academy systems 2 keno

 

    Δεν υ­πάρ­χει κα­μία δι­καιο­λο­γία στις μέ­ρες μας η ε­πι­χεί­ρη­σή σας, με ο­τι­δή­πο­τε και αν α­σχο­λεί­ται, να μην έ­χει πα­ρου­σία στο δια­δί­κτυο. Εται­ρία ή ε­λεύ­θε­ρος ε­παγ­γελ­μα­τίας χω­ρίς ι­στο­σε­λί­δα ή ηλεκτρονικό κατάστημα ή socoial media προ­κα­λούν αρ­νη­τι­κά σχό­λια σε συ­νερ­γά­τες ή πε­λά­τες προς ό­φε­λος των α­ντα­γω­νι­στών. Το να μην δια­θέ­τεις παρουσία στο διαδίκτυο δεί­χνει ε­ρα­σι­τε­χνι­σμό και α­δυ­να­μία στο να α­κο­λου­θή­σεις τις ε­ξε­λί­ξεις και το πνεύ­μα της ε­πο­χής!

 

  

Ιστοσελίδα / Website:

WEBsite   Μια ι­στο­σε­λί­δα εί­ναι ευ­κο­λό­τε­ρη, φθη­νό­τε­ρη και τα­χύ­τε­ρη στην ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό ο­ποιο­δή­πο­τε έ­ντυ­πο υ­λι­κό. Οι δυ­να­τό­τη­τες του δια­δι­κτύου εί­ναι σχε­δόν α­πε­ριό­ρι­στες και σας ε­πι­τρέ­πουν να πα­ρέ­χε­τε στους ε­πι­σκέ­πτες της πλή­ρη πλη­ρο­φό­ρη­ση για σας και την ε­πι­χεί­ρη­σή σας.

   Η ε­ται­ρι­κή σας ι­στο­σε­λί­δα εί­ναι α­νοι­χτή στον κό­σμο 24 ώ­ρες την η­μέ­ρα, 7 η­μέ­ρες την ε­βδο­μά­δα, 365 η­μέ­ρες το χρό­νο, τις αρ­γίες και τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα! Σε α­ντί­θε­ση με το γρα­φείο της ε­ται­ρείας σας που α­νοί­ξει συ­γκε­κρι­μέ­νες ώ­ρες και μέ­ρες.

Η ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη πα­ρου­σία σας στο internet μπο­ρεί να πε­ρι­λαμ­βά­νει:

 
 • Εται­ρι­κή Πα­ρου­σία­ση
 • Δε­λ­τία Τύ­που
 • Φω­το­γρα­φι­κό υ­λι­κό
 • Newsletters
 • Πα­ρου­σία­ση Υπη­ρε­σιώ­ν
 • Ενη­μέ­ρω­ση Γο­νέω­ν
 • Βι­ντε­ο­θή­κη
 • Online Φό­ρ­μες
 • Πρό­γρα­μ­μα Προ­πο­νή­σεω­ν
 • Πα­ρου­σία­ση Χο­ρη­γώ­ν
 • Στοι­χεία Επι­κοι­νω­νίας
 • Δια­χεί­ρι­ση Δια­φη­μί­σεω­ν
 • Πρό­γρα­μ­μα Αγώ­νω­ν
 • Πα­ρου­σία­ση στα Social
 • Ενη­μέ­ρω­ση Αθλη­τώ­ν
 • Κα­νά­λι Youtube

Ηλεκτρονικό Κατάστημα / e-Shop:

Rolloplast e shop   Ένα e-shop που­λά­ει τα προϊό­ντα και τις υ­πη­ρε­σίες σας 24 ώ­ρες τη μέ­ρα, κα­θη­με­ρι­νές και αρ­γίες, χω­ρίς το κό­στος των λει­τουρ­γι­κών ε­ξό­δων, χω­ρίς να πλη­ρώ­νε­τε προ­σω­πι­κό! Κοι­μά­στε, δια­σκε­δά­ζε­τε, τα­ξι­δεύε­τε και το η­λεκ­τρο­νι­κό σας κα­τά­στη­μα που­λά­ει, τα κέρ­δη σας αυ­ξά­νο­νται!!

   Φτιά­χνο­ντας eshop ε­δραιώ­νε­τε την ε­πι­χεί­ρη­σή σας στο internet! Στην Ελλά­δα του σή­με­ρα, η χρή­ση του internet κα­θη­με­ρι­νά αυ­ξά­νε­ται με γρή­γο­ρους ρυθ­μούς. Ο κα­τα­να­λω­τής πλέ­ον για να κά­νει τις α­γο­ρές του, ψά­χνει πλη­ρο­φο­ρίες στο δια­δί­κτυο για την ε­ται­ρεία ή τη μάρ­κα του προϊό­ντος που θέ­λει ν' α­γο­ρά­σει και οι ε­πι­χει­ρή­σεις που δε δια­θέ­τουν η­λεκ­τρο­νι­κό κα­τά­στη­μα, γί­νο­νται ό­λο και πιο α­πρό­σι­τες στον κα­τα­να­λω­τή που ε­πι­λέ­γει το δια­δί­κτυο για τις α­γο­ρές του.
   Βελ­τιώ­νε­τε την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των πε­λα­τών σας! Ο πε­λά­της - α­γο­ρα­στής σή­με­ρα, εί­τε για­τί ε­πι­λέ­γει την ά­νε­ση του προ­σω­πι­κού του χώ­ρου, εί­τε για ν' α­πο­φύ­γει το κό­στος με­τα­κί­νη­σης ψά­χνο­ντας στα κα­τα­στή­μα­τα δια­φό­ρων πε­ριο­χών για να βρει αυ­τό που θέ­λει αυ­ξά­νο­ντας το τε­λι­κό κό­στος του προϊό­ντος, προ­τι­μά κα­θι­σμέ­νος στο γρα­φείο του ή ξα­πλω­μέ­νος στον κα­να­πέ του, ν' α­πο­λαμ­βά­νει την ε­νη­μέ­ρω­σή του και τις α­γο­ρές του, ε­πι­λέ­γο­ντας α­πό μια τε­ρά­στια γκά­μα προϊό­ντων, υ­πη­ρε­σιών και κα­τα­σκευα­στών μέ­σα σε λί­γη ώ­ρα.

   Σε online κα­τά­στη­μα, έ­χε­τε μό­νι­μη προ­βο­λή-δια­φή­μι­ση των προϊό­ντων σας! Η πα­ρου­σία­ση των προϊό­ντων και υ­πη­ρε­σιών της ε­πι­χεί­ρη­σής σας, με τα σύγ­χρο­να μέ­σα που χρη­σι­μο­ποιού­νται στις ι­στο­σε­λί­δες (ει­κό­νες, κι­νού­με­να banner, ή­χος) μπο­ρεί να ε­ντυ­πω­σιά­σει τους ε­πι­σκέ­πτες του η­λεκ­τρο­νι­κού κα­τα­στή­μα­τός σας, α­κό­μη και αν το φυ­σι­κό σας κα­τά­στη­μα εί­ναι στη­μέ­νο στην τα­ρά­τσα του σπι­τιού σας! Χω­ρίς έ­ξο­δα, χω­ρίς λο­γα­ρια­σμούς, χω­ρίς το κό­στος των μι­σθών, έ­χε­τε τη δια­δι­κτυα­κή σας βι­τρί­να, ε­νη­με­ρώ­νε­τε τους πε­λά­τες σας και που­λά­τε τα προϊό­ντα σας online. 
   Προω­θεί­τε εύ­κο­λα, γρή­γο­ρα και χω­ρίς κό­στος τις προ­σφο­ρές σας. Στην ε­πο­χή της κρί­σης δεν εί­ναι κρυμ­μέ­νο μυ­στι­κό, ό­τι οι πε­λά­τες - κα­τα­να­λω­τές ψά­χνουν πια για προ­σφο­ρές και εκ­πτώ­σεις και οι έ­ξυ­πνες ε­πι­χει­ρή­σεις για να αυ­ξή­σουν τα κέρ­δη τους, συ­χνά κά­νουν μι­κρές και με­γά­λες προ­σφο­ρές στους πε­λά­τες τους.
   Το online κα­τά­στη­μα προ­σφέ­ρει κύ­ρος και α­ξιο­πι­στία στην ε­ται­ρεία σας. Δη­μιουρ­γεί σχέ­ση ε­μπι­στο­σύ­νης με τους πε­λά­τες σας που ε­πι­θυ­μούν τη δια­φά­νεια και τα φα­νε­ρά κό­στη.

Διαδικτυακός Ραδιοφωνικός Σταθμός / WebRadio:

Radio station   Δη­μιουρ­γεί­στε τον δι­κό σας ρα­διο­φω­νι­κό σταθ­μό εύ­κο­λα, γρή­γο­ρα και με μι­κρό κό­στος. O server μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει στον υ­πο­λο­γι­στή σας (PC), ε­νώ μπο­ρεί­τε να εκ­πέμ­ψε­τε δια­δι­κτυα­κό σή­μα και να α­πο­κτή­σε­τε γρή­γο­ρα και εύ­κο­λα α­κρο­α­τή­ριο μέ­σα α­πό την ι­στο­σε­λί­δα σας ή τα μέ­σα κοι­νω­νι­κής δι­κτύω­σης.

   Ακού­στε, μι­λή­στε, εκ­φρα­στεί­τε ε­λεύ­θε­ρα με... συ­νο­πτι­κές δια­δι­κα­σίες. Μπο­ρούν να σας α­κού­σουν α­πό ο­ποια­δή­πο­τε συ­σκευή δια­θέ­τει σύν­δε­ση στο δια­δί­κτυο, ε­νώ υ­πάρ­χει και ει­δι­κή ε­φαρ­μο­γή Android για ά­με­ση πρό­σβα­ση...

H ε­φαρ­μο­γή α­πο­τε­λεί­ται α­πό τα ε­ξής ε­πι­μέ­ρους προ­γράμ­μα­τα:

 • Τον Server που εί­ναι υ­πεύ­θυ­νος για τη λει­τουρ­γία streaming
 • Tο πρό­γραμ­μα α­να­πα­ρα­γω­γής μου­σι­κής
 • Android WebRadio ε­φαρ­μο­γή
 • Server Δια­χεί­ρι­σης (web)

 

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin