Το HaspLock εί­ναι μία μι­κρή συ­σκευή που το­πο­θε­τεί­ται σε μία σει­ρια­κή θύ­ρα COM του υ­πο­λο­γι­στή σας και η ο­ποία κλει­δώ­νει την custom ε­φαρ­μο­γή σας, ώ­στε να α­πο­τρέ­πε­ται η α­ντι­γρα­φή και χρη­σι­μο­ποίη­σή της α­πό μη ε­ξου­σιο­δο­τη­μέ­νους χρή­στες. Η συ­σκευή αυ­τή προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται α­πό την ε­ται­ρεία μας σε συ­νεν­νό­η­ση με τον ε­πι­κε­φα­λής προ­γραμ­μα­τι­στή και στη συ­νέ­χεια μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιη­θεί α­πό ο­ποια­δή­πο­τε γλώσ­σα προ­γραμ­μα­τι­σμού, σε desktop applications (Windows, Mac, Linux).

Η δια­φο­ρά με τα Hasp dongles της α­γο­ράς εί­ναι:
1. Η πο­λύ χα­μη­λή τι­μή
2. Δεν χρη­σι­μο­ποιεί ει­δι­κούς drivers
3. Πα­ρέ­χο­νται πα­ρα­δείγ­μα­τα κώ­δι­κα για τρεις (3) γλώσ­σες: C#, Delphi, Autoit

   Πώς λει­τουρ­γεί: Αφού δη­μιουρ­γη­θεί η ε­κτε­λέ­σι­μη ε­φαρ­μο­γή, την τρέ­χου­με χω­ρίς το HaspLock. Αμέ­σως θα δού­με ό­τι αυ­τή θα τερ­μα­τι­στεί, α­φού δεν "βλέ­πει" που­θε­νά τη συ­σκευή μας. Τώ­ρα το­πο­θε­τού­με τη συ­σκευή σε μια θύ­ρα COM και τρέ­χου­με την ε­φαρ­μο­γή μας. Αυ­τή θα τρέ­ξει κα­νο­νι­κά. Αν κα­τά τη διάρ­κεια που η ε­φαρ­μο­γή ε­κτε­λεί­ται, α­φαι­ρέ­σου­με το HaspLock, τό­τε αυ­τή θα τερ­μα­τι­στεί αυ­τό­μα­τα.

 

jQuery Scroll Up plugin

kainotomia