academy systems 6 keno

 

   Για να κα­τα­φέ­ρει έ­νας α­θλη­τής να α­γω­νι­στεί σή­με­ρα σε υ­ψη­λό ε­πί­πε­δο πρέ­πει κά­ποιος να τον α­να­λά­βει, να τον προ­πο­νή­σει, να α­σχο­λη­θεί μα­ζί του, να ε­ντο­πί­σει τις α­δυ­να­μίες του, να τον βελ­τιώ­σει. Επι­πλέ­ον, κά­ποιος να τον ε­ντο­πί­σει. Κά­ποιος να τον προω­θή­σει. Και βέ­βαια και ο ί­διος να εί­ναι δε­κτι­κός α­πέ­να­ντι στο ά­θλη­μα.

   Ο εκ­συγ­χρο­νι­σμός των α­θλη­μά­των ο­δή­γη­σε στην α­νά­πτυ­ξη πα­ράλ­λη­λων δρα­στη­ριο­τή­των γύ­ρω α­πό αυ­τό. Στην πε­ρί­πτω­ση α­νά­δει­ξης και προώ­θη­σης νέων α­θλη­τών μι­λά­με για ε­ξει­δι­κευ­μέ­νους προ­πο­νη­τές, κυ­νη­γούς τα­λέ­ντων και managers. Το coaching, το scouting και το management, ει­σήλ­θαν στο χώ­ρο, και τα στα­τι­στι­κά προήχ­θη­σαν α­πό α­πλή κα­τα­γρα­φή ε­πι­δό­σεων σε πο­λύ­τι­μο ερ­γα­λείο για κά­θε έ­ναν α­πό τους το­μείς αυ­τούς.

 

Εργομετρικά:

ergometrika   Tα ερ­γο­με­τρι­κά δε­δο­μέ­να εί­ναι ε­κεί­να που έρ­χο­νται α­πό ε­πί­ση­μες με­τρή­σεις ό­πως:

Λί­πος %, Λί­πος kg, Άλι­πη μά­ζα, Μυϊκή μά­ζα, Συ­νο­λι­κά υ­γρά σώ­μα­τος, Εξω­κυτ­τά­ριο υ­γρό, Ενδο­κυτ­τά­ριο υ­γρό, Δεί­κτης μά­ζας σώ­μα­τος, Οστι­κή μά­ζα, Σω­μα­τι­κή κα­τά­τα­ξη, Σπλα­χνι­κό λί­πος, Ανα­λο­γία ECW/TBW, Βα­σι­κός με­τα­βο­λι­κός ρυθ­μός, Phase Angle, Basal Metabolic Rate indicator, Με­τα­βο­λι­κή η­λι­κία, Κα­τα­νο­μή σω­μα­τι­κού λί­πους , Ισορ­ρο­πία μυϊκής μά­ζας, Επί­δο­ση μυών κά­τω ά­κρων, Τμη­μα­τι­κή α­νά­λυ­ση για κά­θε κά­τω και ά­νω ά­κρο και κορ­μό: Πο­σο­στό λί­πους και α­ξιο­λό­γη­ση, Μυϊκή μά­ζα kg και α­ξιο­λό­γη­ση, Reactance/resistance και phase angle, ε­πι­θυ­μη­τά φυ­σιο­λο­γι­κά ό­ρια. Μέ­γι­στη ι­σχύς των ε­ξε­τα­ζό­με­νων μυϊκών ο­μά­δων, μυϊκές α­νι­σορ­ρο­πίες, τα­χύ­τη­τας σύ­σπα­σης, τα­χύ­τη­τας σύ­σπα­σης, Ενερ­γη­τι­κή κι­νη­το­ποίη­ση των αρ­θρώ­σεων, έ­λεγ­χος προό­δου της α­πο­κα­τά­στα­σης. Με­γί­στης καρ­δια­κής συ­χνό­τη­τας & προ­πο­νη­τι­κών ε­ντά­σεων, Μέ­γι­στης α­ε­ρό­βιας ι­κα­νό­τη­τας VO2max, τα­χύ­τη­τα στο 100% vo2max (km/h), τα­χύ­τη­τα στο α­να­ε­ρό­βιο κα­τώ­φλι (km/h) Εύ­ρε­ση α­να­ε­ρό­βιου κα­τω­φλίου & προ­πο­νη­τι­κών ε­ντά­σεων, συ­γκέ­ντρω­ση γα­λα­κτι­κού στο αί­μα ) - ό­λες οι με­τρή­σεις πραγ­μα­το­ποιού­νται σε διά­δρο­μο h/p cosmos. Μέ­γι­στη συ­χνό­τη­τα πε­ρι­στρο­φής των σκε­λών (πε­ρι­στρο­φές/λε­πτό),α­να­ε­ρό­βια α­γα­λα­κτι­κή ι­σχύς (watt/kgr). Δύ­να­μης κά­τω ά­κρων, α­να­λο­γία δύ­να­μης δε­ξί & α­ρι­στε­ρό πό­δι, ε­κρη­κτι­κής & ε­λα­στι­κής ι­σχύος, α­ξιο­λό­γη­ση τα­χυ­δύ­να­μης 30sec χρό­νος α­ντί­δρα­σης σε ο­πτι­κά και η­χη­τι­κά ε­ρε­θί­σμα­τα, κτλ.

ergometrika

Στατιστικά Παικτών:

statistika

Στα­τι­στι­κή πα­ρα­κο­λού­θη­ση των α­γώ­νων (ε­πί­ση­μων, φι­λι­κών, τουρ­νουά κ.λπ.)

α. Ενδε­κά­δα
β. Αλλα­γές
γ. Απο­στο­λή
δ. Τραυ­μα­τι­σμοί
ε. Τα­κτι­κή α­γώ­να
στ. Κάρ­τες
ζ. Οτι­δή­πο­τε άλ­λο ζη­τη­θεί.

Το σύ­στη­μα μπο­ρεί να ε­νη­με­ρώ­νε­ται online, α­πό ο­ποια­δή­πο­τε συ­σκευή (smartphone, tablet, laptop), ε­φό­σον στον χώ­ρο διε­ξα­γω­γής του α­γώ­να υ­πάρ­χει δυ­να­τό­τη­τα internet.

Προπονητικά:

proponitika1   Τα προ­πο­νη­τι­κά εί­ναι ε­πι­πλέ­ον δε­δο­μέ­να που μπο­ρούν να ει­σαχ­θούν α­πό τις προ­πο­νή­σεις και σχε­τί­ζο­νται με τις δυ­να­τό­τη­τες του κά­θε α­θλη­τή. Αυ­τά θα πρέ­πει να α­να­λυ­θούν και να σχε­δια­στούν με­τά α­πό συ­νεν­νό­η­ση με τον υ­πεύ­θυ­νο του προ­πο­νη­τι­κού team:

Τε­χνι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά (Εκτέ­λε­ση κόρ­νε­ρ, ντρί­πλα, τε­λείω­μα φά­σης, υ­πο­δο­χή μπά­λας, ε­λεύ­θε­ρο λά­κτι­σμα, κε­φα­λιά, σου­τ, μα­κρι­νή μπα­λιά, μαρ­κά­ρι­σμα, πά­σα, ε­κτέ­λε­ση πέ­ναλ­τι, τά­κλιν, τε­χνι­κή, κο­ψί­μα­τα, κλε­ψί­μα­τα, έ­λεγ­χος μπά­λας, σέ­ντρες...

Ιδιο­συ­γκρα­σία (Θάρ­ρος, ε­πι­θε­τι­κό­τη­τα, η­ρε­μία, συ­γκέ­ντρω­ση, δη­μιουρ­γι­κό­τη­τα, σω­στές ε­πι­λο­γές, α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, έν­στι­κτο, προ­σω­πι­κό­τη­τα, το­πο­θε­τή­σεις, ο­μα­δι­κό­τη­τα, κί­νη­ση χω­ρίς μπά­λα, ε­πί­πε­δο προ­ε­τοι­μα­σίας, πει­θαρ­χία, ψυ­χραι­μία, η­γε­τι­κές ι­κα­νό­τη­τες, γεν­ναιό­τη­τα, ερ­γα­τι­κό­τη­τα).

Φυ­σι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά (Επι­τά­χυν­ση, ευ­κι­νη­σία, ι­σορ­ρο­πία, άλ­μα, φυ­σι­κή δύ­να­μη, α­ντο­χή, μυι­κή δύ­να­μη, τα­χύ­τη­τα, αλ­τι­κό­τη­τα).

Έκθε­ση α­ξιο­λό­γη­σης (Κα­λύ­τε­ρη θέ­ση, Εναλ­λα­κτι­κή θέ­ση, Δυ­να­τά ση­μεία, α­δύ­να­τα ση­μεία, α­μυ­ντι­κή ι­κα­νό­τη­τα, ε­πι­θε­τι­κή ι­κα­νό­τη­τα, τε­χνι­κή ι­κα­νό­τη­τα, ψη­λό παι­χνί­δι, γε­νι­κά σχό­λια, δυ­να­τό­τη­τα ε­ξέ­λι­ξης, βαθ­μός α­ξιο­λό­γη­σης).

  •  

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin