academy systems 5 keno

 

   Tο «Δια­δί­κτυο των πραγ­μά­των» (Internet of Things) φέρνει ε­πα­νά­στα­ση στον τρό­πο της εκ­παί­δευ­σης των α­θλη­τών.

   Υπάρ­χει μια πα­λιά πα­ροι­μία που λέει "η πρα­κτι­κή μας κά­νει τέ­λειους". Και ε­νώ το τέ­λειο εί­ναι εύ­κο­λο α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό το πό­σο υ­ψη­λό στό­χο μπο­ρεί να έ­χει βά­λει κανείς, κά­νο­ντας κα­λύ­τε­ρη την ε­ξά­σκη­σή του εί­ναι αυ­τό που θα τον κάνει να φτά­σει στα υψηλότερα επίπεδα α­πό­δο­σης πιο γρή­γο­ρα.

   Τα τε­λευ­ταία χρό­νια, οι τε­χνο­λο­γι­κές ε­ξε­λί­ξεις στο "Δια­δί­κτυο των πραγ­μά­των" μας έ­δω­σαν μια σει­ρά έ­ξυ­πνων τρό­πων για να βελ­τιώ­σου­με τον τρό­πο που α­σκού­μα­στε, προ­πο­νού­μα­στε και παί­ζου­με - δί­νο­ντάς μας έ­να α­ντα­γω­νι­στι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα.

   Τώ­ρα υ­πάρ­χουν πολ­λά εί­δη συ­σκευών και ε­φαρ­μο­γών που μας βο­η­θούν να πα­ρα­κο­λου­θού­με την α­πό­δο­σή μας, την πρόο­δό μας και να μας ε­πι­τρέ­πουν να βελ­τιώ­νου­με τους τρό­πους που θα μας βο­η­θήσουν να ε­πι­τύ­χουμε αλ­λά και να ξε­πε­ρά­σουμε τους στό­χους μας.

   Η ε­ται­ρεία μας που α­σχο­λεί­ται με την δη­μιουρ­γία, κα­τα­σκευή και υ­λο­ποίη­ση λύσεων & συ­σκευών IoT, δη­μιούρ­γη­σε τις πα­ρα­κά­τω και­νο­τό­μες α­θλη­τι­κές προ­πο­νη­τι­κές συ­σκευές: 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 

@ντίδρασις:

Αντίδρασις Banner   

   Το προ­πο­νη­τι­κό σύ­στη­μα «Αντί­δρα­σις-Reaction»  εί­ναι μία ι­διαί­τε­ρη προ­πο­νη­τι­κή ε­φαρ­μο­γή με τη βοή­θεια της ο­ποίας οι α­θλη­τές ε­πι­τυγ­χά­νουν να αυ­ξή­σουν την α­ντί­δρα­σή τους σε ο­πτι­κές με­τα­βο­λές (α­να­βό­σβη­μα led) που λαμ­βά­νουν χώ­ρα στης συ­σκευές. Ο χρό­νος α­ντί­δρα­σης και η τα­χύ­τη­τα ε­κτέ­λε­σης μιας κί­νη­σης, εί­ναι δυο συ­νι­στώ­σες της ει­δι­κής φυ­σι­κής κα­τά­στα­σης που κα­θο­ρί­ζουν την ε­πι­δε­ξιό­τη­τα (skill) των α­θλη­τών. Όταν λέ­με "χρό­νο α­ντί­δρα­σης" εν­νοού­με τον χρό­νο που με­σο­λα­βεί με­τα­ξύ ε­νός ο­πτι­κού ή α­κου­στι­κού ε­ρε­θί­σμα­τος και της έ­ναρ­ξης της α­ντί­δρα­σης σε αυ­τό. Επο­μέ­νως "Τα­χύ­τη­τα α­ντί­δρα­σης" εί­ναι η ι­κα­νό­τη­τα του α­τό­μου να α­ντι­δρά σω­στά και γρή­γο­ρα σε ε­ναλ­λασ­σό­με­να ε­ρε­θί­σμα­τα και να ε­κτε­λεί κι­νή­σεις ό­σο το δυ­να­τό γρη­γο­ρό­τε­ρα και σε λι­γό­τε­ρο χρό­νο. Στον α­θλη­τι­σμό, εί­τε εί­ναι α­το­μι­κός ή ο­μα­δι­κός, η τα­χύ­τη­τα α­ντί­δρα­σης α­πο­τε­λεί τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό στοι­χείο για ε­πι­τυ­χη­μέ­νη πο­ρεία ε­νός α­θλη­τή. Ως α­πο­τέ­λε­σμα αυ­τών η βελ­τίω­ση του χρό­νου και της τα­χύ­τη­τας α­ντί­δρα­σης ε­νός α­θλη­τή α­πο­τε­λεί έ­ναν α­πό τους πρω­ταρ­χι­κούς στό­χους των προ­πο­νη­τών.

 Δείτε αναλυτικά "εδώ

Κατεβάστε το φυλλάδιο "1o" - "2o" - "3o".

@ντίληψις:

antilipsis Banner

   Tο προ­πο­νη­τι­κό σύ­στη­μα «@ντί­λη­ψις» έ­χει σκο­πό την ό­ξυν­ση της α­ντί­λη­ψής μας. Αντί­λη­ψη εί­ναι, ό­πως λί­γο πο­λύ ξέ­ρου­με, μια σύν­θε­τη και πο­λύ­πλο­κη λει­τουρ­γία του ορ­γα­νι­σμού, που αυ­τό­μα­τα (μέ­σω δυ­να­μι­κής αλ­λη­λο­συ­σχέ­τι­σης των μη­νυ­μά­των της ε­μπει­ρίας) μέ­σα στα αρ­μό­δια ε­γκε­φα­λι­κά κέ­ντρα α­να­γνω­ρί­ζει, ερ­μη­νεύει ά­με­σα και α­πο­δί­δει νό­η­μα ―με τη βοή­θεια της νό­η­σης (συλ­λαμ­βά­νο­ντας α­πό­ψεις, ι­διό­τη­τες, ποιό­τη­τες ή σχέ­σεις των α­ντι­κει­μέ­νων με­τα­ξύ τους), της δια­νο­η­τι­κής α­νά­πτυ­ξης, του συ­ναι­σθή­μα­τος (δια­θέ­σεως) και της προ­η­γού­με­νης ε­μπει­ρίας (μά­θη­σης) τού α­τό­μου― στα αι­σθη­τη­ρια­κά δε­δο­μέ­να, δηλ. τα αι­σθή­μα­τα (που προέρ­χο­νται εί­τε α­πό ε­ξω­τε­ρι­κά/πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά, εί­τε α­πό ορ­γα­νι­κά ή του κε­ντρι­κού νευ­ρι­κού μας συ­στή­μα­τος ε­ρε­θί­σμα­τα) α­νά­λο­γα με το γνω­σια­κό σχή­μα του, ορ­γα­νώ­νο­ντάς τα έ­τσι σε μια ο­λό­τη­τα ως κά­τι το συ­γκε­κρι­μέ­νο.

Δείτε αναλυτικά "εδώ

Κατεβάστε το φυλλάδιο "εδώ".

reflex:

Reflex Banner

   Tο σύ­στη­μα προ­πό­νη­σης και μέ­τρη­σης «reflex» εί­ναι μία ι­διαί­τε­ρη προ­πο­νη­τι­κή ε­φαρ­μο­γή που συν­διά­ζει ό­λα τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα των και­νο­τό­μων προ­πο­νη­τι­κών συ­στη­μά­των «α­ντί­δρα­σις» και «α­ντί­λη­ψις» για τη βελ­τίω­ση της α­ντί­λη­ψης και α­ντί­δρα­σης στο χώ­ρο, με γρή­γο­ρη λή­ψη α­πο­φά­σεων. 

   Το «reflex» α­πευ­θύ­νε­ται σε ά­το­μα που χρειά­ζε­ται να το­νώ­σουν τα α­ντα­να­κλα­στι­κά τους, την α­ντί­δρα­ση και α­ντί­λη­ψις τους, ό­πως α­θλη­τές, προ­πο­νη­τές, ά­το­μα με κι­νη­τι­κές δυ­σκο­λίες, σε παι­διά ό­λων των η­λι­κιών, αλ­λά και κα­θέ­ναν α­πό ε­μάς που χρεια­ζό­μα­στε έ­ναν τρό­πο ώ­στε να α­ντι­δρού­με γρή­γο­ρα σε κά­θε φυ­σι­κή αλ­λα­γή που συμ­βαί­νει τρι­γύ­ρω μας. Μπο­ρεί να δί­νει πλη­ρο­φο­ρίες στον φυ­σιο­θε­ρα­πευ­τή, α­πό τα στα­τι­στι­κά που κρα­τά­ει, για την πο­ρεία της με­τα­τραυ­μα­τι­κής α­πο­κα­τά­στα­σης του α­σθε­νή.

 Δείτε αναλυτικά "εδώ

Κατεβάστε το φυλλάδιο "εδώ".

κερβερος:

kerberos Banner

   Το προ­πο­νη­τι­κό σύ­στη­μα «Κέρ­βε­ρος» εί­ναι μία ι­διαί­τε­ρη προ­πο­νη­τι­κή ε­φαρ­μο­γή με τη βοή­θεια της ο­ποίας οι α­θλη­τές ε­πι­τυγ­χά­νουν να αυ­ξή­σουν την α­ντί­λη­ψη και α­ντί­δρα­σή τους σε ο­πτι­κά ε­ρε­θί­σμα­τα (α­να­βό­σβη­μα led) που λαμ­βά­νουν χώ­ρα στις συ­σκευές. Η α­ντί­λη­ψη, ο χρό­νος α­ντί­δρα­σης, η τα­χύ­τη­τα ε­κτέ­λε­σης μιας κί­νη­σης, εί­ναι δυο συ­νι­στώ­σες της ει­δι­κής φυ­σι­κής κα­τά­στα­σης που κα­θο­ρί­ζουν την ε­πι­δε­ξιό­τη­τα (skill) των α­θλη­τών. Στον α­θλη­τι­σμό, εί­τε εί­ναι α­το­μι­κός ή ο­μα­δι­κός, η α­ντί­λη­ψη και η τα­χύ­τη­τα α­ντί­δρα­σης α­πο­τε­λεί το πρω­τα­γω­νι­στι­κό στοι­χείο για ε­πι­τυ­χη­μέ­νη πο­ρεία ε­νός α­θλη­τή. Ως α­πο­τέ­λε­σμα αυ­τών η βελ­τίω­ση της α­ντί­λη­ψης, του χρό­νου και της τα­χύ­τη­τας α­ντί­δρα­σης ε­νός α­θλη­τή α­πο­τε­λεί έ­ναν α­πό τους πρω­ταρ­χι­κούς στό­χους των προ­πο­νη­τών.

 Δείτε αναλυτικά "εδώ

Κατεβάστε το φυλλάδιο "εδώ".

cam vision:

Cam Vision Banner

   Στην αιχ­μή της τε­χνο­λο­γίας και έ­ρευ­νας, το σύ­στη­μα "CamVision" ("Αντί­λη­ψις - Κά­με­ρα") στο­χεύει στην ι­κα­νό­τη­τα α­ντί­λη­ψης, α­ντί­δρα­σης και προ­σα­να­το­λι­σμού στο χώ­ρο, μέ­σα α­πό την πα­ρα­τή­ρη­ση και ε­πε­ξερ­γα­σία ο­πτι­κών πλη­ρο­φο­ριών. Αυ­τές οι πλη­ρο­φο­ρίες διο­χε­τεύο­νται μέ­σω ει­δι­κού hardware στον χρή­στη (colored led). Ο χρή­στης πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιή­σει την μπά­λα με το α­ντί­στοι­χο χρώ­μα του led, περ­νώ­ντας το μπρο­στά α­πό την κά­με­ρα. Όσο πιο γρή­γο­ρα το κά­νει, τό­σο αυ­ξά­νε­ται η α­ντί­λη­ψη και α­ντί­δρα­σή του στο φω­τει­νό ε­ρέ­θι­σμα.

   Το software στη συ­νέ­χεια, κα­τα­γρά­φει το χρό­νο, το χρώ­μα και τη διάρ­κεια της προ­πό­νη­σης. Τα στοι­χεία αυ­τά μπο­ρεί να τα ε­πε­ξερ­γα­στεί ο ει­δι­κός (προ­πο­νη­τής, φυ­σι­κο­θε­ρα­πευ­τής, για­τρός κ.λπ.), ε­ξά­γο­ντας πο­λύ­τι­μα συ­μπε­ρά­σμα­τα.

 Δείτε αναλυτικά "εδώ

Κατεβάστε το φυλλάδιο "εδώ".

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin