­λα­κτι­κή θέ­ση, Δυ­να­τά ση­μεία, α­δύ­να­τα ση­μεία, α­μυ­ντι­κή ι­κα­νό­τη­τα, ε­πι­θε­τι­κή ι­κα­νό­τη­τα, τε­χνι­κή ι­κα­νό­τη­τα, ψη­λό παι­χνί­δι, γε­νι­κά σχό­λια, δυ­να­τό­τη­τα ε­ξέ­λι­ξης, βαθ­μός α­ξιο­λό­γη­σης).

M.I.S:

mis

   Μη­χα­νι­σμός α­νά­κλη­σης και ε­πε­ξερ­γα­σίας των α­πο­θη­κευ­μέ­νων πλη­ρο­φο­ριών ώ­στε να υ­πο­στη­ριχ­θούν ο προ­γραμ­μα­τι­σμός και η πα­ρα­κο­λού­θη­ση του ό­λου κύ­κλου των λει­τουρ­γιών της ε­πι­χεί­ρη­σης.
Στό­χος του MIS, εί­ναι η συλ­λο­γή και ε­πε­ξερ­γα­σία των δε­δο­μέ­νων σε α­ξιο­ποιή­σι­μες πλη­ρο­φο­ρίες, που εί­ναι α­πα­ραί­τη­τες για την λή­ψη των δο­μη­μέ­νων κυ­ρίως α­πο­φά­σεων.

 

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin