Η ε­ται­ρεία μας βρί­σκε­τε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας ε­νη­με­ρώ­σει για την συ­νερ­γα­σία της με την ε­ται­ρεία BlueByte Software .

Η BlueByte ι­δρύ­θη­κε το 1990, α­πό ει­δι­κούς ε­πι­στή­μο­νες η­λεκ­τρο­νι­κών υ­πο­λο­γι­στών και πλη­ρο­φο­ρι­κής, με κύ­ριο στό­χο την δη­μιουρ­γία πλη­ρο­φο­ρια­κών συ­στη­μά­των υ­ψη­λών προ­δια­γρα­φών και τε­χνο­λο­γίας. Η ι­στο­ρία της ε­ται­ρείας χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται α­πό τον ο­ρα­μα­τι­σμό του μέλ­λο­ντος. Η ε­πι­τυ­χία της χτί­στη­κε με ο­μα­δι­κή ερ­γα­σία και διά­θε­ση να υ­περ­νι­κή­σει ο­ποια­δή­πο­τε πρό­κλη­ση.

Στό­χοι= Στρα­τη­γι­κός στό­χος της BlueByte Software εί­ναι η α­νά­πτυ­ξη ε­ξει­δι­κευ­μέ­νων λύ­σεων, με γνώ­μο­να τις τε­χνο­λο­γίες αιχ­μής και τη χρή­ση της συσ­σω­ρευ­μέ­νης γνώ­σης α­πό τις υ­πάρ­χου­σες γραμ­μές προϊό­ντων. Με τον τρό­πο αυ­τό η ε­ται­ρεία θα δρα­στη­ριο­ποιη­θεί σε νέ­ους το­μείς και νέες α­γο­ρές.

Τα δε α­ξιό­λο­γα-α­ξιό­πι­στα Προϊό­ντα της BlueByte Software ,εί­ναι:
Α. Ξε­νο­δο­χεια­κά ,Β. Ασφα­λι­στι­κά, Γ. Κτη­μα­το­με­σι­τι­κά ,Δ. Χώ­ροι Εστία­σης, Ε. Ένδυ­ση – Υπό­δη­ση, Ζ. Λο­γι­στι­κά

Αρχι­κά ε­πι­λο­γή προς υ­λο­ποίη­ση α­πε­τέ­λε­σε η Ασφα­λι­στι­κή Αγο­ρά.
Τα α­σφα­λι­στι­κά προϊό­ντα της σε πε­ρι­βάλ­λον MS-DOS, η ε­ται­ρεία πα­ρου­σία­σε το 1995 τα πρώ­τα α­μι­γή α­σφα­λι­στι­κά προϊό­ντα σε πε­ρι­βάλ­λον Windows, α­ξιο­ποιώ­ντας ό­λες τις ι­διό­τη­τες και τε­χνο­λο­γι­κές και­νο­το­μίες του νέ­ου λει­τουρ­γι­κού συ­στή­μα­τος, με ερ­γα­λεία προ­γραμ­μα­τι­σμού για ι­δία χρή­ση τα ο­ποία ε­ξά­γει μέ­σω δια­δι­κτύου σε ό­λο τον κό­σμο.
Ανά­πτυ­ξη ο­λο­κλη­ρω­μέ­νου λο­γι­σμι­κού για Ξε­νο­δο­χεια­κές μο­νά­δες.
Με­τά α­πό μα­κρο­χρό­νια ε­πέν­δυ­ση ε­πτά ε­τών, με­λέ­τη πολ­λών Ξε­νο­δο­χεια­κών προ­γραμ­μά­των (Ελλη­νι­κών αλ­λά κυ­ρίως ξέ­νων) και συ­νερ­γα­σίας με Ξε­νο­δο­χεια­κές μο­νά­δες, πα­ρου­σιά­σθη­κε και το πολ­λά υ­πο­σχό­με­νο πρό­γραμ­μα το HotelWorks, ευ­ρω­παϊκών προ­δια­γρα­φών. Ήδη τυ­χαί­νει με­γά­λης ε­κτί­μη­σης α­πό την Ελλη­νι­κή α­γο­ρά για­τί φθά­νει και σε πολ­λά ση­μεία ξε­περ­νά προ­γράμ­μα­τα κα­τα­ξιω­μέ­να στον διε­θνή χώ­ρο δια­τη­ρώ­ντας ό­μως Ελλη­νι­κή τι­μή.
Το 2003 πα­ρου­σιά­ζε­ται το RealEstateWorks
το ο­ποίο α­πευ­θύ­νε­ται στα κτη­μα­το­με­σι­τι­κά γρα­φεία και συσ­σω­ρεύει ό­λες τις τε­χνο­λο­γίες «έ­ξυ­πνης» α­να­ζή­τη­σης της BlueByte Software. Το πρό­τυ­πο αυ­τό έρ­γο πα­ρα­δό­θη­κε το 2004 μέ­σα στα πλαί­σια του χρο­νο­δια­γράμ­μα­τος, και σή­με­ρα ο Ο­ΓΑ α­πο­τε­λεί έ­ναν α­πό τους πιο έν­θερ­μους πε­λά­τες της ε­ται­ρείας.
Το 2004 η οι­κο­γέ­νεια των προϊό­ντων της ε­ται­ρείας ε­μπλου­τί­ζε­ται με web-enabled λο­γι­σμι­κό. Η και­νο­το­μία έ­χει την πρώ­τη θέ­ση και αυ­τή τη φο­ρά. Το δια­δι­κτυα­κό λο­γι­σμι­κό «τρέ­χει» στους υ­πο­λο­γι­στές του πε­λά­τη, χω­ρίς να υ­πάρ­χει α­νά­γκη πο­λυ­δά­πα­νης συ­ντή­ρη­σης Web Servers, προ­σφέ­ρο­ντας ά­με­ση (Online) ε­νη­μέ­ρω­ση με χα­μη­λό κό­στος λει­τουρ­γίας. Όλα τα πα­ρα­πά­νω προϊό­ντα συ­νο­δεύο­νται α­πό πλή­θος αυ­το­μα­τι­σμών και φυ­σι­κά α­πό Γε­νι­κή Λο­γι­στι­κή η ο­ποία τρο­φο­δο­τεί­ται αυ­τό­μα­τα α­πό τα ε­μπο­ρι­κά προ­γράμ­μα­τα.

Οι βα­σι­κοί ά­ξο­νες στην ε­πεν­δυ­τι­κή πο­λι­τι­κή της ε­ται­ρείας BlueByte Software εί­ναι η συ­νε­χής α­να­βάθ­μι­ση της υ­πάρ­χου­σας υ­πο­δο­μής σε ε­γκα­τα­στά­σεις και ε­ξο­πλι­σμό.
Δια­τή­ρη­ση του και­νο­τό­μου χα­ρα­κτή­ρα των προϊό­ντων της ε­ται­ρείας μέ­σω της βελ­τίω­σης του έμ­ψυ­χου δυ­να­μι­κού και της υ­ψη­λής τε­χνο­γνω­σίας.

jQuery Scroll Up plugin