ΑΙ­ΤΙΟ­ΛΟ­ΓΙ­ΚΗ ΕΚ­ΘΕ­ΣΗ ΣΧΕ­ΤΙ­ΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΑ Υ­ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙ­ΘΑ­ΝΟΣ ΤΡΟ­ΠΟΣ ΧΕΙ­ΡΙ­ΣΜΟΥ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΩΝ ΚΡΟΥ­ΣΜΑ

ΤΩ­Ν: ΤΑ­ΣΟΣ ΠΑ­ΝΑ­ΡΕ­ΤΟΣ

(46) Η ε­πε­ξερ­γα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα θα πρέ­πει ε­πί­σης να θεω­ρεί­ται σύν­νο­μη ό­ταν εί­ναι α­να­γκαία για την προ­στα­σία συμ­φέ­ρο­ντος που εί­ναι ου­σιώ­δες για τη ζωή του υ­πο­κει­μέ­νου των δε­δο­μέ­νων ή άλ­λου φυ­σι­κού προ­σώ­που.
Η ε­πε­ξερ­γα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα με βά­ση το ζω­τι­κό συμ­φέ­ρον άλ­λου φυ­σι­κού προ­σώ­που θα πρέ­πει κα­τ' αρ­χήν να διε­νερ­γεί­ται μό­νο εάν εί­ναι πρό­δη­λο ό­τι η ε­πε­ξερ­γα­σία δεν μπο­ρεί να έ­χει άλ­λη νο­μι­κή βά­ση.
Ο­ρι­σμέ­νοι τύ­ποι ε­πε­ξερ­γα­σίας μπο­ρούν να χρη­σι­μεύ­σουν α­φε­νός για ση­μα­ντι­κούς λό­γους δη­μό­σιου συμ­φέ­ρο­ντος και α­φε­τέ­ρου για τα ζω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα του υ­πο­κει­μέ­νου των δε­δο­μέ­νων, ό­πως, για πα­ρά­δειγ­μα, ό­ταν η
ε­πε­ξερ­γα­σία εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη για αν­θρω­πι­στι­κούς σκο­πούς, με­τα­ξύ άλ­λων για την πα­ρα­κο­λού­θη­ση ε­πι­δη­μιών και της ε­ξά­πλω­σής τους ή σε κα­τα­στά­σεις ε­πεί­γου­σας αν­θρω­πι­στι­κής α­νά­γκης, ι­δίως δε σε πε­ρι­πτώ­σεις
φυ­σι­κών και αν­θρω­πο­γε­νών κα­τα­στρο­φών.
(52) Η πα­ρέκ­κλι­ση α­πό την α­πα­γό­ρευ­ση ε­πε­ξερ­γα­σίας ει­δι­κών κα­τη­γο­ριών δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα θα πρέ­πει να ε­πι­τρέ­πε­ται ε­πί­σης ό­ταν προ­βλέ­πε­ται α­πό το δί­καιο της Ένω­σης ή κρά­τους μέ­λους και με την ε­πι­φύ­λα­ξη
κα­τάλ­λη­λων εγ­γυή­σεων, ώ­στε να προ­στα­τεύο­νται τα δε­δο­μέ­να προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα και άλ­λα θε­με­λιώ­δη δι­καιώ­μα­τα, ε­φό­σον δι­καιο­λο­γεί­ται α­πό λό­γους δη­μό­σιου συμ­φέ­ρο­ντος, ι­δίως η ε­πε­ξερ­γα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα
στον το­μέα του ερ­γα­τι­κού δι­καίου, του δι­καίου κοι­νω­νι­κής προ­στα­σίας, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των συ­ντά­ξεων, και για σκο­πούς υ­γειο­νο­μι­κής α­σφά­λειας, πα­ρα­κο­λού­θη­σης και συ­να­γερ­μού και για την πρό­λη­ψη ή τον έ­λεγ­χο των
με­τα­δο­τι­κών α­σθε­νειών και άλ­λων σο­βα­ρών α­πει­λών κα­τά της υ­γείας.
Αυ­τή η πα­ρέκ­κλι­ση μπο­ρεί να γί­νε­ται για υ­γειο­νο­μι­κούς σκο­πούς, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της δη­μό­σιας υ­γείας και της δια­χεί­ρι­σης υ­πη­ρε­σιών υ­γειο­νο­μι­κής πε­ρί­θαλ­ψης, προ­κει­μέ­νου ει­δι­κό­τε­ρα να δια­σφα­λί­ζο­νται η ποιό­τη­τα
και η α­πο­δο­τι­κό­τη­τα ως προς το κό­στος των δια­δι­κα­σιών που χρη­σι­μο­ποιού­νται για τον δια­κα­νο­νι­σμό α­ξιώ­σεων για πα­ρο­χές και υ­πη­ρε­σίες στο σύ­στη­μα υ­γειο­νο­μι­κής α­σφά­λι­σης, ή για σκο­πούς αρ­χειο­θέ­τη­σης προς το δη­μό­σιο
συμ­φέ­ρον, σκο­πούς ε­πι­στη­μο­νι­κής ή ι­στο­ρι­κής έ­ρευ­νας ή στα­τι­στι­κούς σκο­πούς.
Θα πρέ­πει ε­πί­σης να προ­βλε­φθεί πα­ρέκ­κλι­ση που να ε­πι­τρέ­πει την ε­πε­ξερ­γα­σία τέ­τοιων δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα ό­ταν εί­ναι α­να­γκαία για τη θε­με­λίω­ση, ά­σκη­ση ή υ­πο­στή­ρι­ξη νο­μι­κών α­ξιώ­σεων, εί­τε σε δι­κα­στι­κή δια­δι­κα­σία
εί­τε σε διοι­κη­τι­κή ή τυ­χόν ε­ξω­δι­κα­στι­κή δια­δι­κα­σία.
(53) Η ε­πε­ξερ­γα­σία ει­δι­κών κα­τη­γο­ριών δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα που χρή­ζουν υ­ψη­λό­τε­ρης προ­στα­σίας θα πρέ­πει να γί­νε­ται μό­νο για σκο­πούς που σχε­τί­ζο­νται με την υ­γεία, ε­φό­σον αυ­τό εί­ναι α­πα­ραί­τη­το για την ε­πί­τευ­ξη
των εν λό­γω στό­χων, προς ό­φε­λος των φυ­σι­κών προ­σώ­πων και της κοι­νω­νίας στο σύ­νο­λό της, ι­δίως στο πλαί­σιο της δια­χεί­ρι­σης των υ­πη­ρε­σιών και συ­στη­μά­των υ­γειο­νο­μι­κής πε­ρί­θαλ­ψης και κοι­νω­νι­κής μέ­ρι­μνας, με­τα­ξύ άλ­λων και
της ε­πε­ξερ­γα­σίας των δε­δο­μέ­νων αυ­τών α­πό τις δια­χει­ρι­στι­κές και τις κε­ντρι­κές ε­θνι­κές υ­γειο­νο­μι­κές αρ­χές για τον σκο­πό του ποιο­τι­κού ε­λέγ­χου, της δια­χεί­ρι­σης των πλη­ρο­φο­ριών και της συ­νο­λι­κής ε­θνι­κής και το­πι­κής ε­πο­πτείας του
συ­στή­μα­τος υ­γείας ή κοι­νω­νι­κής μέ­ρι­μνας, και της ε­ξα­σφά­λι­σης της συ­νέ­χειας της υ­γειο­νο­μι­κής πε­ρί­θαλ­ψης ή κοι­νω­νι­κής μέ­ρι­μνας και της δια­συ­νο­ρια­κής υ­γειο­νο­μι­κής πε­ρί­θαλ­ψης ή της υ­γειο­νο­μι­κής α­σφά­λειας, για σκο­πούς
πα­ρα­κο­λού­θη­σης και συ­να­γερ­μού ή για σκο­πούς αρ­χειο­θέ­τη­σης προς το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον, για σκο­πούς ε­πι­στη­μο­νι­κής ή ι­στο­ρι­κής έ­ρευ­νας ή στα­τι­στι­κούς σκο­πούς, βά­σει του δι­καίου της Ένω­σης ή των κρα­τών με­λών και
με α­πώ­τε­ρο στό­χο την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση του δη­μό­σιου συμ­φέ­ρο­ντος, κα­θώς και για με­λέ­τες που διε­νερ­γού­νται προς το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον στον το­μέα της δη­μό­σιας υ­γείας.

Συ­νε­πώς, ο πα­ρών κα­νο­νι­σμός θα πρέ­πει να προ­βλέ­πει ε­ναρ­μο­νι­σμέ­νες προϋπο­θέ­σεις για την ε­πε­ξερ­γα­σία των ει­δι­κών κα­τη­γο­ριών δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα που α­φο­ρούν την υ­γεία, σε σχέ­ση με ει­δι­κές α­νά­γκες, ι­δίως
ό­ταν η ε­πε­ξερ­γα­σία των εν λό­γω δε­δο­μέ­νων πραγ­μα­το­ποιεί­ται για ο­ρι­σμέ­νους σκο­πούς που α­φο­ρούν την υ­γεία α­πό πρό­σω­πα που υ­πέ­χουν νο­μι­κή υ­πο­χρέω­ση τή­ρη­σης ε­παγ­γελ­μα­τι­κού α­πορ­ρή­του.
Το δί­καιο της Ένω­σης ή των κρα­τών με­λών θα πρέ­πει να προ­βλέ­πει ει­δι­κά και κα­τάλ­λη­λα μέ­τρα για την προ­στα­σία των θε­με­λιω­δών δι­καιω­μά­των και των δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα των φυ­σι­κών προ­σώ­πων.
Τα κρά­τη μέ­λη θα πρέ­πει να μπο­ρούν να δια­τη­ρούν ή να θε­σπί­ζουν πε­ραι­τέ­ρω ό­ρους, με­τα­ξύ άλ­λων και πε­ριο­ρι­σμούς, ό­σον α­φο­ρά την ε­πε­ξερ­γα­σία γε­νε­τι­κών δε­δο­μέ­νων, βιο­με­τρι­κών δε­δο­μέ­νων ή δε­δο­μέ­νων που α­φο­ρούν την υ­γεία.
Ω­στό­σο, αυ­τό δεν θα πρέ­πει να ε­μπο­δί­ζει την ε­λεύ­θε­ρη κυ­κλο­φο­ρία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα ε­ντός της Ένω­σης, ό­ταν οι ό­ροι αυ­τοί ε­φαρ­μό­ζο­νται στη δια­συ­νο­ρια­κή ε­πε­ξερ­γα­σία των δε­δο­μέ­νων αυ­τών.
(54) Η ε­πε­ξερ­γα­σία ει­δι­κών κα­τη­γο­ριών δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα μπο­ρεί να εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη για λό­γους δη­μό­σιου συμ­φέ­ρο­ντος στους το­μείς της δη­μό­σιας υ­γείας, χω­ρίς τη συ­ναί­νε­ση του υ­πο­κει­μέ­νου των δε­δο­μέ­νων.
Η εν λό­γω ε­πε­ξερ­γα­σία θα πρέ­πει να υ­πό­κει­ται σε κα­τάλ­λη­λα και ει­δι­κά μέ­τρα για την προ­στα­σία των δι­καιω­μά­των και ε­λευ­θε­ριών των φυ­σι­κών προ­σώ­πων.


 

 

 

jQuery Scroll Up plugin