old1 700x700

 

   Το project "Old People" α­πο­τε­λεί­ται α­πό μία μι­κρή, και­νο­τό­μο συ­σκευή, η ο­ποία μπο­ρεί να σώ­σει α­κό­μη και τη ζωή των αν­θρώ­πων σας. Φο­ριέ­ται και χρη­σι­μο­ποιεί­ται, κυ­ρίως, α­πό η­λι­κιω­μέ­να ά­το­μα, που μέ­νουν για πολ­λές ώ­ρες μό­να τους και σκο­πός της εί­ναι να κα­λεί σε προ­κα­θο­ρι­σμέ­νο τη­λε­φω­νι­κό α­ριθ­μό ή να στέλ­νει αυ­τό­μα­τα sms. Η λει­τουρ­γία εί­ναι α­πλή:

1. Η συ­σκευή συν­δέε­ται με το Android τη­λέ­φω­νο
2. Ενερ­γο­ποιού­νται οι α­ριθ­μοί έ­κτα­κτης κλή­σης
3. Ενερ­γο­ποιού­νται οι α­ριθ­μοί για α­πο­στο­λή sms

   H συ­σκευή μπο­ρεί να το­πο­θε­τη­θεί σε ό­λα τα ση­μεία του σώ­μα­τος ε­κεί­να που δί­νουν την ευ­κο­λία στον χρή­στη να πα­τή­σει το κου­μπί πα­νι­κού. Στη μέ­ση, στα χέ­ρια, σε ζώ­νες πα­ντε­λο­νιών, μέ­σα α­πό το σακ­κά­κι κ.λπ.

Πώς λει­τουρ­γεί

Πα­ρά­δειγ­μα 1ο: Πτώ­ση
   Το ά­το­μο που μας εν­δια­φέ­ρει (Α) πέ­φτει και δεν μπο­ρεί να ση­κω­θεί. Αμέ­σως πα­τά το κου­μπί πα­νι­κού και η συ­σκευή κα­λεί τους προ­κα­θο­ρι­σμέ­νους α­ριθ­μούς. Μό­λις δει την κλή­ση το ά­το­μο που έ­χει την ε­πι­μέ­λεια (Β) μπο­ρεί να μι­λή­σει μα­ζί του, α­φού η ε­φαρ­μο­γή ε­πι­τρέ­πει την α­νοι­κτή α­κρό­α­ση ή να κα­λέ­σει σε βοή­θεια κά­ποιο κο­ντι­νό πρό­σω­πο ή να τρέ­ξει α­μέ­σως (εάν εί­ναι δυ­να­τόν) ο ί­διος για βοή­θεια.

Πα­ρά­δειγ­μα 2ο: Από­πει­ρα λη­στείας
   Το ά­το­μο (Α) α­νοί­γει την πόρ­τα σε ά­γνω­στο (Γ), ο ο­ποίος προ­σπα­θεί να τον λη­στέ­ψει. Το ά­το­μο (Α) πα­τά α­μέ­σως το κου­μπί πα­νι­κού και ο έ­χων την ε­πι­μέ­λεια (Β) κα­λεί σε βοή­θεια. Στην πε­ρί­πτω­ση αυ­τή, να α­να­φέ­ρου­με ό­τι ε­κτός α­πό την κλή­ση μπο­ρεί να ε­νερ­γο­ποιη­θεί και σει­ρή­να συ­να­γερ­μού μέ­σω της ε­φαρ­μο­γής.

Πα­ρά­δειγ­μα 3ο: Πτώ­ση με λι­πο­θυ­μία
   Εδώ έ­χου­με τη δυ­σκο­λό­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση. Το ά­το­μο (Α) λι­πο­θυ­μά­ει και βρί­σκε­ται μό­νο του. Φυ­σι­κά, δεν προ­λα­βαί­νει να πα­τή­σει το κου­μπί πα­νι­κού. Τι γί­νε­ται ε­δώ; Τη λύ­ση στο δύ­σκο­λο αυ­τό πρό­βλη­μα έρ­χε­ται να δώ­σει μια τρο­πο­ποιη­μέ­νη έκ­δο­ση της συ­σκευής, η ο­ποία φο­ριέ­ται σε έ­να α­πό τα δύο πό­δια. Χρη­σι­μο­ποιού­με έ­ναν "αλ­γό­ριθ­μο πτώ­σης" ο ο­ποίος προ­σπα­θεί σε προ­κα­θο­ρι­σμέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα να κα­τα­λά­βει πό­τε το ά­το­μο (Α) εί­ναι πε­σμέ­νο. Η συ­γκε­κρι­μέ­νη συ­σκευή, ό­πως α­να­φέρ­θη­κε, πρέ­πει να φο­ρε­θεί σε έ­να α­πό τα 2 πό­δια. Για­τί; Επει­δή τα πό­δια εί­ναι ε­κεί­να που βρί­σκο­νται λι­γό­τε­ρες φο­ρές σε ο­ρι­ζό­ντια θέ­ση σε σχέ­ση με το έ­δα­φος. Κά­θε άλ­λο ση­μείο του σώ­μα­τος (χέ­ρια, κε­φά­λι, μέ­ση κ.λπ.) κά­νουν πε­ρισ­σό­τε­ρες ο­ρι­ζό­ντιες κι­νή­σεις α­πό τα πό­δια. Βέ­βαια, η συ­σκευή μπο­ρεί να το­πο­θε­τη­θεί και σε κά­ποιο ση­μείο του στή­θους ή της μέ­σης, με λι­γό­τε­ρα α­πο­τε­λέ­σμα­τα α­νί­χνευ­σης πτώ­σης α­π' ό,τι στα πό­δια.

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά συ­σκευής
1. Εκτός α­πό την κλή­ση, η συ­σκευή μπο­ρεί να στεί­λει και το στίγ­μα (γεω­γρα­φι­κό πλά­τος και μή­κος) του α­τό­μου (Α).
2. Λει­τουρ­γεί σε συν­δυα­σμό με κι­νη­τό τη­λέ­φω­νο Android. Το τη­λέ­φω­νο δεν εί­ναι α­πα­ραί­τη­το να βρί­σκε­ται δί­πλα στο ά­το­μο (Α), αλ­λά σε μία α­πό­στα­ση δια­μέ­τρου 30 πε­ρί­που μέ­τρων.
3. Το τη­λέ­φω­νο και η συ­σκευή μπο­ρούν να πά­νε ό­που πά­ει το ά­το­μο (Α). Δη­λα­δή, αν το ά­το­μο (Α) βγει α­πό το σπί­τι, πρέ­πει λο­γι­κά να πά­ρει και τις 2 συ­σκευές μα­ζί του.
3. Στην πε­ρί­πτω­ση της λι­πο­θυ­μίας υ­πάρ­χει server (κι­νη­τό Android) σε κε­ντρι­κό ση­μείο της οι­κίας (διά­με­τρος έως 100 μέ­τρα).

 

jQuery Scroll Up plugin

kainotomia