Σύ­στη­μα Ε­πι­χει­ρη­σια­κής Συ­νέ­χειας ISO 22301:2019
Το πλή­ρες ό­νο­μα του προ­τύ­που εί­ναι ISO 22301: 2019 Σύ­στη­μα Ε­πι­χει­ρη­σια­κής Συ­νέ­χειας.
Πρό­κει­ται για έ­να διε­θνές πρό­τυ­πο που δη­μο­σιεύε­ται α­πό τον Διε­θνή Ορ­γα­νι­σμό Τυ­πο­ποίη­σης (ISO) και πε­ρι­γρά­φει τον τρό­πο δια­χεί­ρι­σης της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής συ­νέ­χειας στην ε­πι­χεί­ρη­ση η σε έ­ναν ορ­γα­νι­σμό.
Το πρό­τυ­πο αυ­τό έ­χει δη­μιουρ­γη­θεί α­πό τους κο­ρυ­φαίους ε­μπει­ρο­γνώ­μο­νες ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας και πα­ρέ­χει το κα­λύ­τε­ρο πλαί­σιο για τη δια­χεί­ρι­ση της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής συ­νέ­χειας στην ε­πι­χεί­ρη­ση η σε έ­ναν ορ­γα­νι­σμό.
Ένα α­πό τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά που δια­φο­ρο­ποιούν αυ­τό το πρό­τυ­πο α­πό άλ­λα πρό­τυ­πα ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας εί­ναι ό­τι η ε­πι­χεί­ρη­ση η ο ορ­γα­νι­σμός μπο­ρεί να πι­στο­ποιη­θεί α­πό δια­πι­στευ­μέ­νο φο­ρέα πι­στο­ποίη­σης και συ­νε­πώς θα μπο­ρεί να α­πο­δεί­ξει τη συμ­μόρ­φω­σή του στους πε­λά­τες, τους συ­νερ­γά­τες, τους με­τό­χους και άλ­λους εν­δια­φε­ρό­με­νους.
Ποια εί­ναι τα ο­φέ­λη του συ­στή­μα­τος ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας ISO 22301:2019;
Υ­πάρ­χουν τέσ­σε­ρα βα­σι­κά ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κά ο­φέ­λη που μπο­ρεί να ε­πι­τύ­χει μια ε­πι­χεί­ρη­ση με την ε­φαρ­μο­γή αυ­τού του προ­τύ­που ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας:

• Συμ­μόρ­φω­ση με νο­μι­κές α­παι­τή­σεις. Υ­πάρ­χουν ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρες χώ­ρες που ο­ρί­ζουν νό­μους και κα­νο­νι­σμούς που α­παι­τούν συμ­μόρ­φω­ση σχε­τι­κά με την ε­πι­χει­ρη­σια­κή συ­νέ­χεια των δρα­στη­ριο­τή­των ε­νός ορ­γα­νι­σμού. Πέ­ραν των δη­μο­σίων συμ­φε­ρό­ντων, οι ι­διω­τι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις (π.χ. χρη­μα­το­πι­στω­τι­κά ι­δρύ­μα­τα) α­παι­τούν ε­πί­σης α­πό τους προ­μη­θευ­τές και τους ε­ταί­ρους τους να ε­φαρ­μό­σουν λύ­σεις οι ο­ποίες να δια­σφα­λί­ζουν τη συ­νέ­χι­ση της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας. Τα κα­λά νέα εί­ναι ό­τι το ISO 22301 πα­ρέ­χει έ­να ε­ξαι­ρε­τι­κό πλαί­σιο και μια με­θο­δο­λο­γία για την υ­πο­στή­ρι­ξη της συμ­μόρ­φω­σης με αυ­τές τις α­παι­τή­σεις - μειώ­νο­ντας τις διοι­κη­τι­κές και ε­πι­χει­ρη­σια­κές προ­σπά­θειες, κα­θώς και τον α­ριθ­μό των δα­πα­νών που πρέ­πει να γί­νουν.
• Ε­πί­τευ­ξη πλε­ο­νε­κτή­μα­τος μάρ­κε­τιν­γκ. Εάν η ε­ται­ρεία εί­ναι πι­στο­ποιη­μέ­νη σύμ­φω­να με το πρό­τυ­πο ISO 22301 και οι α­ντα­γω­νι­στές δεν εί­ναι, θα υ­πάρ­χει έ­να ση­μα­ντι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα έ­να­ντι αυ­τών ό­ταν πρό­κει­ται για πε­λά­τες που εί­ναι ευαί­σθη­τοι για τη δια­τή­ρη­ση της συ­νέ­χειας των δρα­στη­ριο­τή­των τους και την πα­ρά­δο­ση των προϊό­ντων και υ­πη­ρε­σιών τους. Ε­πι­πλέ­ον, η πι­στο­ποίη­ση αυ­τή μπο­ρεί να βο­η­θή­σει στην α­πό­κτη­ση νέων πε­λα­τών, διευ­κο­λύ­νο­ντας την α­πό­δει­ξη ό­τι εί­στε με­τα­ξύ των α­σφα­λών ε­πι­λο­γών στον κλά­δο, ο­δη­γώ­ντας σε αυ­ξη­μέ­νο με­ρί­διο α­γο­ράς και υ­ψη­λό­τε­ρα κέρ­δη.
• Μείω­ση στην ε­ξάρ­τη­ση α­πό φυ­σι­κά πρό­σω­πα. Τις πε­ρισ­σό­τε­ρες φο­ρές, οι κρί­σι­μες δρα­στη­ριό­τη­τες μιας ε­ται­ρείας βα­σί­ζο­νται σε λί­γους μό­νο αν­θρώ­πους που εί­ναι δύ­σκο­λο να α­ντι­κα­τα­στα­θούν - μια κα­τά­στα­ση που μπο­ρεί να α­πο­δειχ­θεί ο­δυ­νη­ρή ό­ταν αυ­τοί οι άν­θρω­ποι ε­γκα­τα­λεί­πουν τον ορ­γα­νι­σμό. Η διοί­κη­ση μπο­ρεί να α­ξιο­ποιή­σει το ISO 22301:2019 ώ­στε να δη­μιουρ­γή­σει πρα­κτι­κές συ­νέ­χι­σης της ε­πι­χεί­ρη­σης για να ε­ξαρ­τώ­νται πο­λύ λι­γό­τε­ρο α­πό αυ­τά τα ά­το­μα (εί­τε λό­γω ε­φαρ­μο­ζό­με­νων λύ­σεων α­ντι­κα­τά­στα­σης εί­τε με τεκ­μη­ρίω­ση σχε­τι­κών ερ­γα­σιών), πράγ­μα που ση­μαί­νει ό­τι μπο­ρεί να α­πο­φύ­γει πολ­λούς προ­βλη­μα­τι­σμούς ό­ταν κά­ποιος ε­γκα­τα­λεί­ψει τον ορ­γα­νι­σμό.
• Α­πο­φυ­γή με­γά­λων ζη­μιών. Σε έ­ναν κό­σμο υ­πη­ρε­σιών και συ­ναλ­λα­γών σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο, κά­θε λε­πτό α­νε­παρ­κούς υ­πη­ρε­σίας κο­στί­ζει. Και, α­κό­μη και αν η ε­πι­χεί­ρη­σή δεν εί­ναι τό­σο ευαί­σθη­τη σε μι­κρές πε­ριό­δους μη δια­θε­σι­μό­τη­τας, έ­να σο­βα­ρό πε­ρι­στα­τι­κό θα κο­στί­σει πο­λύ. Με την ε­φαρ­μο­γή πρα­κτι­κών ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας σύμ­φω­να με το πρό­τυ­πο ISO 22301, θα έ­χε­τε έ­να εί­δος πο­λι­τι­κής α­σφά­λειας. Εί­τε με την α­πο­τρο­πή τυ­χόν συμ­βά­ντων α­πό α­να­τα­ρα­χές, εί­τε με τη δυ­να­τό­τη­τα τα­χύ­τε­ρης α­νά­καμ­ψης - η ε­ται­ρεία θα ε­ξοι­κο­νο­μή­σει χρή­μα­τα. Και το κα­λύ­τε­ρο α­πό ό­λα εί­ναι ό­τι η ε­πέν­δυ­σή σας στο ISO 22301 εί­ναι πο­λύ μι­κρό­τε­ρη α­πό την ε­ξοι­κο­νό­μη­ση κό­στους που θα ε­πι­τύ­χε­τε.

Ποιος μπο­ρεί να ε­φαρ­μό­σει το πρό­τυ­πο ISO 22301:2019;
Ο­ποιοσ­δή­πο­τε ε­ται­ρία η ορ­γα­νι­σμός - με­γά­λος ή μι­κρός, κερ­δο­σκο­πι­κός ή μη κερ­δο­σκο­πι­κός, ι­διω­τι­κός ή δη­μό­σιος - μπο­ρεί να ε­πω­φε­λη­θεί α­πό το πρό­τυ­πο ISO 22301. Το πρό­τυ­πο σχε­διά­ζε­ται με τέ­τοιο τρό­πο ώ­στε να ε­φαρ­μό­ζε­ται σε ο­ποιο­δή­πο­τε μέ­γε­θος ή τύ­πο της ε­ται­ρίας η ορ­γα­νι­σμού.

Πώς λει­τουρ­γεί το πρό­τυ­πο ISO 22301:2019;
Το ε­πί­κε­ντρο του προ­τύ­που ISO 22301:2019 εί­ναι η δια­σφά­λι­ση της συ­νέ­χειας της ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής πα­ρά­δο­σης των προϊό­ντων και των υ­πη­ρε­σιών με­τά την εμ­φά­νι­ση κα­τα­στρο­φι­κών γε­γο­νό­των (π.χ. φυ­σι­κές κα­τα­στρο­φές, αν­θρω­πο­γε­νείς κα­τα­στρο­φές κ.λπ.).
Αυ­τό γί­νε­ται με την α­νεύ­ρε­ση προ­τε­ραιο­τή­των ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας (μέ­σω της α­νά­λυ­σης των ε­πι­πτώ­σεων στις ε­πι­χει­ρή­σεις), ποια πι­θα­νά γε­γο­νό­τα μπο­ρεί να ε­πη­ρεά­σουν τις ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες (μέ­σω α­ξιο­λό­γη­σης κιν­δύ­νου), κα­θο­ρί­ζο­ντας τι πρέ­πει να γί­νει για να α­πο­φευχ­θούν τέ­τοιου εί­δους γε­γο­νό­τα, και κα­νο­νι­κές λει­τουρ­γίες στο συ­ντο­μό­τε­ρο δυ­να­τό χρο­νι­κό διά­στη­μα (π.χ., με­τρια­σμός του κιν­δύ­νου ή θε­ρα­πεία κιν­δύ­νου).
Ως εκ τού­του, η κύ­ρια φι­λο­σο­φία του ISO 22301 βα­σί­ζε­ται στην α­νά­λυ­ση των ε­πι­πτώ­σεων και τη δια­χεί­ρι­ση των κιν­δύ­νω­ν: να μά­θου­με ποιες δρα­στη­ριό­τη­τες εί­ναι πιο ση­μα­ντι­κές και ποιοι κίν­δυ­νοι μπο­ρούν να τους ε­πη­ρεά­σουν και στη συ­νέ­χεια να α­ντι­με­τω­πί­σουν συ­στη­μα­τι­κά αυ­τούς τους κιν­δύ­νους.
Οι στρα­τη­γι­κές και οι λύ­σεις που πρό­κει­ται να ε­φαρ­μο­στούν εί­ναι συ­νή­θως με τη μορ­φή πο­λι­τι­κών, δια­δι­κα­σιών και τε­χνι­κής / φυ­σι­κής ε­φαρ­μο­γής (π.χ. ε­γκα­τα­στά­σεις, λο­γι­σμι­κό και ε­ξο­πλι­σμός). Στις πε­ρισ­σό­τε­ρες πε­ρι­πτώ­σεις, οι ε­πι­χει­ρή­σεις η ορ­γα­νι­σμοί δεν δια­θέ­τουν ό­λες τις ε­γκα­τα­στά­σεις, το υ­λι­κό και το λο­γι­σμι­κό ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας - ε­πο­μέ­νως, η ε­φαρ­μο­γή του ISO 22301 θα πε­ρι­λαμ­βά­νει ό­χι μό­νο τον κα­θο­ρι­σμό ορ­γα­νω­τι­κών κα­νό­νων (π.χ. εγ­γρά­φων) που α­παι­τού­νται για την α­πο­τρο­πή πε­ρι­στα­τι­κών που προ­κα­λούν α­να­τα­ρα­χή, αλ­λά και να σχε­διά­σει και να δια­θέ­σει τε­χνι­κούς και άλ­λους πό­ρους για να κα­τα­στή­σει δυ­να­τή τη συ­νέ­χεια και την α­νά­κτη­ση των ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών δρα­στη­ριο­τή­των.
Ε­πει­δή η ε­φαρ­μο­γή αυ­τή α­παι­τεί τη δια­χεί­ρι­ση πολ­λών πο­λι­τι­κών, δια­δι­κα­σιών, προ­σώ­πων, πε­ριου­σια­κών στοι­χείων κλπ., το ISO 22301 πε­ρι­γρά­φει τον τρό­πο εν­σω­μά­τω­σης ό­λων αυ­τών των στοι­χείων στο Σύ­στη­μα Δια­χεί­ρι­σης Ε­πι­χει­ρη­σια­κής Συ­νέ­χειας (BCMS).

Πε­ριε­χό­με­νο του ISO 22301
Σύμ­φω­να με το Πα­ράρ­τη­μα SL των ο­δη­γιών ISO / IEC του Διε­θνούς Ορ­γα­νι­σμού Τυ­πο­ποίη­σης, οι τίτ­λοι των τμη­μά­των στο ISO 22301 εί­ναι οι ί­διοι με τους ISO 27001: 2013, ISO 9001: 2015 και άλ­λα πρό­τυ­πα δια­χεί­ρι­σης, ε­πι­τρέ­πο­ντας ευ­κο­λό­τε­ρη εν­σω­μά­τω­ση αυ­τών των προ­τύ­πων.
Το πρό­τυ­πο πε­ρι­λαμ­βά­νει :

Ει­σα­γω­γή: ε­ξη­γεί το σκο­πό του ISO 22301 και τη συμ­βα­τό­τη­τά του με άλ­λα πρό­τυ­πα δια­χεί­ρι­σης.
Γε­νι­κά
Τα Ο­φέ­λη α­πό έ­να Σύ­στη­μα Δια­χεί­ρι­σης Ε­πι­χει­ρη­σια­κής Συ­νέ­χειας
Ο κύ­κλος Plan-Do-Check-Act (PDCA)

1. Πε­δίο ε­φαρ­μο­γής: ε­ξη­γεί ό­τι αυ­τό το πρό­τυ­πο ι­σχύει για κά­θε τύ­πο ε­ται­ρίας η ορ­γα­νι­σμού.
2. Κα­νο­νι­στι­κές πα­ρα­πο­μπές: α­να­φέ­ρε­ται στο πρό­τυ­πο ISO 22300 ως πρό­τυ­πο ό­που δί­δο­νται ο­ρι­σμοί για ο­ρι­σμέ­νους α­πό τους ό­ρους που χρη­σι­μο­ποιού­νται στο ISO 22301.
3. Όροι και ο­ρι­σμοί: πά­λι, α­να­φέ­ρε­ται στο ISO 22300.
4. Πλαί­σιο του ορ­γα­νι­σμού: αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης του σχε­δίου στον κύ­κλο PDCA και κα­θο­ρί­ζει τις α­παι­τή­σεις για την κα­τα­νό­η­ση των ε­ξω­τε­ρι­κών και ε­σω­τε­ρι­κών θε­μά­των, των εν­δια­φε­ρο­μέ­νων με­ρών και των α­παι­τή­σεών τους και τον κα­θο­ρι­σμό του πε­δίου ε­φαρ­μο­γής του BCMS.
4.1 Κα­τα­νό­η­ση του ορ­γα­νι­σμού και του πλαι­σίου του
4.2 Κα­τα­νό­η­ση των α­να­γκών και των προσ­δο­κιών των εν­δια­φε­ρό­με­νων με­ρών
4.3 Κα­θο­ρι­σμός του πε­δίου ε­φαρ­μο­γής του συ­στή­μα­τος δια­χεί­ρι­σης της ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας
4.4 Σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας
5. Η­γε­σία: αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης του Σχε­δίου στον κύ­κλο PDCA και κα­θο­ρί­ζει τις αρ­μο­διό­τη­τες α­νώ­τα­της δια­χεί­ρι­σης, κα­θο­ρί­ζο­ντας τους ρό­λους, τις ευ­θύ­νες και τις αρ­χές και το πε­ριε­χό­με­νο της πο­λι­τι­κής κο­ρυ­φαίου ε­πι­πέ­δου ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κής συ­νέ­χειας.
5.1 Η­γε­σία και δέ­σμευ­ση
5.2 Πο­λι­τι­κή
5.3 Ρό­λοι, ευ­θύ­νες και αρ­χές
6. Προ­γραμ­μα­τι­σμός: αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης του Σχε­δίου στον κύ­κλο PDCA και ο­ρί­ζει α­παι­τή­σεις για την α­ντι­με­τώ­πι­ση των κιν­δύ­νων και των ευ­και­ριών, τον κα­θο­ρι­σμό των στό­χων συ­νέ­χειας της ε­πι­χεί­ρη­σης και τον προ­γραμ­μα­τι­σμό αλ­λα­γών στο BCMS.
6.1 Δρά­σεις για την α­ντι­με­τώ­πι­ση των κιν­δύ­νων και των ευ­και­ριών
6.2 Στό­χοι συ­νέ­χειας της ε­πι­χεί­ρη­σης και σχέ­δια για την ε­πί­τευ­ξή τους
6.3 Σχε­δια­σμός αλ­λα­γών στο σύ­στη­μα δια­χεί­ρι­σης της συ­νέ­χι­σης της ε­πι­χεί­ρη­σης
7. Υ­πο­στή­ρι­ξη: Αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης του Σχε­δίου στον κύ­κλο PDCA και ο­ρί­ζει α­παι­τή­σεις για τη δια­θε­σι­μό­τη­τα πό­ρων, ι­κα­νο­τή­των, ευαι­σθη­το­ποίη­σης, ε­πι­κοι­νω­νίας και ε­λέγ­χου εγ­γρά­φων και αρ­χείων.
7.1 Πό­ροι
7.2 Αρ­μο­διό­τη­τα
7.3 Ευαι­σθη­το­ποίη­ση
7.4 Ε­πι­κοι­νω­νία
7.5 Τεκ­μη­ριω­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρίες
8. Λει­τουρ­γία: Αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης Do στο πλαί­σιο του κύ­κλου PDCA και ο­ρί­ζει την ε­φαρ­μο­γή της α­νά­λυ­σης των ε­πι­πτώ­σεων των ε­πι­χει­ρή­σεων, της ε­κτί­μη­σης και α­ντι­με­τώ­πι­σης των κιν­δύ­νων, των στρα­τη­γι­κών συ­νέ­χειας των ε­πι­χει­ρή­σεων, των λύ­σεων, των σχε­δίων και δια­δι­κα­σιών, του προ­γράμ­μα­τος ά­σκη­σης, ι­κα­νό­τη­τες για την ε­πί­τευ­ξη των στό­χων της συ­νέ­χι­σης των δρα­στη­ριο­τή­των.
8.1 Λει­τουρ­γι­κός προ­γραμ­μα­τι­σμός και έ­λεγ­χος
8.2 Α­νά­λυ­ση των ε­πι­πτώ­σεων των ε­πι­χει­ρή­σεων και α­ξιο­λό­γη­ση των κιν­δύ­νων
8.3 Στρα­τη­γι­κές και λύ­σεις για τη συ­νέ­χεια της ε­πι­χεί­ρη­σης
8.4 Σχέ­δια και δια­δι­κα­σίες ε­πι­χει­ρη­σια­κής συ­νέ­χειας
8.5 Πρό­γραμ­μα ά­σκη­σης
8.6 Α­ξιο­λό­γη­ση της τεκ­μη­ρίω­σης και των δυ­να­το­τή­των της συ­νέ­χειας της ε­πι­χεί­ρη­σης
9. Α­ξιο­λό­γη­ση α­πό­δο­σης: αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης ε­λέγ­χου στον κύ­κλο PDCA και ο­ρί­ζει α­παι­τή­σεις για πα­ρα­κο­λού­θη­ση, μέ­τρη­ση, α­νά­λυ­ση, α­ξιο­λό­γη­ση, ε­σω­τε­ρι­κό έ­λεγ­χο και α­να­σκό­πη­ση της δια­χεί­ρι­σης.
9.1 Πα­ρα­κο­λού­θη­ση, μέ­τρη­ση, α­νά­λυ­ση και α­ξιο­λό­γη­ση
9.2 Ε­σω­τε­ρι­κός έ­λεγ­χος
9.3 Ε­πα­νε­ξέ­τα­ση της δια­χεί­ρι­σης
10. Βελ­τίω­ση: αυ­τό το τμή­μα α­πο­τε­λεί μέ­ρος της φά­σης της Πρά­ξης στον κύ­κλο PDCA και ο­ρί­ζει α­παι­τή­σεις για μη συμ­μορ­φώ­σεις, διορ­θώ­σεις, διορ­θω­τι­κές ε­νέρ­γειες και συ­νε­χή βελ­τίω­ση.
10.1 Μη συμ­μόρ­φω­ση και διορ­θω­τι­κή δρά­ση
10.2 Συ­νε­χής βελ­τίω­ση


 

 

 

jQuery Scroll Up plugin