Φόρμα Επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Πετρίδου 14
Αγ. Ελευθέριος
Αθήνα
11143
Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
info [AT] osb [DOT] net [DOT] gr
Τηλέφωνο:
(+30) 211-418-4801
Send an Email
(προαιρετικό)
Άλλες πληροφορίες:

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η OsB Μον Ι.Κ.Ε δε­σμεύε­ται να α­ντι­με­τω­πί­ζει τα θέ­μα­τα Δια­χεί­ρι­σης Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών με το υ­ψη­λό αί­σθη­μα ευ­θύ­νης και συ­νέ­πειας που διέ­πει το σύ­νο­λο των ε­πι­χει­ρη­σια­κών της δια­δι­κα­σιών. Με τον τρό­πο αυ­τό, ε­πι­τυγ­χά­νε­ται η με­γι­στο­ποίη­ση της ω­φέ­λειας που α­πορ­ρέει α­πό τη λει­τουρ­γία της ε­πι­χεί­ρη­σης, τό­σο για τους πε­λά­τες, ό­σο και για τους ερ­γα­ζό­με­νους και τους με­τό­χους της.

Όλοι οι άν­θρω­ποι της OsB, πα­ρα­μέ­νου­με προ­ση­λω­μέ­νοι στην ε­φαρ­μο­γή με­θό­δων Δια­χεί­ρι­σης Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών με σκο­πό τη δια­σφά­λι­ση της α­κε­ραιό­τη­τας, της δια­θε­σι­μό­τη­τας και της ε­μπι­στευ­τι­κό­τη­τας των δε­δο­μέ­νων που δια­χει­ρι­ζό­μα­στε.

Επι­διώ­κο­ντας την υ­λο­ποίη­ση των δε­σμεύ­σεων μας, ε­ναρ­μο­νι­ζό­μα­στε πλή­ρως με τις αρ­χές πρό­λη­ψης και προ­στα­σίας που ο­ρί­ζουν οι ε­κά­στο­τε υ­φι­στά­με­νες νο­μο­θε­τι­κές δια­τά­ξεις, κα­θώς ε­πί­σης, με τις α­παι­τή­σεις που α­να­κύ­πτουν α­πό το ευ­ρύ­τε­ρο πλαί­σιο δια­χεί­ρι­σης κιν­δύ­νων στρα­τη­γι­κής ση­μα­σίας που έ­χει α­να­πτύ­ξει η OsB. Πα­ράλ­λη­λα, ερ­γα­ζό­μα­στε κα­θη­με­ρι­νά για τη συ­νε­χή βελ­τίω­ση των ε­πι­δό­σεων μας στους το­μείς της Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών, δη­μο­σιο­ποιώ­ντας ό­λες τις σχε­τι­κές ε­νέρ­γειες που λαμ­βά­νου­με.

Στην κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή, πα­ρα­κο­λου­θού­με α­διά­λει­πτα και ε­φαρ­μό­ζου­με τις πλέ­ον σύγ­χρο­νες τε­χνο­λο­γίες, κα­θώς και τις βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές διε­θνώς, κα­θο­ρί­ζου­με στό­χους και κρι­τή­ρια συ­νε­χούς α­ξιο­λό­γη­σης του ε­πι­πέ­δου ε­πι­κιν­δυ­νό­τη­τας, υ­λο­ποιού­με προ­γράμ­μα­τα α­ντι­με­τώ­πι­σης κιν­δύ­νων, ε­νη­με­ρώ­νου­με τα­κτι­κά, εκ­παι­δεύου­με και ε­μπλέ­κου­με το σύ­νο­λο των ερ­γα­ζο­μέ­νων μας στη Δια­χεί­ρι­ση της Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών.

Η διαρ­κής α­να­ζή­τη­ση πι­θα­νών τρό­πων βελ­τίω­σης των ε­φαρ­μο­ζό­με­νων με­θό­δων της ε­ται­ρείας μας, θα συμ­βάλ­λει ου­σια­στι­κά στην πε­ραι­τέ­ρω α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή προ­στα­σία των δια­χει­ρι­ζό­με­νων πλη­ρο­φο­ριών. Συ­νε­πείς στις δε­σμεύ­σεις μας, θα ε­νη­με­ρώ­νου­με έ­γκαι­ρα τους πε­λά­τες, τους ερ­γα­ζό­με­νους και τους με­τό­χους για την ε­ξέ­λι­ξη ό­λων των σχε­τι­κών ε­νερ­γειών μας.

Η Διοί­κη­ση της OsB, σε πλή­ρη συ­νεν­νό­η­ση με τους ερ­γα­ζό­με­νους, α­πο­δί­δει μέ­γι­στη προ­τε­ραιό­τη­τα και υ­πο­στη­ρί­ζει πλή­ρως το ε­φαρ­μο­ζό­με­νο Σύ­στη­μα Δια­χεί­ρι­σης Ασφά­λειας Πλη­ρο­φο­ριών, κα­θο­ρί­ζο­ντας α­ντι­κει­με­νι­κούς στό­χους και σκο­πούς, τους ο­ποίους και θα α­ξιο­λο­γεί α­νά τα­κτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα έ­τσι ώ­στε να πα­ρα­μέ­νουν πά­ντο­τε ευ­θυ­γραμ­μι­σμέ­νοι με τις αυ­στη­ρές προ­δια­γρα­φές που έ­χει θέ­σει η ε­ται­ρεία.


Όροι Χρήσης, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies

Στη OsB έ­χου­με α­να­λά­βει την υ­πο­χρέω­ση να προ­στα­τεύου­με τα προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να των πε­λα­τών μας και να α­να­πτύσ­σου­με α­σφα­λείς δια­δι­κτυα­κές υ­πη­ρε­σίες. Η ε­πί­σκε­ψή σας στο site μας εί­ναι ε­λεύ­θε­ρη ε­κτός συ­γκε­κρι­μέ­νων ση­μείων ε­λεγ­χό­με­νης πρό­σβα­σης για τα ο­ποία α­παι­τεί­ται κω­δι­κός και password. Ωστό­σο, για τη δο­κι­μα­στι­κή χρή­ση ο­ρι­σμέ­νων υ­πη­ρε­σιών μας και για την ε­νερ­γο­ποίη­ση της συν­δρο­μής σε αυ­τές α­παι­τεί­ται η κα­τα­γρα­φή των προ­σω­πι­κών σας στοι­χείων. Το πα­ρα­κά­τω κεί­με­νο ε­ξη­γεί τη δια­δι­κα­σία συλ­λο­γής των στοι­χείων αυ­τών και α­να­φέ­ρε­ται στη χρή­ση των στοι­χείων αυ­τών. Πα­ρα­κα­λού­με να δια­βά­σε­τε προ­σε­κτι­κά ό­λο το κεί­με­νο.

Συλ­λο­γή προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων
Η OsB θα σας ζη­τή­σει να συ­μπλη­ρώ­σε­τε τις πλη­ρο­φο­ρίες που α­φο­ρούν στα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να ή τις πλη­ρο­φο­ρίες που α­παι­τού­νται για να έρ­θου­με σε ε­πα­φή μα­ζί σας ό­ταν πρό­κει­ται να α­πο­κτή­σε­τε πρό­σβα­ση σε κά­ποια υ­πη­ρε­σία, να γί­νε­ται μέ­λος στο forum, να γί­νε­ται μέ­λος στο help desk μας ή να σας α­πο­στεί­λου­με κά­ποιο υ­λι­κό. Οι υ­πο­χρεω­τι­κές πλη­ρο­φο­ρίες προ­σω­πι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου πε­ριο­ρί­ζο­νται στα στοι­χεία ε­πι­κοι­νω­νίας, ε­νώ τυ­χόν πρό­σθε­τες πλη­ρο­φο­ρίες συλ­λέ­γο­νται μό­νο με στό­χο την κα­λύ­τε­ρη ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σή σας.

Σε πε­ρί­πτω­ση που ο­ποιο­δή­πο­τε α­πό τα στοι­χεία ε­πι­κοι­νω­νίας σας αλ­λά­ξει, πα­ρα­κα­λού­με να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε α­πευ­θείας μα­ζί μας στο 690-627-2316, ώ­στε να έ­χου­με πά­ντα τα τρέ­χο­ντα στοι­χεία ε­πι­κοι­νω­νίας μα­ζί σας.

Χρή­ση των προ­σω­πι­κών σας στοι­χείων
Χρη­σι­μο­ποιού­με τα προ­σω­πι­κά σας στοι­χεία για τους ε­ξής κύ­ριους λό­γους:

Για την πα­ρο­χή κω­δι­κού λο­γα­ρια­σμού και password για τη δω­ρεάν δο­κι­μα­στι­κή χρή­ση ο­ρι­σμέ­νων υ­πη­ρε­σιών.
Για να α­πο­κτή­σε­τε πρό­σβα­ση σε υ­πη­ρε­σίες ό­πως forum, help desk, κλπ.
Για να α­πο­κτή­σε­τε πρό­σβα­ση σε δια­βαθ­μι­σμέ­νες πλη­ρο­φο­ρίες α­νά­λο­γα με την ι­διό­τη­τά σας.
Για να σας ε­νη­με­ρώ­νου­με για νέα προϊόντα, ει­δι­κές προ­σφο­ρές, νέες δυ­να­τό­τη­τες και άλ­λες νέες υ­πη­ρε­σίες α­πό τη OsB.
Η OsB θα πα­ρα­χω­ρή­σει προ­σω­πι­κά στοι­χεία των πε­λα­τών της, χω­ρίς προ­η­γού­με­νη ε­νη­μέ­ρω­σή τους, μό­νο εάν αυ­τό α­παι­τη­θεί α­πό το νό­μο ή κα­λή τη πί­στη (α) προ­κει­μέ­νου να συμ­μορ­φω­θεί σε α­ντί­στοι­χα δια­τάγ­μα­τα ή νο­μι­κές δια­δι­κα­σίες (β) να προ­στα­τεύ­σει τα ε­μπο­ρι­κά της συμ­φέ­ρο­ντα και τα πνευ­μα­τι­κά της δι­καιώ­μα­τα που α­φο­ρούν στις υ­πη­ρε­σίες της και το site και (γ) να δρά­σει σε έ­κτα­κτες πε­ρι­πτώ­σεις προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τεύ­σει την προ­σω­πι­κή α­σφά­λεια των χει­ρι­στών των υ­πη­ρε­σιών της, των χει­ρι­στών του site ή του κοι­νού.

Πο­λι­τι­κή χρή­σης Cookies
Το site της OsB δεν χρη­σι­μο­ποιεί cookies. Τα cookies εί­ναι μι­κρά αρ­χεία κει­μέ­νου που το­πο­θε­τού­νται στον η­λεκ­τρο­νι­κό υ­πο­λο­γι­στή των ε­πι­σκε­πτών ε­νός site και εί­ναι μια τυ­πο­ποιη­μέ­νη μέ­θο­δος κα­τα­γρα­φής των προ­τι­μή­σεων των ε­πι­σκε­πτών. Μπο­ρεί­τε να ε­νη­με­ρω­θεί­τε α­να­λυ­τι­κά για τα cookies στο http://www.allaboutcookies.org.

Έλεγ­χος των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων

Όταν κά­νε­τε εγ­γρα­φή ως συν­δρο­μη­τής μίας υ­πη­ρε­σίας ή με ο­ποιο­δή­πο­τε άλ­λο τρό­πο μας δί­νε­τε προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να, η OsB δεν θα κοι­νο­ποιεί τα δε­δο­μέ­να αυ­τά με ο­ποιον­δή­πο­τε τρί­το χω­ρίς την ά­δειά σας, ε­κτός α­πό τις ε­ξαι­ρέ­σεις που α­να­φέ­ρο­νται πα­ρα­πά­νω. Τα δε­δο­μέ­να σας θα χρη­σι­μο­ποιού­νται για τους λό­γους που έ­χουν ή­δη α­να­φερ­θεί.

Η OsB δια­τη­ρεί το δι­καίω­μα να α­πο­στέλ­λει πε­ριο­δι­κά emails ε­νη­με­ρώ­νο­ντας σας για τε­χνι­κά ή άλ­λα θέ­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τις πα­ρε­χό­με­νες υ­πη­ρε­σίες ή τις υ­πη­ρε­σίες στις ο­ποίες έ­χε­τε κά­νει συν­δρο­μή. Εσείς έ­χε­τε την ε­πι­λο­γή να μην εί­στε α­πο­δέ­κτης αυ­τών των emails.

Αλλα­γές στο κεί­με­νο προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων

Η OsB δια­τη­ρεί το δι­καίω­μα να τρο­πο­ποιεί το κεί­με­νο αυ­τό. Στην πε­ρί­πτω­ση αυ­τή θα α­να­νεώ­νε­ται και η η­με­ρο­μη­νία τε­λευ­ταίας α­να­νέω­σης που βρί­σκε­ται στο τέ­λος του κει­μέ­νου αυ­τού. Όταν πρό­κει­ται για ου­σια­στι­κές αλ­λα­γές του κει­μέ­νου, θα σας ε­νη­με­ρώ­νου­με μέ­σω εμ­φα­νούς α­να­κοί­νω­σης στο site μας.

Main Menu

jQuery Scroll Up plugin