Η ε­ται­ρία CAC ι­δρύ­θη­κε το 1989 με έ­δρα την Αθή­να. Αντι­κεί­με­νο της ε­ται­ρίας εί­ναι η πα­ρο­χή ο­λο­κλη­ρω­μέ­νων συμ­βου­λευ­τι­κών υ­πη­ρε­σιών και η υ­λο­ποίη­ση έρ­γων τό­σο στον Ιδιω­τι­κό ό­σο και στο Δη­μό­σιο Το­μέα στους α­κό­λου­θους το­μείς:

   Εκπό­νη­ση με­λε­τών και Πα­ρο­χή Συμ­βου­λευ­τι­κών Υπη­ρε­σιών σε ό­λες τις φά­σεις α­νά­πτυ­ξης Ολο­κλη­ρω­μέ­νων Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συ­στη­μά­των, ό­πως ε­πί­σης και Σχε­δία­ση, Ανά­πτυ­ξη και Λει­τουρ­γία Εξει­δι­κευ­μέ­νων Συ­στη­μά­των Πλη­ρο­φο­ρι­κής (Activity – Based Costing, BusinessIntelligence, Datawarehousing, CRM, e – Business), που βα­σί­ζε­ται σε Προϊό­ντα λο­γι­σμι­κού κο­ρυ­φαίων κα­τα­σκευα­στών και α­ντί­στοι­χη τε­χνο­γνω­σία των στε­λε­χών της με στό­χο την πλη­ρέ­στε­ρη και σφαι­ρι­κή κά­λυ­ψη των α­να­γκών των πε­λα­τών της.
Τα συ­στή­μα­τα και οι πρα­κτι­κές που α­κο­λου­θεί η ε­ται­ρίας μας στη­ρί­ζο­νται στον σχε­δια­σμό και την α­νά­πτυ­ξη ε­ξει­δι­κευ­μέ­νων πλη­ρο­φο­ρια­κών συ­στη­μά­τω­ν:
- Εννοιο­λο­γι­κό σχε­δια­σμό που α­παρ­τί­ζε­ται α­πό την δια­μόρ­φω­ση ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κού και τε­χνο­λο­γι­κού πλαι­σίου ,(BUSINESS ANALYSIS),
- Δια­χεί­ρι­σης ε­πι­χει­ρη­σια­κών πό­ρων (ERP) ,
- Ελέγ­χου και προ­γραμ­μα­τι­σμού πα­ρα­γω­γής (MRP),
- Κο­στο­λό­γη­σης προϊό­ντων και υ­πη­ρε­σιών ,
- Διοι­κη­τι­κής πλη­ρο­φό­ρη­σης (MIS) με χρή­ση τε­χνο­λο­γιών data warehouse – data mining,
- Δια­χεί­ρι­ση πε­λα­τεια­κών σχέ­σεων (CRM),
- Δια­χεί­ρι­σης αν­θρω­πί­νων πό­ρω­ν(HR).
- Πλη­ρο­φο­ρια­κά συ­στή­μα­τα δια­χεί­ρι­σης ποιο­τι­κού ε­λέγ­χου (ISO)
- Πλη­ρο­φο­ρια­κά συ­στή­μα­τα πα­ρα­κο­λού­θη­σης στό­λου αυ­το­κι­νή­των (α­στι­κών συ­γκοι­νω­νιών και δή­μων ,α­πορ­ρι­μα­το­φό­ρων .

   Η σει­ρά ε­φαρ­μο­γών λο­γι­σμι­κού NEMESIS που α­να­πτύσ­σει η ε­ται­ρία μας ,κα­λύ­πτουν τους πα­ρα­πά­νω το­μείς της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας των πε­λα­τών μας. Υλο­ποιού­νται, πα­ρα­με­τρο­ποιού­νται και υ­πο­στη­ρί­ζο­νται ο­λο­κλη­ρω­μέ­να κα­λύ­πτο­ντας ο­ρι­ζό­ντιες και κά­θε­τες α­γο­ρές.

   Η ε­ται­ρία κα­λύ­πτει και υ­πο­στη­ρί­ζει τις α­γο­ρές των Βαλ­κα­νίων (Αλβα­νία – Κόσ­σο­βο) , της Αι­γύ­πτου και της Κύ­πρου και στο­χεύει σε ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη πα­ρο­χή λύ­σεων στον το­μέα των δρα­στη­ριο­τή­των της πα­νευ­ρω­παι­κά.

Yπηρεσίες για Δήμους

1. Δια­χεί­ρι­ση Πε­λα­τεια­κής Βά­σης (Customer Relationship Management)
2. Μι­σθο­δο­σία προ­σω­πι­κού (Human Resource Management System)
3. Δη­μιουρ­γία ι­στο­σε­λί­δων και δια­δι­κτυα­κών πυ­λών (web/portals)
4. Δια­χεί­ρι­ση Οι­κο­νο­μι­κών Στοι­χείων (Financials)
5. Σύ­στη­μα δι­κτυα­κής α­σφά­λειας πλη­ρο­φο­ριών (Security)
6. Σύ­στη­μα πα­ρα­κο­λού­θη­σης ροών ερ­γα­σιών (Workflow)
7. Σύ­στη­μα Δια­χεί­ρι­σης Έργων (Project Management)
8. Outsourcing το τμή­μα ΙΤ του Δή­μου και των μη­χα­νο­γρα­φι­κών υ­πη­ρε­σιών (ε­πί­βλε­ψη , τε­χνι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη hardware-software, α­σφά­λεια πλη­ρο­φο­ρίων)
9. Κα­μπά­νιες Social Networks Marketing για τον δή­μο
10. Σύ­στη­μα ψη­φια­κής δια­φή­μι­σης του Δή­μου (Digital Signage)
11. Σύ­στη­μα ε­νη­με­ρώ­σεων πο­λι­τών με SMS (SMS Marketing)
12. Σύ­στη­μα Δια­σφά­λι­σης Ποιό­τη­τας Δή­μου (Quality Management)

jQuery Scroll Up plugin